• Čeština
 • English
 • Akreditované zkušební postupy

  Zkušební­ postupy

  Aktuální seznam zkušebních postupů prováděných v rámci pevného i flexibilního rozsahu akreditace

  Osvědčení o akreditaci ve formátu pdf ke stažení:

  Osvedceni o akreditaci 2018 CZE

  Pořadové
  číslo  
  1)
  Přesný název
  zkušebního postupu/metody
  Identifikace
  zkušebního postupu/metody
  Předmět zkoušky
  1 Objemová hmotnost
  1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu ČSN EN 12350-6 Čerstvý beton
  1-2* Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty ČSN EN 1015-6 Čerstvá malta
  1-3 Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ČSN EN 12390-7 Beton
  1-4 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu ČSN EN 678 Pórobeton, výrobky z pórobetonu
  1-5 Stanovení hmotnosti, objemové hmotnosti ČSN 72 2603, čl. 1-6, 11-14 Cihlářské výrobky
  1-6 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže
  1-7 Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN 1015-10 Suché zatvrdlé malty
  2 Rozměry
  2-1 Stanovení rozměrů drobných betonových prvků ČSN EN 1338, Příloha C

  ČSN EN 1339, Příloha C

  ČSN EN 1340, Příloha C

  Betonové dlažební bloky

  Betonové dlažební desky

  Betonové obrubníky

  2-2 Stanovení rozměrů ČSN EN 772-16 Zdicí prvky
  2-3* Stanovení místní rovinnosti povrchu ČSN 74 4505, čl. 7.4 Podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí
  3 Tloušťka nátěrů
  3-1 Stanovení tloušťky nátěru metodou 6B ČSN EN ISO 2808, čl. 5.4.5 Nátěry, nátěrové hmoty a systémy
  4 Pevnost v tlaku
  4-1 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ČSN EN 12390-3 Beton
  4-2 Stanovení pevnosti betonu v tlaku ČSN 73 1317:1986 Beton
  4-3 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton, výrobky z pórobetonu
  4-4 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 12190 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  4-5 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1354 Mezerovitý beton z pórovitého kameniva
  4-6 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 772-1 Zdicí prvky
  4-7 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN 72 2605, čl. 21-23 Cihlářské výrobky
  4-8 Stanovení pevnosti v prostém tlaku ČSN EN 1926 Přírodní kámen
  4-9 Stanovení meze pevnosti v tlaku ve směru vláken ČSN 49 0110 Dřevo
  4-10 Stanovení meze pevnosti v tlaku napříč vláken ČSN 49 0112 Dřevo
  5 Pevnost v tahu za ohybu
  5-1 Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles ČSN EN 12390-5 Beton
  5-2 Stanovení pevnosti v tahu ohybem ČSN 73 1318, kap. 3 Beton
  5-3 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1521 Mezerovitý beton z pórovitého kameniva
  5-4 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 1351 Pórobeton, výrobky z pórobetonu
  5-5 Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) ČSN EN 14651+A1 Beton s kovovými vlákny
  5-6 Stanovení ohybové únosnosti (při vzniku trhliny, mezní a zbytkové) ČSN EN 14488-3 Stříkaný vláknobeton
  5-7 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 772-6 Zdicí prvky
  5-8 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN 72 2605, čl. 24-28 Cihlářské výrobky
  5-9 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN 72 1164:1983 Přírodní kámen
  5-10 Zkouška ohybem ČSN EN ISO 15630-1, kap. 4 a 6 Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
  5-11 Ohybová zkouška na svarovém spoji ČSN EN ISO 15630-2, kap. 4 a 6 Svařované sítě do betonu
  5-12 Zkouška ohybem ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14.4 Nosné svarové spoje betonářské oceli
  5-13 Stanovení meze pevnosti v ohybu ČSN 49 0115 Dřevo
  5-14 Stanovení pevnosti skla v ohybu ČSN EN 1288-3 Sklo ve stavebnictví
  5-15 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN P 73 2452

