• Čeština
 • English
 • Vědecké projekty

  TN01000007 Národní centrum pro energetiku

  Národní centrum pro energetiku

  Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Kloknerův ústav přispívá ve spolupráci s ČEZ, a.s. a ÚAM Brno k řešení Aplikačního segmentu 1 Účinnost, spolehlivost, bezpečnost energetických celků. Předmětem výzkumné spolupráce je řešení životnosti, bezpečnosti a spolehlivosti komponent a technologických celků pro energetiku. Více viz www.nce.vsb.cz

  Softwarové aplikace algoritmů metodik pro hodnocení účinnosti programů údržby, č. TN01000007/V1.16.5

  Manuál softwaru ke stažení ico_pdf

  Manuál popisuje algoritmus výpočtu v programu IBM SPSS Modeler, který je odvozený z metodik pro hodnocení účinnosti a optimalizaci programů údržby zařízení výrobních bloků klasických elektráren:
  1. Metodiky analýzy rizik pro stanovení kritičnosti zařízení výrobních bloků elektráren
  2. Metodiky rozdělení zařízení výrobních bloků elektráren pro řízení životnosti a modifikaci
  3. Hodnocení kritičnosti poruch zařízení výrobních bloků elektráren
  4. Metodiky predikce technického stavu a optimalizace rozhodování o údržbě

  Využití softwaru třetí stranou je možné pouze se souhlasem a za podmínek ČEZ, a.s. V případě zájmu kontaktujte doc. Ing. Miroslava Sýkoru, Ph.D.; miroslav.sykora@cvut.cz

  DG16P02M050

  Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách

  Projekt aplikovaného výzkumu se proto zaměřuje na optimalizaci diagnostických postupů pro zvýšení účinnosti a kvality procesů památkové preventivní činnosti při minimalizaci nákladů. Optimalizované postupy zahrnují vizuální prohlídky, stavebně-technické průzkumy i dlouhodobé monitorování konstrukcí s důrazem na využití nedestruktivních postupů. Hlavním cílem je poskytnout operativní nástroje a podklady pro rozhodování o sledování zejména zděných a kovových konstrukcí. Zpracují se nové metodiky pro revize norem ČSN a funkční vzorky.

  Dílčí cíle projektu zahrnují:

  – volbu diagnostického postupu a stanovení priorit pro intervenci v závislosti na druhu historické konstrukce, jejím stavu a její kulturní hodnotě

  – rozvoj šetrných postupů diagnostiky

  – specifikace konstrukčních a degradačních modelů pro predikci degradace

  – optimalizaci systémů diagnostiky pro výběr vhodných metod, míst a frekvence sledování

  – podklady pro rozhodování o opatřeních a koncepční návrh oprav.

  Uplatnění inovativní postupů přinese snížení nákladů na diagnostiku památkových staveb a k významným ekonomickým přínosům předcházením poruch. Výsledky budou ověřeny na skutečných konstrukcích a uveřejněny v odborných publikacích.

  VÝSLEDKY

  Články ve sbornících odborných konferencí:

  Á. Rózsás, M. Sýkora. Propagating Snow Measurement Uncertainty to Structural Reliability by Statistical and Interval-based Approaches. In Proc. 7th International Workshop on Reliable Engineering Computing (REC2016), Steffen Freitag, Rafi L. Muhanna, Robert L. Mullen (eds.), Bochum, 15-17 June 2016. Bo-chum: Ruhr University Bochum, p. 91-110, 2016

  16_D01_REC interval

  Dokumentace k funkčním vzorkům

  KONTAKT

  Manažer projektu: Jana Pallierová, jana.pallierova@cvut.cz

  Tel. +420 224 355 231

  TA01010269

  APLIKOVANÝ VÝZKUM ULTRAVYSOKOHODNOTNÉHO BETONU (UHPC) PRO PREFABRIKOVANÉ PRVKY STAVEB

  Na základě výzkumu byly publikovány následující metodiky:

  Metodika 1 – Návrh a zkoušení UHPC ico_pdf

  Metodika 2 – Navrhování UHPC ico_pdf

  Metodika 3 – Výroba UHPC ico_pdf

  TAČR TA02030150 - výsledky

  Využití spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel

  Projekt využívá pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti a rizikového inženýrství pro aplikovaný výzkum a ověřování bezpečnosti inovativních silničních svodidel. Bude navrženo inovativní svodidlo s vyšší bezpečností. Teoretické postupy a simulace umožní stanovit úroveň spolehlivosti konstrukce svodidla při různých typech mimořádných nárazů. Tato metodika se použije pro rozšíření validace nárazové zkoušky a pro možnost jejího nahrazení teoretickým výpočtem.

