• Čeština
 • English
 • Doktorské studium

  Doktorské studium se uskutečňuje podle ustanovení § zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách. Jeho obsahem jsou přednáškové kurzy a semináře z teoretických a praktických předmětů specializovaných témat, zkoušky a hlavně systematická práce na řešení vědecké úlohy, vyúsťující v sestavení disertační práce. Hlavní složkou výuky je řízené individuální studium a vědecko-výzkumná práce. Studium se ukončuje vykonáním rigorózní zkoušky a obhajobou disertační práce.

  Realizuje se ve dvou formách, které odpovídají různým způsobům jeho finančního zabezpečení:

  1. interní doktorské studium (čtyřleté), kdy jsou existenční potřeby studentů zajišťovány udělením stipendia,
  2. distanční a kombinované doktorské studium (pětileté), jehož účastníkům jsou jejich potřeby hrazeny z jiných prostředků.

  Doktorský studijní program

  P 3607 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

  Garantem studijního programu je v Kloknerově ústavu:

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  (tel.: +420 224 353 842, milan.holicky@cvut.cz)

  Studijní obory

  OBOROVÁ RADA oboru Nauka o materiálech, diagnostika s spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví


  Předseda:

  prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.


  Interní členové:

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc. (KÚ ČVUT)

  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (KÚ ČVUT)

  prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. (FSv ČVUT)

  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. (FSv ČVUT)

  doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (KÚ ČVUT)

  doc. Ing. Martina Eliášová, CSc. (FSv ČVUT)

   

  Externí členové:

  doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (VUT Brno)

  prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (VUT Brno)

  doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.  (VŠCHT Praha)

  prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. (UTAM AV ČR)

  prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (METROSTAV a.s.)

  prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (VUT Brno)  OBOROVÁ RADA oboru Nauka o nekovových a stavebních hmotách


  Předseda:

  prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – KÚ


  Interní členové:

  doc. Ing. Petr Bouška, CSc. – KÚ

  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

  doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – FSv

  doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. – FA

  Ing. Ivo Šimůnek, CSc. – KÚ


  Externí členové:

  doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – VUT Brno, Fakulta stavební

  prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně

  prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. – VUT v Brně

  doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. – VŠCHT Praha

  prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – ČVUT v Praze, FSv

  Ing. Radomír Pukl, CSc. – Červenka Consulting, s.r.o

  doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. – Ústav Teoretické a aplikované mechaniky AV ČR


  OBOROVÁ RADA oboru Teorie konstrukcí


  Předsedkyně:

  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. – KÚ


  Interní členové:

  prof. Ing. Milan Holický, DrSc. – KÚ

  doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

  Ing. Jaromír Král, CSc. – KÚ

  prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – FSv

  doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – FSv

  doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. – KÚ


  Externí členové:

  doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. – UP Pardubice

  prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. – VUT Brno

  Ing. Jiří Náprstek, DrSc. – ÚTAM

  doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚTAM

  Ing. Radomír Pukl, CSc. –  Červenka Consulting

  doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. –   ZČU, FAV, Plzeň