  ČSN EN 12390-5

  Ztvrdlý vláknobeton
  6 Pevnost v tahu
  6-1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály
  6-2 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 15630-1, kap. 4 a 5 Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
  6-3 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 15630-3, kap. 4 a 5 Oceli pro předpínání
  6-4 Zkouška tahem ČSN EN ISO 15630-2, kap. 4 a 5 Svařované sítě do betonu
  6-5 Zkouška tahem ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14.2 Nosné svarové spoje betonářské oceli
  6-6 Zkouška tahem ČSN EN ISO 17660-2, čl. 14 Nenosné svarové spoje betonářské oceli
  6-7 Stanovení tahových vlastností ČSN EN 12311-1
  ČSN EN 12311-2
  Asfaltové hydroizolační pásy a folie

  Plastové a pryžové pásy a fólie

  6-8 Stanovení pevnosti v tahu prostým tahem ČSN 73 1318, Příloha 1 Beton
  6-9 Stanovení pevnosti spojení u vývrtů v prostém tahu ČSN EN 14488-4 Beton
  6-10 Zkouška v tahu ve směru vláken ČSN 49 0113 Dřevo
  6-11 Stanovení tahové pevnosti ČSN EN 50182, čl. 6.4.1 až 6.4.8, Příloha C Vodiče venkovního elektrického vedení
  6-12 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1607 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví
  6-13 Stanovení tahových vlastností ČSN ISO 37 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer
  7 Pevnosti cementu a malt
  7-1 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku ČSN EN 196-1 Cement
  7-2 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a tlaku ČSN EN 1015-11 Malty, maltové směsi a pojiva
  8 Zkoušky ve smyku    
  8-1 Stanovení smykové síly svařovaných spojů ČSN EN ISO 15630-2, kap. 4 a 7 Svařované sítě do betonu
  8-2 Zkouška střihem ČSN EN ISO 17660-1, čl. 14.3 Nosné svarové spoje betonářské oceli
  8-3 Stanovení meze pevnosti ve smyku ve směru vláken ČSN 49 0118 Dřevo
  8-4 Stanovení smykové odolnosti ve spojích ČSN EN 12317-1
  ČSN EN 12317-2
  Asfaltové hydroizolační pásy a folie

  Plastové a pryžové pásy a fólie

  8-5 Stanovení smykové soudržnosti oceli v betonu ČSN EN 15184 Ocelové pruty s antikorozním nátěrem v referenčním betonu
  8-6 Stanovení smykové soudržnosti oceli v betonu ČSN 73 1328 Betonářská výztuž s betonem
  8-7 Stanovení smykové soudržnosti oceli v betonu ČSN 73 1333 Předpínací výztuž s betonem
  9 Pevnost v příčném tahu
  9-1 Stanovení pevnosti v příčném tahu

   

  ČSN 73 1318, kap. 2 Beton
  9-2 Stanovení pevnosti v příčném tahu

   

  ČSN EN 12390-6 Beton
  9-3 Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 1338, Příloha F

  ČSN EN 1339, Příloha F

  ČSN EN 1340, Příloha F

   