  Výsledky

  METODIKA PRO NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH SVODIDEL S INTEGROVANOU PROTIHLUKOVOU STĚNOU

  Cílem metodiky je poskytnout ucelený pohled na problematiku návrhu silničních svodidel doplněných o integrovanou protihlukovou stěnu. Navržená metodika přispívá k efektivnímu využití moderních nástrojů usnadňujících vývoj nových typů silničních záchytných systémů.

  ico_pdfMetodika navrhování svodidel s PHS

  METODIKA PRO OVĚŘOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI SILNIČNÍCH SVODIDEL

  Cílem metodiky je poskytnout ucelený pohled na současný stav problematiky ověřování silničních svodidel a možnosti simulace nárazových zkoušek do silničních svodidel pomocí metody konečných prvků.
  Navržená metodika přispívá k efektivnímu využití moderních nástrojů při vývoji nových typů silničních záchytných systémů. I když spolehlivost nových typů svodidel nelze hodnotit a schvalovat pouze na základě teoretických postupů a provádění simulací nárazu, zde popsané metody je možné použít pro návrh konstrukce svodidla tak, aby jeho chování při nárazové zkoušce bylo v souladu s teoretickými předpoklady a s požadavky ČSN EN 1317 a dalších předpisů.

  ico_pdfMetodika ověřování spolehlivosti svodidel

  Software – Optimalizace úrovně zadržení silničních svodidel podle okolí PK

  Softwary budou dostupné po zaškolení v Kloknerově ústavu, ČVUT v Praze, Více informací poskytne doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., jana.markova@cvut.cz, + 420 224353501

  ico_pdfSoftware.pdf

  VG20122015089

  Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení

  Cíle projektu

  Hlavním cílem multidisciplinárního projektu je zvýšení bezpečnosti klíčových dopravních staveb určené silniční sítě. Zpracovaná metodika hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů bude zahrnovat identifikaci hrozeb včetně teroristických útoků, pravděpodobnostní rozbory mimořádných zatížení a jejich následků a metodický návrh zajišťující prevenci a ochranu proti mimořádným zatížením.

  Metodika bude v rámci projektu certifikována Ministerstvem dopravy ČR a vydána jako Technické podmínky. Nové poznatky o mimořádných zatíženích budou zpracovány v rámci změny ČSN EN 1991-1-7. Projekt zaměřený na stavební objekty kritických dopravních infrastruktur přinese nové poznatky, které zvýší připravenost státu na prevenci a reakci proti antropogenním hrozbám a přírodním katastrofám.

  Harmonogram

  harmonogram

  Summary

  The project is aimed at developing the methodology for safety and risk assessment of road bridges and tunnels exposed to extreme actions dueto terrorist attacks, accidental situations, or natural catastrophes. Identification of dangers and decisions concerning risk mitigation measures toimprove safety of critical infrastructures in transport is based on probabilistic assessment and optimisation of safety and risk. Societal, economicaland ecological consequences are taken into account.

  Řešitelský tým

  Řešitelský tým se skládá z odborníků z ČVUT v Praze a Univerzity obrany:

  Ing. Martin Benda, Ph.D. (UO)

  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD (ČVUT)

  Ing. Karel Jung, Ph.D. (ČVUT)

  Ing. Lubomír Kroupa, CSc. (UO)

  Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (ČVUT)

  Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (UO)

  Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (ČVUT)

  Ing. Bohuslav Novotný, DrSc. (ČVUT)

  Ing. Marie Studničková, CSc. (ČVUT)

  Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (ČVUT)

  Ing. Petr Tej, Ph.D. (ČVUT)

  Ing. Vítězslav Vacek, CSc. (ČVUT)

  Prof. Ing. Miroslav Vala, CSc. (UO)

  Prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. (UO)

