• Čeština
 • English
 • Obhájené disertační práce – anotace

  Disertační práce jsou uvedeny v databázi vvvs.cvut.cz a jsou k dispozici v knihovně a v ředitelně Kloknerova ústavu.

  Ing. Petr Huňka, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Petr Huňka

  Školitel: Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

  Školící pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  MODUL PRUŽNOSTI BETONU – MOŽNOSTI STANOVENÍ, TECHNOLOGICKÉ A ZKUŠEBNÍ VLIVY

  Název disertační práce anglicky:

  MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE – POSSIBILITY OF DETERMINATION, TECHNOLOGICAL AND TESTING INFLUENCES

  Oponenti:

  Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)

  Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. (Metrostav a.s., Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání disertační práce: 1.3.2014

  Datum obhajoby disertační práce: 15.5.2014

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělený titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: modul pružnosti, beton, technologické a zkušební vlivy

  Klíčová slova disertační práce anglicky: modulus of elasticity, concrete, technological and test influences

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Petr Huňka

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Petr Huňka

  Ing. Dita Jiroutová, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Dita Jiroutová

  Školitel: Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Školící pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  APLIKACE OPTOVLÁKNOVÝCH MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ V MATERIÁLOVÉM INŽENÝRSTVÍ A MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ

  Název disertační práce anglicky:

  APPLICATION OF FIBRE OPTIC GAUGE SENSORS IN MATERIAL ENGINEERING AND STRUCTURE MONITORING

  Oponenti:

  Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)

  Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava)

  Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Datum odevzdání disertační práce: 31.1.2012

  Datum obhajoby disertační práce: 18.6.2012

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělený titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: optovláknový extenzometr SOFO, předpjatý beton, předepjatý železobetonový pražec, modely přetvoření, dotvarování, smršťování

  Klíčová slova disertační práce anglicky: long-gauge optical fibre SOFO, prestressed reinforced concrete, prestresses reinforced concrete sleeper, models of strain, creep, shrinkage

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Dita Jiroutová

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Dita Jiroutová

  Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Miroslav Sýkora

  Školitel: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Teorie konstrukcí

  Název disertační práce česky:

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZBOR ČASOVĚ ZÁVISLÉ SPOLEHLIVOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

  Název disertační práce anglicky:

  PROBABILISTIC ANALYSIS OF TIME-VARIANT STRUCTURAL RELIABILITY

  Oponenti:

  Prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc., (Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences)

  RNDr. Ondřej Fischer, Ph.D., (Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences)

  Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., (Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology)

  Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., (Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague)

  Datum odevzdání disertační práce: 24.01.2005

  Datum obhajoby disertační práce: 08.03.2005

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: angličtina

  Klíčová slova disertační práce česky: časově závislá spolehlivost; pravděpodobnost poruchy; kombinace zatížení; simulační metoda Monte Carlo; opakované procesy

  Klíčová slova disertační práce anglicky: time-variant reliability; failure probability; load combination; Monte Carlo method; renewal processes

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng.Miroslav Sýkora

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Miroslav Sýkora

  Ing. Petr Tůma, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Petr Tůma

  Školitel: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  OVLIVŇOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN CEMENTOVÉHO POJIVA

  Název disertační práce anglicky:

  VOLUME CHANGES CONTROL OF THE CEMENT BINDER

  Oponenti:

  Prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc., (STU Bratislava, Stavebná fakulta)

  Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., (VUT v Brně, Fakulta stavební)

  Doc. Ing. Karel Kolář, CSc., (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

  Datum odevzdání disertační práce: 09.05.2005

  Datum obhajoby disertační práce: 05.09.2005

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: cement; tuhnutí; objemová změna; přísada; expanze

  Klíčová slova disertační práce anglicky: cement; setting; volume change; admixture; expansion

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Petr Tůma

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Petr Tůma

  Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Daniel Dobiáš

  Školitel: Ing. Sylva Modrý, DrSc.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  PUCOLÁNOVÉ PŘÍMĚSI A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI BETONU

  Název disertační práce anglicky:

  POZZOLANIC ADMIXTURES AND THEIR EFFECT ON CONCRETE PROPERTIES

  Oponenti:

  Prof. Ing. Jiří Hošek, DrSc., (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

  Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc., (VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie)

  Ing. Josef Knězek, CSc., (Výzkumný ústav stavebních hmot Brno)

  Datum odevzdání disertační práce: 17.01.2007

  Datum obhajoby disertační práce: 20.04.2007

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: pucolánové příměsi; korozní odolnost; mleté pálené cihly; malta; síranový roztok

  Klíčová slova disertační práce anglicky: pozzolanic admixtures; corrossion resistance; ground clay bricks; mortar; sulphate solutions

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Daniel Dobiáš

  anotace disertační práce agnlicky: ico_pdfIng. Daniel Dobiáš

  Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Miroslav Vokáč

  Školitel: Doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  LIMITNÍ ANALÝZA ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

  Název disertační práce anglicky:

  LIMIT ANALYSIS OF MASONRY STRUCTURES

  Oponenti:

  Doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Dr.h.c., (Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i., Akademie věd České republiky)

  Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně)

  Ing. Radomír Pukl, CSc., (Červenka Consulting, Praha)

  Datum odevzdání disertační práce: 27.08.2007

  Datum obhajoby disertační práce: 09.10.2007

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: limitní analýza; zděné konstrukce; smykové stěny; simulační technika LHS; zkoušky zdiva

  Klíčová slova disertační práce anglicky: limit analysis; masonry structures; shear walls; Latin hypercube sampling; testing of masonry

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Miroslav Vokáč

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Miroslav Vokáč

  Ing. Karel Jung, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Karel Jung

  Školitel: Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Teorie konstrukcí

  Název disertační práce česky:

  ANALÝZA RIZIK KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM MIMOŘÁDNÝCH ZATÍŽENÍ

  Název disertační práce anglicky:

  RISK ANALYSIS OF STRUCTURES ENDANGERED BY ACCIDENTAL ACTIONS

  Oponenti:

  Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., (Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice)

  Doc. Ing. Petr Janas, CSc., (Faculty of Civil Engineering, Technical University Ostrava)

  Ing. Josef Sláma, CSc., (The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)

  Datum odevzdání disertační práce: 27.02.2009

  Datum obhajoby disertační práce: 21.05.2009

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: angličtina

  Klíčová slova disertační práce česky: analýza rizik; mimořádná zatížení; hodnota ochrany lidského života; náraz; bezpečnost silničního provozu

  Klíčová slova disertační práce anglicky: risk analysis; value place on preventing fatality; railway safety; road safety

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Karel Jung

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng. Karel Jung

  Ing. Martin Volf, Ph.D.

  Jméno doktoranda: Ing. Martin Volf

  Školitel: Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

  Školicí pracoviště: České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

  Doktorský studijní program: P 3607 Stavební inženýrství

  Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

  Název disertační práce česky:

  CHEMICKÉ INFÚZNÍ CLONY – EXPERIMENTÁLNÍ POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI INJEKTÁŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VLHKÉM ZDIVU

  Název disertační práce anglicky:

  ADDITIONAL HYDRO-INSULATION SHIELD – EXPERIMENTAL COMPARISON OF INFUSION AGENTS EFFICIENCY IN WET MASONRY

  Oponenti:

  Doc. Ing. Karel Kolář, CSc., (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  Doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně)

  Ing. Václav Sokol, CSc., (Stavební praxe, WTA CZ)

  Datum odevzdání disertační práce: 20.08.2009

  Datum obhajoby disertační práce: 22.10.2009

  Výsledek obhajoby disertační práce: obhájil

  Přidělovaný titul: Ph.D.

  Jazyk disertační práce: čeština

  Klíčová slova disertační práce česky: injektážní metody; účinnost injektážních prostředků; sanace vlhkého zdiva; životnost sanačních opatření

  Klíčová slova disertační práce anglicky: injection methods; infusion agents efficiency; remediation in wet masonry; durability of the treatment

  anotace disertační práce česky: ico_pdfIng. Martin Volf

  anotace disertační práce anglicky: ico_pdfIng.MartinVolf