  Betonové dlažební bloky

  Betonové dlažební desky

  Betonové obrubníky

  10 Odtrhové zkoušky, přídržnost
  10-1* Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců ČSN 73 2577, čl. 1-14 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců
  10-2* Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev ČSN 73 6242, Příloha B Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců
  10-3 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou ČSN EN 1542 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  10-4 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1015-12 Malty pro vnitřní a vnější omítky
  10-5 Stanovení přídržnosti ČSN EN 12004-2, čl. 6 a 8.3 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky
  10-6 Stanovení přídržnosti lepicí hmoty ČSN EN 13494 Tepelně izolační výrobky
  10-7 Stanovení soudržnosti ČSN EN 13495 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
  10-8 Stanovení přídržnosti ČSN EN 13892-8 Potěrové materiály
  10-9 Stanovení soudržnosti ČSN EN 12618-2 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  11 Statický modul pružnosti
  11-1 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ČSN ISO 1920-10 Beton
  11-2 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ČSN EN 1352 Autoklávovaný pórobeton a mezerovitý beton z pórovitého kameniva
  11-3 Stanovení modulu pružnosti v tlaku ČSN EN 13412 Malty, maltové směsi a pojiva
  11-4 Stanovení statického modulu pružnosti ČSN EN 14580 Přírodní kámen
  11-5 Stanovení modulu pružnosti v tlaku podél vláken ČSN 49 0111 Dřevo
  11-6 Stanovení modulu pružnosti při statickém ohybu ČSN 49 0116 Dřevo
  11-7 Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku ČSN EN 12390-13 Beton
  12 Tvrdoměrné zkoušky na betonu
  12-1 Stanovení pevnosti tvrdoměrnou metodou ČSN 73 1370

  ČSN 73 1373

  Beton
  12-2 Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem ČSN EN 12504-2 Beton
  13 Zkoušky stříkaného vláknobetonu
  13-1 Stanovení kapacity absorbované energie ČSN EN 14488-5 Stříkaný vláknobeton
  14 Tvrdoměrné zkoušky na kovových materiálech
  14-1 Zkouška tvrdosti podle Brinella ČSN EN ISO 6506-1 Kovové materiály
  15 Zkoušení elektrických izolátorů, vodičů a prvků venkovních vedení
  15-1 Ověření rozměrů, zkouška mechanickou porušující silou a stanovení výchylky při zatížení ČSN EN 60168 čl. 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9 + Příloha A;

  IEC 60168, čl. 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.9 + Příloha A

  Vnitřní a vnější staniční podpěrky z keramického materiálu nebo skla
  15-2 Zkouška porušujícího mechanického zatížení ČSN EN 62155, čl. 7.2, 8, 10.5, 10.6;

  IEC 62155, čl. 7.2, 8, 10.5, 10.6

  Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a beztlakové
  15-3

   

  Stanovení rozměrů a mechanické zkoušky ČSN EN 60137 ed. 3, čl. 8.9, 8.13 Izolační průchodky pro střídavé napětí
  15-4 Zkouška mechanickou porušující silou ČSN IEC 383-1, kap. 19

  IEC 60383-1, kap. 19

  Keramické nebo skleněné izolátory pro venkovní vedení
  15-5 Zkoušky zatížením smontovaného jádra ČSN EN 61952 ed. 2, čl. 10.4, 11.2, 12.4, 13;

  IEC 61952, čl. 10.4, 11.2, 12.4, 13;

  ANSI C29.11, čl. 7.2.2, čl. 8.3.1.3.1;

  ANSI C29.17, čl. 7.2.2

  Kompozitní podpěrné izolátory pro venkovní vedení
  15-6 Zkouška tahovou silou ČSN EN 60383-2;

   

  Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy
  15-7 Zkouška mezní mechanické pevnosti a chování při dlouhodobém zatížení ANSI C29.1, čl. 5.1, 5.3 Elektrické izolátory
  15-8 Zkouška tahovou silou ANSI C29.13, čl. 7.7 Kompozitní izolátory pro zakončení distribuční sítě
  15-9 Zkouška chování smontovaného jádra při zatížení v závislosti na době trvání zatížení ČSN EN 61109, čl. 10.4, 11.2;

  IEC 61109, čl. 10.4, 11.2

  Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro venkovní sítě
  15-10 Zkoušky zatížením smontovaného jádra ČSN EN 62231, čl. 8.3, 9.3, 10.4, 11.3;

  IEC 62231, čl. 8.3, 9.3, 10.4, 11.3;

  ANSI C29.11, čl. 8.3.1.3.2, čl. 8.3.2

  Kompositní staniční podpěrky
  15-11 Mechanické zkoušky armatur ČSN EN 61284, čl. 11;