  Řešitelem projektu je prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD

  Kontaktní osobou je manažer projektu Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. miroslav(dot)sykora(at)klok(dot)cvut(dot)cz

  LEO CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005

  Vocational Training in Assessment of Existing Structures

  WEBEU_flag_LLP_CS-01Projekt je zaměřen na naléhavou potřebu vytvoření zásad navrhování a ověřování stávajících konstrukcí v praxi v České republice a dalších partnerských zemích. Konsorcium projektu pod vedením Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze se skládá ze SPŠ stavební v Českých Budějovicích a výzkumných ústavů a vysokých škol ze čtyř členských států EU (DE, ES , IT, NL) a jedné přidružené země (TR).

  Hodnocení existujících konstrukcí je naléhavá otázka velkého ekonomického významu ve většině zemí po celém světě, neboť více než 50% všech stavebních aktivit se týká stávajících budov, mostů a jiných inženýrských staveb. Eurokódy, které budou použity ve všech členských zemích CEN jsou v současné době primárně zaměřeny na hodnocení nových konstrukcí. Další operativní pokyny pro existující konstrukce stále chybí. Mezinárodní norma ISO 13822 stanoví pouze obecné zásady pro hodnocení existujících konstrukcí, které by měly být dále vyvíjeny pro jejich efektivní provozní využití v praxi.

  Partneři

  Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, CZ

  Fakultät Bauingenieurwesen, Hochschule Regensburg, DE

  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja (IETcc), Madrid, ES

  Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria Civile – Strutture, IT

  Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek, TNO Bouw, Delft, NL

  Pamukkale University, Denizli, TR

  Pracovní setkání

  První schůzka v Praze (26.10.2011)

  ico_pdfPrvní schůzka v Praze 26.10.2011

  Druhá schůzka v Pise ( 8.-10.3.2012)

  ico_pdfDruhá schůzka v Pise 8.-10.3.2012

  Třetí schůzka v Barceloně (14.-16.6.2012)

  ico_pdfTřetí schůzka v Barceloně 14.-16.6.2012

  Semináře

  První mezinárodní seminář v Barceloně (14.6.2012)

  ico_pdfPrvní mezinárodní seminář v Barceloně 14.6.2012

  Národní seminář v Praze (12.10.2011)

  ico_pdfNárodní seminář v Praze 12.10.2011

  Národní seminář v Praze (18.4.2012) 

  ico_pdfNational seminar in Prague 18.4.2012

  Příručky

  Innovative Methods for the Assessment of Existing Structures

  Dimitris Diamantidis, Milan Holický at al

  Chemicko-fyzikální laboratorní centrum

  OPPK

  registrační číslo projektu CZ.2.16/3.1.00/21543

  Cílem projektu je vytvoření chemicko-fyzikálního laboratorního centra vybaveného nejmodernějšími přístroji pro vývoj nových materiálů, technologií a metod pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti stavební produkce, pro studium chování moderních i historických materiálů a konstrukcí při působení různých klimatických podmínek. Vytvoření specializovaného centra je součástí strategie, kterou ústav zvolil k cílenému soustředění svých kapacit na zvlášť perspektivní směry materiálového výzkumu ve stavebnictví a k efektivnějšímu přenosu výsledků základního výzkumu do praxe. Předmětem projektu je vytvoření chemicko-fyzikálního laboratorního centra pro výzkum (studium) silikátových materiálů využívaných ve stavebnictví. Projekt je realizován soustředěním současných kapacit Kloknerova ústavu ČVUT s chemicko-fyzikálním zaměřením a doplněním jejich experimentálních možností o přístroje a technické vybavení umožňující studium a analýzu chemicko-fyzikálních vlastností, interakcí a funkcí silikátových materiálů.

