• Čeština
 • English
 • Grantové projekty

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Grantové projekty 2018

  Typ Číslo Název Řešitel
  OP VVV CZ.02.1.01 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424 – 3D tisk ve stavebnictví a architektuře doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  NAKI  DG18P02OVV033 Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  NAKI DG18P02OVV012 Udržitelná správa památkových objektů spoluřešitel Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
  EXCELLENCE LTT1803 Pravděpodobnostní rozbor degradujících konstrukčních systémů doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  GAČR 18-10907S Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví Ing. Klára Machalická, Ph.D.
  TE TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) hlavní řešitel  prof. Kohoutková, spoluřešitel Ing. Čítek
  SGS SGS18/164/OHK1/2T/31 Hodnocení spolehlivosti železobetonových konstrukcí v energetice a dopravě Ing. Jan Mlčoch
  SGS SGS18/165/OHK1/2T/31 Spřažené sklo – UHPC mostní konstrukce Ing. Lucie Vošáhlíková
  RPMT RPMT 2018 Rozvoj mladých týmů Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.
  IP IP 2018 Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

   

  Grantové projekty 2017

  Typ Číslo Název Řešitel
  OP  DP02 CZ  OP Praha DP02 CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113 Koncept Praha DP 2 doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  MPO FV 20472 Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb spolupříjemce doc.Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  MPO TRIO FV10295  NAUPO HABENA – Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  MPO TRIO FV20585 SVUOM- Operativní metody monitorování, predikce životnosti mostů a zajištění bezpečných mostů doc.Ing. Jana Marková, Ph.D.
  MPO TRIO FV10462  EKOMONT – Aplikace moderního vysokohodnotného cementového kompozitu UHPC pro prvky kanalizačních systémů Ing. David Čítek
  MPO TRIO FV10509  KORUND – Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  GAČR 17-22796S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) za vysokých teplot doc.Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 17-04215S Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů spolupříjemce Ing. David Čítek
  TAČR TH02020075 Koltex – Vývoj a výzkum briket karbidu křemíku nové generace s cílem zvýšení jejich užitných vlastností Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  TAČR TH02020690  Betony s mimořádnou odolností vůči působení agresivních médií spolupříjemce Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.
  TAČR TH02020373  Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC. spolupříjemce Ing. David Čítek
  TAČR TH02020730  Progresivní mostní konstrukce vytvořené spřažením dřeva a vysokopevnostního cementového kompozitu spolupříjemce Ing. Petr Tej, Ph.D.
  OPVVV 02/16/015 ESF Ing. Bc. Šárka Nenadálová
  SGS SGS17/160/OHK1/2T/31  Tepelně vlhkostní analýza historických dvojitých oken a navrhovaných variantních řešení jejich výměn v oblasti připojovací spáry Ing. Lucie Kudrnáčová
  SGS SGS17/161/OHK1/2T/31  Spřažené dřevo – UHPFRC mostní konstrukce Ing. Petr Kněž
  SGS SGS17/162/OHK1/2T/31  Vliv superplastifikačních přísad a různých typů cementů na zpracovatelnost a vlastnosti velmi vysokohodnotných betonů Ing. Tomáš Mandlík
  RPMT RPMT 2017 Rozvoj mladých týmů Ing. Lucie Kudrnáčová
  IP IP 2017  Investiční rozvojový program Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Grantové projekty 2016

  Typ Číslo Název Řešitel
  COST  LD15078 Pokročilá analýza lepených spojů pro lehké obvodové pláště – Inovativní řešení pro připojení vnějších prvků adaptabilní fasády Ing. Klára Machalická, Ph.D.
  GAČR 16-11378S Rozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizik prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  GAČR 16-17461S Dynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrstvených sklech Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  GAČR 16-01438S Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech spolupříjemce doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 16-04132S Epistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcích spolupříjemce prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  MK DG16P02M050 Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
  SGS SGS16/195/OHK1/2T/31 Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových konstrukcí Ing. Jan Mlčoch
  SGS SGS16/196/OHK1/2T/31 Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám Ing. Milan Rydval

  Grantové projekty 2015

  Typ Číslo Název Řešitel
   COST  LD15037 Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
  GAČR 15-05791S Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
  spolupříjemce
  doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
  GAČR 15-10591S Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
  GAČR 15-22670S Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Grantové projekty 2014

  Typ Číslo Název Řešitel
  TAČR 04010837 Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS) Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

  Grantové projekty 2013

  Typ Číslo Název Řešitel
  TAČR TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) Ing. David Čítek

  Grantové projekty 2012

  Typ Číslo Název Řešitel
  GAČR P105/12/G059 Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
  TAČR TA01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky jeden ze spolupříjemců doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.