  IEC 61284, čl. 11

  Armatury pro venkovní elektrická vedení
  15-12 Mechanické zkoušky rozpěrek ČSN EN 61854, čl. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3;

  IEC 61854, čl. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

  Rozpěrky pro venkovní elektrická vedení
  15-13 Zkouška ohybovým momentem ČSN EN 60099-4 ed.3, čl. 8.11, 10.8.11 + Příloha G Svodiče přepětí
  15-14 Zkoušení dutých kompozitních izolátorů ohybovým momentem ČSN EN 61462, čl. 8.5, 9.3, 10.4, Příloha A, C;

  IEC 61462, čl. 8.5, 9.3, 10.4, Příloha A, C

  Kompozitní duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V
  15-15 Zkoušky mechanických vlastností porcelánových izolátorů ANSI C29.9 čl. 5, 7.2.6, 7.2.7, 7.3.3-7.3.5, 7.4.2 Keramické izolátory
  15-16 Mechanické zkoušky uzemňovacích tyčí v ohybu a krutu ČSN EN 61230 ed. 2, Příloha B Uzemňovací tyče
  15-17 Mechanická zkouška navíjením ČSN ISO 7802 Kovové dráty
  15-18 Mechanické zkoušky drátů ČSN EN 50183, čl. 6, 9, 11.3, 11.4;

  ČSN EN 50189, čl. 11.2 ÷11.5;

  ČSN IEC 889, čl. 5, 7, 10.1, 10.2

  Dráty pro vodiče venkovních elektrických vedení
  15-19 Stanovení tloušťky a přilnavosti kovových neželezných povlaků ČSN EN 50189 čl. 11.6 – 11.8

  ČSN EN 10244-1

  ČSN EN 10244-2, mimo čl. 5.2.3

  Ocelové dráty s neželezným povlakem
  15-20 Stanovení odolnosti proti chemickému působení IEC TR 62039 čl. 3.8 Polymerní izolační materiály pro venkovní aplikace vysokého elektrického napětí
  16 Zkoušky zdiva
  16-1 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 1052-1 Zdivo
  16-2 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 1052-2 Zdivo
  16-3 Stanovení počáteční pevnosti ve smyku ČSN EN 1052-3 Zdivo
  16-4 Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací ČSN EN 1052-4 Zdivo
  17 Systémy pro dodatečné předpínání
  17-1 Stanovení rozměrů a mechanických vlastností systémů dodatečného předpínání ČSN 74 2870 Systémy pro dodatečné předpínání
  17-2 Stanovení rozměrů a mechanických vlastností systémů dodatečného předpínání ČSN P 74 2871, Příloha A a B Systémy pro dodatečné předpínání
  18 Zkoušky injektážních malt
  18-1* Stanovení zpracovatelnosti, objemové hmotnosti, pevnosti a objemových změn injektážních malt ČSN EN 445, čl. 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7 Injektáží malty pro předpínací kabely
  18-2 Stanovení injektovatelnosti ČSN EN 1771 Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí
  19 Zkoušky cementu
  19-1 Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti ČSN EN 196-3+A1 Cement
  20 Časový vývoj nárůstu pevnosti
  20-1* Stanovení časového vývoje nárůstu pevnosti v tlaku ČSN EN 14488-2 Stříkaný beton
  20-2* Stanovení časového vývoje nárůstu pevnosti v tlaku HILTI issue 5, 02/2001 Stříkaný beton
  21 Zkoušky čerstvého betonu
  21-1* Zkouška sednutím ČSN EN 12350-2 Čerstvý beton
  21-2* Zkouška Vebe ČSN EN 12350-3 Čerstvý beton
  21-3* Zkouška rozlitím ČSN EN 12350-5 Čerstvý beton
  21-4* Zkouška sednutí-rozlitím ČSN EN 12350-8 Čerstvý beton
  21-5* Zkouška V-nálevkou ČSN EN 12350-9 Čerstvý beton
  21-6* Zkouška L-truhlíkem ČSN EN 12350-10 Čerstvý beton
  21-7* Zkouška J-kroužkem ČSN EN 12350-12, mimo čl. 4.2 Čerstvý beton
  21-8 Stanovení konzistence ČSN EN 1015-3 Čerstvá malta
  21-9 Stanovení konzistence ČSN 72 2441:1968, čl. 1÷12 Čerstvá malta
  21-10 Stanovení doby zpracovatelnosti ČSN EN 1015-9 Čerstvá malta
  22 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu a čerstvé maltě
  22-1* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN 12350-7 čl. 1÷3, 5-6 Čerstvý beton
  22-2* Stanovení obsahu vzduchu ČSN EN 1015-7 Čerstvá malta
  22-3 Stanovení pórovitosti Směrnice WTA 2-9-04D, čl. 6.3.9 Ztvrdlá malta
  23 Stanovení objemových změn
  23-1 Stanovení objemových změn betonu ČSN 73 1320 Beton
  23-2 Zkouška objemové stálosti malty ČSN 72 2453:1968 Malty, maltové směsi a pojiva
  23-3 Stanovení smršťování a rozpínání ČSN EN 12617-4 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  24 Zkoušky mrazuvzdornosti
  24-1 Zkouška mrazuvzdornosti malty ČSN 72 2452 Malty, maltové směsi a pojiva
  24-2 Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN 73 1322 Beton
  24-3 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy ČSN 73 2579 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců
  24-4 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování bez rozmrazovací soli ČSN EN 13198, Příloha. A Betonové výrobky a prefabrikáty
  24-5 Stanovení odolnosti proti cyklickému zmrazování a rozmrazování OTP č.j. 1168/2009, Příloha 5 Antivibrační rohože
  24-6 Stanovení trvanlivosti ČSN EN 1015-21 Ztvrdlá malta
  25 Stanovení nasákavosti, vodotěsnosti
  25-1 Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1338, Příloha E