  Projekt zahrnuje vybavení laboratoří novou technikou – nákupem těchto přístrojů:

  • Analyzátor velikosti částic
  • Vibrační diskový mlýn
  • Tavička perel pro rentgenfluorescenční spektrometry a ICP spektrometry
  • Přesná pila
  • Termický analyzátor – simultánní TGA/DTA/DSC systém
  • Opticko emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem – ICP OES spektrometr

  Více informací naleznete na : /veda-a-vyzkum/chemicko-fyzikalni-laboratorni-centrum

  www.oppk.cz

  GAČR 13-12676S

  Pokročilý výzkum UHPC matrice pro ultra tenké prvky s nekonvenční výztuží

  Podle výsledku odborných analýz představuje produkce betonu 7% z celkových emisí CO2. Snaha o snížení této zátěže vede odborná pracoviště na celém světe ke hledání možností úspor spotřeby betonu a v konečném důsledku ke snížení množství emisí. Výsledky tohoto úsilí vedou ke změnám skladby a technologie výroby silikátových kompozitu, jako jsou samozhutnitelný beton (SCC), vysokopevnostní beton (HSC), vysokohodnotný beton (HPC) a ultra vysokohodnotný beton (UHPC).

  Projekt je zaměřen na výzkum nových UHPC kompozitů vyztužených textilními sítěmi a polymerními vlákny. Předpokládá se, že tato vlákna umožní návrh velmi subtilních betonových konstrukčních prvků. Cílem výzkumu je teoretické a experimentální ověření spolupůsobení cementové UHPC matrice v kombinaci s nekonvenční výztuží a ověření statického chování a environmentálních parametrů ultra tenkých konstrukčních prvku z navrženého optimalizovaného silikátového kompozitu odladěného z lokálních surovin.

  TAČR CENTRUM KOMPETENCE

  Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

  Projekt přispěl ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů zvýšil konkurenceschopnost výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěl k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

  Metodika odhadu životnosti komínů a chladících věží, č. CM-19-026

  Metodika umožňuje na základě výsledků stavebně-technických průzkumů a s využitím nástrojů matematické statistiky predikovat životnost průmyslových komínů a chladicích věží, na základě odhadu životnosti jednotlivých komponent. U každé komponenty se monitorují stanovené parametry a jejich degradační stupně v definované škále. Metodika se uplatní při vyhodnocování prováděných oprav, jejich kvality a trvanlivosti a u nových či relativně nových konstrukcí pak umožní hodnotit konstrukční řešení i použité výrobky a technologie provádění. Využití metodiky není licencováno a je bezplatné. Vlastníkem je České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.

  ico_pdfMetodika odhadu životnosti komínů a chladících věží, č. CM-19-026

  Softwarový produkt pro odhad životnosti konstrukcí, č. SW-CM-19-026

  Softwarová pomůcka podporuje aplikace teoretických postupů uvedených v certifikované metodice TE01020068V062 pro odhad životnosti průmyslových komínů a chladících věží. Software lze použít pro hodnocení životnosti železobetonových nebo ocelových konstrukcí v provozovnách ČEZ, a.s. a v dalších průmyslových podnicích, jako jsou teplárny. Je aplikován při konzultační činnosti v rámci Centra technické normalizace (CTN) pro spolehlivost a zatížení stavebních konstrukcí (zřízeného na smluvním podkladě s ÚNMZ) při Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. Uplatňuje se ve výuce na ČVUT v Praze, Kloknerově ústavu.
  Využití pomůcky není licencováno a je bezplatné. Vlastníkem je České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.

  ico_pdfSoftwarový produkt pro odhad životnosti konstrukcí, č. SW-CM-19-026

  GAČR CENTRUM EXCELENCE

  Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

  Příjemce FSv ČVUT v PRAZE 

  Spolupříjemce UTAM AV ČR, v.v.i a  ČVUT v Praze Kloknerův ústav

  Stavební materiály a konstrukce jsou vystaveny řadě zatížení a působení, která nezpůsobují kritické defekty nebo selhání okamžitě, ale po mnoha opakováních nebo v důsledku synergie s jinými fyzikálními nebo chemickými vlivy. Znalosti v této oblasti jsou dosud velmi nerovnoměrné, s množstvím chybějících faktů a interakcí vyplývajícím z úzkého a fragmentovaného výzkumu jednotlivých a vysoce specifických problémů prováděného bez širšího a hlubšího pochopení komplexity materiálu a chování konstrukce v okolním prostředí. Tento projekt na podporu excelence v základním výzkumu se proto zabývá hodnocením dlouhodobého monitorování vlivů prostředí na vybrané materiály a konstrukce, důsledky pronikání vlhkosti a solí do porézních materiálů, problémy únavy způsobené klimatickým zatížením nebo působením a metodikou hodnocení studovaných materiálů a konstrukcí z hlediska spolehlivosti a rizik.

