• Čeština
 • English
 • Doktorské studium

  Doktorské studium se uskutečňuje podle ustanovení § zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách. Jeho obsahem jsou přednáškové kurzy a semináře z teoretických a praktických předmětů specializovaných témat, zkoušky a hlavně systematická práce na řešení vědecké úlohy, vyúsťující v sestavení disertační práce. Hlavní složkou výuky je řízené individuální studium a vědecko-výzkumná práce. Studium se ukončuje vykonáním rigorózní zkoušky a obhajobou disertační práce.

  Realizuje se ve dvou formách, které odpovídají různým způsobům jeho finančního zabezpečení:

  1. interní doktorské studium (čtyřleté), kdy jsou existenční potřeby studentů zajišťovány udělením stipendia,
  2. distanční a kombinované doktorské studium (pětileté), jehož účastníkům jsou jejich potřeby hrazeny z jiných prostředků.

  Doktorský studijní program:

  P 3607 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

  Garantem studijního programu je v Kloknerově ústavu:

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  (tel.: +420 224 353 842, milan.holicky@cvut.cz)

  Studijní obory:

  Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (I)

  Teorie konstrukcí (II)

  Pro tyto studijní obory byly v Kloknerově ústavu ustanoveny oborové rady:

  OBOROVÁ RADA oboru Nauka o nekovových a stavebních hmotách:

  Předseda:

  Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – KÚ

  Interní členové:

  Doc. Ing. Petr Bouška, CSc. – KÚ

  Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

  Doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – FSv

  Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. – FA

  Ing. Ivo Šimůnek, CSc. – KÚ

  Externí členové:

  Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. – ÚTAM AV ČR, Praha

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně

  Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. – VUT v Brně

  Prof. Ing. Pavel Novák, CSc. – VŠCHT Praha

  Doc. Ing. Roman Vávra, Ph.D.

   

  OBOROVÁ RADA oboru Teorie konstrukcí:

  Předsedkyně:

  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. – KÚ

  Interní členové:

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc. – KÚ

  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

  Ing. Jaromír Král, CSc. – KÚ

  prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – FSv

  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – FSv

  doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. – KÚ

  Externí členové:

  doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. – UP Pardubice

  prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. – VUT Brno

  Ing. Jiří Náprstek, DrSc. – ÚTAM

  doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚTAM

  Ing. Radomír Pukl, CSc. –  Červenka Consulting

  doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. –   ZČU, FAV, Plzeň