  ČSN EN 1339, Příloha E

  ČSN EN 1340, Příloha E

  Betonové dlažební bloky

  Betonové dlažební desky

  Betonové obrubníky

  25-2 Stanovení nasákavosti ČSN 72 2603, čl. 7-10 Cihlářské výrobky
  25-3 Stanovení absorpce vody a odolnosti hydrofobních impregnací proti alkáliím ČSN EN 13580 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  25-4 Stanovení permeability vody v kapalné fázi ČSN EN 1062-3 Nátěry, nátěrové hmoty a systémy
  25-5 Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8 Beton
  25-6 Stanovení vodotěsnosti betonu ČSN 73 1321:1988 Beton
  25-7 Zkouška nasákavosti vodou ČSN EN 13369, Příloha G Betonové prefabrikáty, teracové dlaždice
  25-8 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy ČSN 73 2578 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců
  25-9 Stanovení nasákavosti ČSN EN 772-11 Zdicí prvky betonové, z umělého a přírodního kamene a pálené zdicí prvky
  25-10 Stanovení nasákavosti OTP č.j. 1168/2009, Příloha 1 Antivibrační rohože
  25-11 Stanovení schopnosti zadržovat vodu DIN 18555-7 Čerstvá malta
  25-12 Zkoušky stanovení hloubky průniku a kapilární absorpce vody ČSN EN 1015-18 Ztvrdlá malta
  25-13 Zkoušky absorpce vody za 24 hod

   

  DIN V 18550, Příloha A Čerstvá malta
  26 Stanovení odolnosti proti rozmrazovacím látkám
  26-1 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 Beton
  26-2 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování s rozmrazovací solí ČSN EN 13198, Příloha B Betonové výrobky a prefabrikáty
  26-3 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí ČSN EN 1338, Příloha D