  http://tpm.fsv.cvut.cz/excelence

  MŠMT LG - INGO II

  Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí

  Projekt je zaměřen na zajištění spolupráce Kloknerova ústavu ČVUT v Praze s významnou mezinárodní výzkumnou organizací Joint Committee on Structural Safety (JCSS). Cíle projektu a etapy řešení jsou navrženy v souladu s plánovanou činností JCSS, se kterou byly konzultovány, a také s ohledem na světové a evropské trendy ve výzkumu i na národní zájmy.

  INGO LG11043

  Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí

  bannerjcssProjekt je zaměřen na zajištění spolupráce Kloknerova ústavu ČVUT v Praze s významnou mezinárodní výzkumnou organizací Joint Committee on Structural Safety (JCSS). Cíle projektu a etapy řešení jsou navrženy v souladu s plánovanou činností JCSS, se kterou byly konzultovány, a také s ohledem na světové a evropské trendy ve výzkumu i na národní zájmy.

  Projekt se v letech 2011-2013 zabývá výzkumem pravděpodobnostních modelů vybraných základních veličin pro zatížení a odolnost konstrukcí včetně mostů, které ještě nebyly dostatečně specifikovány a dosud chybí v pravděpodobnostní modelové příručce JCSS (Probabilistic Model Code). V rámci projektu se rozvíjejí pokročilé metody pro ověřování spolehlivosti konstrukcí: metoda globálních součinitelů odolnosti a přímé pravděpodobnostní metody. Důležitou součástí výzkumu je rozvoj metod pro hodnocení rizik konstrukcí vystavených extrémním zatížením a nepříznivým vlivům prostředí.

  Zpracované metodické postupy hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí včetně mostů přispějí ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti staveb a povedou ke značným ekonomickým úsporám. Dílčí výstupy projektu zahrnují publikační činnost s očekávaným vysokým citačním ohlasem (impaktované časopisy, odborné knihy) a prezentaci výsledků na mezinárodních konferencích a kongresech. Vybrané výsledky projektu se uplatní při výuce na vyšších odborných a vysokých školách nebo technických univerzitách a také v kurzech celoživotního vzdělávání odborné stavební veřejnosti ve spolupráci se ČKAIT. Zpracují se oponované výroční zprávy a závěrečná zpráva o řešení projektu. Výsledky projektu se uplatní v navazující spolupráci s dalšími mezinárodními výzkumnými organizacemi fib, CIB, RILEM, ECCS, ESRA a JRC.

  Popis týmu

  Vedoucím řešitelem projektu je prof. Ing. Milan Holický, PhD., DrSc., vedoucí Oddělení spolehlivosti konstrukcí a zástupce ředitele Kloknerova ústavu (spolehlivost a životnost stavebních konstrukcí, rizikové inženýrství, aplikace matematicko-statistických metod, pravděpodobnostních optimalizací a fuzzy logiky). Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých publikací včetně monografií (v posledních 5 letech asi 150, většinou v angličtině), aktivně se podílí na národním a mezinárodním výzkumu v rámci JCSS, CIB, RILEM, PIARC a IABSE. Je koordinátorem dvou mezinárodních pracovních skupin ISO, dlouhodobě reprezentuje ČR v technické komisi CEN/TC 250 pro navrhování stavebních konstrukcí podle Eurokódů a v technické subkomisi CEN/TC 250/SC1 pro zatížení stavebních konstrukcí, je předseda TNK 38 pro spolehlivost stavebních konstrukcí a vedoucím Centra technické normalizace CTN v Kloknerově ústavu při ÚNMZ. Je nebo byl zodpovědným řešitelem řady výzkumných projektů zaměřených na spolehlivost, životnost a hodnocení rizik stavebních konstrukcí (výzkumný záměr MŠMT, projekty podporované GAČR, MPO a MD, mezinárodní projekty podporované v rámci GROWTH a Copernicus). Je dlouhodobě aktivní v mezinárodní i národní normotvorné činnosti a v prenormativním výzkumu.