  ČSN EN 1339, Příloha D

  ČSN EN 1340, Příloha D

  Betonové dlažební bloky

  Betonové dlažební desky

  Betonové obrubníky

  26-4 Stanovení tepelné slučitelnosti teplotním cyklováním s ponořením do rozmrazovacího solného prostředku ČSN EN 13687-1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí
  26-5 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování – odlupování ČSN P CEN/TS 12390-9, odst. 5 Beton
  26-6 Stanovení odolnosti proti solím Směrnice WTA 2-9-04D, čl. 6.3.10. Ztvrdlá malta
  27 Stanovení odolnosti betonu vůči chemickému napadení a karbonatace betonu
  27-1 Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení ČSN EN 13529 Výrobky pro opravy a ochranu betonových konstrukcí, sanační hmoty
  27-2* Stanovení hloubky zasažení karbonatací fenolftaleinovou metodou ČSN EN 14630 Zatvrdlý beton
  28 Trvanlivost zmrazovacími a vysušovacími cykly
  28-1 Stanovení trvanlivosti pórobetonu ČSN 73 1355 Pórobeton
  29 Zkoušení prostupu vodní páry, difuze
  29-1 Stanovení prostupu vodní páry ČSN EN ISO 12572 Stavební materiály, výrobky a dílce
  29-2 Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN ISO 7783 Nátěry, nátěrové hmoty a systémy
  29-3 Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN 1015-19 Malty a maltové směsi pro vnitřní a vnější omítky
  29-4 Zkouška prostupu vodních par ČSN 73 2580:1981 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a dílců
  30 Statické zkoušky konstrukcí
  30-1* Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN 73 2030 Stavební konstrukce a dílce
  30-2* Statické zatěžovací zkoušky mostů ČSN 73 6209, mimo čl. 6.7 Mostní konstrukce
  30-3 Mechanické zkoušení tenkostěnných prvků a plošných profilů ČSN EN 1993-1-3, Příloha A Ocelové tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
  30-4 Mechanické zkoušení spřahovacích prvků a spřažených stropních desek ČSN EN 1994-1-1 ed. 2, Příloha B Ocelobetonové konstrukce
  30-5 Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců ČSN 73 2034 Pórobetonové dílce
  30-6 Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců ČSN 73 2054 Pórobetonové spínané dílce
  30-7 Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování ČSN EN 595 Dřevěné příhradové nosníky
  30-8 Stanovení únosnosti dílců při příčném zatížení ČSN EN 1356 Dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
  30-9 Zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností ČSN EN 408 Dřevěné konstrukce, konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo
  30-10 Zkoušení mechanických vlastností ČSN EN 1794-1, Příloha A, B a E Zařízení pro snižování hluku z dopravy
  30-11 Zkoušení mechanických vlastností ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z betonu
  30-12 Zkoušení mechanických vlastností ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z betonu
  30-13 Stanovení odolnosti proti vtlačení ČSN EN 13498 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
  30-14 Stanovení statické plošné tuhosti OTP č.j. 1168/2009, Příloha 2 Antivibrační rohože
  30-15 Stanovení dynamické plošné tuhosti OTP č.j. 1168/2009, Příloha 3 Antivibrační rohože
  30-16 Stanovení odolnosti proti cyklickému zatěžování OTP č.j. 1168/2009, Příloha 4 Antivibrační rohože
  31 Zkoušky rázem, nárazem
  31-1 Stanovení odolnosti proti nárazu kamenů ČSN EN 1794-1, Příloha C Zařízení pro snížení hluku silničního provozu
  31-2 Stanovení odolnosti proti rázu ČSN EN 13497 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
  32 Dynamické zkoušky konstrukcí a hodnocení vibrací
  32-1* Dynamická zkouška informativní ČSN 73 2044, čl. 1-19, 24-43, 58 Stavební konstrukce
  32-2* Dynamická zkouška zatěžovací ČSN 73 2044, čl. 1-17, 20-31, 44-56, 58 Stavební konstrukce
  32-3* Stanovení dynamických účinků strojů na konstrukce ČSN 73 0032, čl. 99-109, 116-118, 120, 121 Stavební konstrukce
  32-4* Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím ČSN ISO 2631- 1

  ČSN ISO 2631- 2

  Stavební konstrukce
  32-5* Dynamická zatěžovací zkouška mostů ČSN 73 6209, čl. 4.2, 5.2,
  6.1-6.3, 6.3.3, 6.5.2, 7.2 a 8
  Stavební konstrukce
  32-6* Měření dynamických účinků provozu strojů ČSN ISO 10816 – 2, čl.  3, 4.2.4.1-4.2.4.3

  ČSN ISO 10816 – 3, čl. 3

  ČSN ISO 10816 – 4, čl. 3

  ČSN ISO 10816 – 5, čl. 4

  ČSN ISO 10816 – 6, čl. 4

  ČSN ISO 10816 – 7, čl. 3

  ČSN ISO 10816 – 8, čl. 4

  ČSN ISO 10816 – 21, čl. 5

  Účinek vibrací strojů na stavební konstrukce
  33 Axiální zkoušky únavy
  33-1 Axiální zkouška únavy ČSN EN ISO 15630-1, kap. 4 a 8 Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu
  33-2 Axiální zkouška únavy ČSN EN ISO 15630-2, kap. 4 a 8 Svařované sítě do betonu
  34 Zkoušení zemin, popílku a kameniva
  34-1 Stanovení vlhkosti zemin ČSN EN ISO 17892-1 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-2* Stanovení objemové hmotnosti ČSN 72 1010, čl. A, C, D

  ČSN EN ISO 17892-2

  Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující, kamenivo
  34-3 Stanovení zrnitosti zemin ČSN EN ISO 17892-4 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-4 Stanovení meze plasticity ČSN CEN ISO/TS 17892-12 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-5 Stanovení meze tekutosti ČSN 721014:1967 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-6 Stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška ČSN EN 13286-2 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-7 Stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání ČSN EN 13286-47 Zeminy a obdobné produkty zeminy nahrazující
  34-8 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN 1097-5 Kamenivo
  34-9 Stanovení nasákavosti ČSN EN 1097-6, Příloha B Kamenivo
  34-10 Stanovení jemnosti proséváním za mokra ČSN EN 451-2 Popílek
  35 Stanovení vlhkosti, obsahu sušiny
  35-1 Stanovení vlhkosti váhovou metodou ČSN EN 13183-1 Řezivo
  35-2 Stanovení vlhkosti váhovou metodou ČSN 49 0103 Dřevo
  35-3 Stanovení vlhkosti ČSN 72 7302, čl. 3 Tepelně izolační materiály z anorganických vláken
  35-4 Stanovení vlhkosti ČSN EN 322 Desky ze dřeva
  35-5 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO 12570 Porézní materiály propustné pro vodu
  35-6 Stanovení obsahu sušiny ČSN EN 480-8 Přísady do betonu, malty, injektáží malty

  1)   v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

  Pořadové
  číslo
  Přesný název
  postupu odběru vzorku
  Identifikace
  postupu odběru vzorku
  Předmět odběru
  V.1* Odběr vzorků čerstvého betonu ČSN EN 12350-1 Čerstvý beton
  V.2* Odběr vzorků ztvrdlého betonu ČSN EN 12504-1 čl. 2 – 6 Ztvrdlý beton
  V.3* Odběr vzorků a příprava zkušebních malt ČSN EN 1015-2 Malty

  Vysvětlivky:

  ANSI Americká norma (American National Standards Institute)

  DIN Německá norma (Deutsche IndustrieNorm)

  IEC Norma organizace International Electrotechnical Commission

  WTA Směrnice společnosti WTA (Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky)

  HILTI Instrukce, návod k obsluze zařízení firmy HILTI Aktiengesellschaft

  OTP Obecně technické podmínky Správy železniční dopravní cesty

  kap. kapitola

  čl. článek