  Další členové řešitelského týmu jsou:

  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. (spolehlivost a životnost stavebních konstrukcí, pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti, metody analýz a hodnocení rizik konstrukcí) autorka nebo spoluautorka mnoha vědeckých publikací řešitelka nebo spoluřešitelka národních i mezinárodních výzkumných projektů, členství a aktivní spolupráce ve výzkumu v rámci JCSS, CIB, ČBS, TNK 38, členkou Eurocodes National Correspondent Group při EK, normotvorná činnost, zpracování několika národních příloh k EN 1990, EN 1991 a EN 1998 pro navrhování stavebních konstrukcí,

  Ing. Karel Jung, Ph.D. (analýza rizik a spolehlivost stavebních konstrukcí v mimořádných situacích),

  Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (časově závislá spolehlivost a zbytková životnost stavebních konstrukcí, statistické metody).

  Výstupy

  ico_pdfModels of thermal actions for bridges; working materials for JCSS Probabilistic Model Code, WG1, 2011

  Pro JCSS se připravuje kapitola 2.14, která se zabývá pravděpodobnostními modely zatížení (uvedena v příloze). Tato kapitola se stane součástí Pravděpodobnostní modelové příručky JCSS. Je složena z  několika částí, které kromě úvodní části zahrnují základní modely zatížení teplotou, pravděpodobnostní modely slunečního záření, účinky teplot, modelové nejistoty a přílohu s experimentálními měřeními.

   

  ico_pdfComparison of CEN and CENELEC models for icing; working materials for JCSS, WG1, and CEN/TC 250, 2011

  Dokument zpracovávaný doc. J. Markovou pro technickou subkomisi CEN/TC 250 se zabývá analýzou nekonzistencí modelů zatížení námrazy a úrovně spolehlivosti stožárů a věží v CEN a CENELEC.

   

  ico_pdfProbabilistic Analysis of Iced Structures; In: Proceedings of ICASP11, 1-4 August, 2011, ETH Zurich

  Příspěvek se zabývá pravděpodobnostní analýzou konstrukcí zatížených námrazou, byl přednesen na mezinárodní konferenci ICASP. Analyzují se prvky spolehlivosti (dílčí součinitele, součinitele kombinace). Ukazuje se, že spolehlivost ocelových prvků navržených podle současné generace Eurokódů (EN 1993-1-1 a EN 50341) je významně menší než doporučuje Eurokód EN 1990 pro zásady navrhování. Pro tyto konstrukce je proto potřebné stanovit směrné úrovně spolehlivosti a provést kalibraci dílčích součinitelů a dalších prvků spolehlivosti. Některé modely pro zatížení námrazou je potřebné dále zpřesňovat.

   

  ico_pdfPartial Factor Method Based on Design Value Approach; fib SAG7 – group A.2, draft, 2011

  Pracovní verze podkapitoly 4.2 zpracovávané pro bulletin mezinárodní organizace fib popisuje použití metody dílčích součinitelů pro hodnocení existujících konstrukcí. Pro odvození prvků spolehlivosti se vychází ze zásad ISO 2394 a EN 1990. Dílčí součinitele, které se zde odvozují pro existující konstrukce, se budou používat s kombinačními pravidly (6.10) nebo (6.10a,b) podle EN 1990. Součástí podkapitoly jsou také příklady pro použití.

   

  ico_pdfVerification of Existing Structures for Given Target Reliability and Remaining Working Life; fib SAG7 – group A.2, draft, 2011

  Pracovní materiál fib se zabývá analýzou alternativních přístupů pro ověřování existujících konstrukcí za předpokladu specifikované směrné hodnoty a zbytkové životnosti konstrukce. První varianta používá metodu dílčích součinitelů podle EN 1990. Ve druhé variantě se vychází z metody návrhových hodnot. Ve třetí variantě se využívá modifikovaných charakteristických hodnot. Uplatnitelnost, výhody i nevýhody tří alternativních přístupů jsou shrnuty v závěrech.

   

  ico_pdfCompetitive Comparison of Load Combination Models; In: Book of abstracts – 1st International Symposium on Uncertainty Modelling in Engineering ISUME 2011, Prague, 2 – 3 May 2011.

  Příspěvek se zaměřuje na získávání poznatků na příkladu kombinace dvou nezávislých zatížení s uvážením různých poměrů a odlišných typů zatížení. Ověřuje se spolehlivost pro mezní stavy únosnosti i použitelnosti. Turkstrovo pravidlo je kriticky porovnáno s výsledky založenými na Ferry Borges-Castanheta procesech a přerušovaných stupňovitých procesech.

   

  ico_pdfOvěřování existujících mostů podle současných předpisů; In: sborník 33. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011, 13. konference WTA CZ při příležitosti 90. výročí založení Kloknerova ústavu, 9. a 10.11 2011, Praha

  Příspěvek se zabývá postupy uplatnění nových TP 224 pro ověřování existujících mostů metodou dílčích součinitelů, která je základní metodou navrhování podle ČSN EN 1990 i v ČSN ISO 13822. Uvádějí se zde také informace pro možnost praktického použití pravděpodobnostních metod hodnocení spolehlivosti.

   

  ico_pdfConventional probabilistic models for calibration of codes; In: Proceedings of ICASP11, 1-4 August, 2011, ETH Zurich

  V příspěvku se navrhují obecné pravděpodobnostní modely základních veličin pro využití v kalibračních studiích, které se provádějí v normalizaci. Jsou uvedeny modely materiálových a geometrických vlastností, stálých a proměnných zatížení i modelových nejistot

  MPO FR-TI3/747

  BETONY S VELMI VYSOKÝM OBSAHEM POPÍLKU V TRANSPORTBETONU – HVFAC

  Účelem projektu je umožnit výrobu betonů s vysokým obsahem popílků, což bude mít za následek zejména:

  • Snížení spotřeby cementu a tudíž produkci CO2
  • Snížení spotřeby energie nutné k výrobě cementu
  • Racionální využití popílků vznikajících spalováním pevných paliv
  • Úsporu stavebních nákladů prostřednictvím snížení surovinových nákladů na výrobu betonu
  • Zvýšení některých užitných vlastností betonu

  Projekt umožní nalézt řešení, kdy prostřednictvím nově koncipovaných chemických přísad bude ovlivněno chování betonu s vysokým obsahem necementových pojiv tak, že v čerstvém stavu splní parametry obvyklé pro beton vyráběný na základě existujících norem. Ztvrdlý beton potom bude vykazovat standardní vlastnosti, které bude možno na základě nově definovaných parametrů deklarovat.

  TAČR TA02010488

  Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor

  Vývoj konstr. betonů s lehkým kamenivem je zaměřen na jejich požární vlastnosti a na podmínky jejich aplikace v tunelovém stavitelství. Příznivé tepelně izolační charakteristiky betonů s lehkým kamenivem a jejich užití ke zřízení tunelových ostění povede ve svém důsledku ke zvýšení bezpečnosti provozu v tunelových stavbách.

  TAČR TA02031453

  Výzkum a návrh mostů v povodňových územích

  Diagnostika a zkoušení stávajících mostních konstrukcí v terénu s ohledem na mimořádné situace při extrémních povodních; modelování a výzkum stávajících mostních konstrukcí a nově navrhovaných mostů s ohledem na schopnost odolávat extrémnímu zatížení a jeho specifickému působení při povodňových stavech. Aplikace výsledků z modelování a výzkumu do projektů a praktické realizace, vytvoření návrhu konstrukčního systému mostních konstrukcí, které zaručí jejich provozuschopnost

  TAČR TA02010751

  Železobetonový protihlukový panel nové generace

  V rámci dopravního stavitelství je významnou součástí i řešení problematiky hluku. Úroveň hluku a zejména jeho omezení a působení na okolí, je stále více předmětem zájmu odborníků i veřejnosti. Mezi významný prvek protihlukových opatření patří betonové protihlukové stěny. Projekt se bude zabývat návrhem nového unikátního typu akusticky absobčního panelu vyrobeného ze specíálního akusticky absobčního betonu k tomu účelu vyvinutého. To povede k významnému zjednodušení a zlevnění výroby.

  GAČR 105/11/1580

  Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dynamickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků a výbuchů

  Cílem projektu je analýza přechodového kmitání stavebních konstrukcí při krátkodobém dynamickém zatížení způsobeném tlakovou vlnou od výbuchů, rázovými jevy při nárazech a technickou či přírodní seismicitou. Tato oblast zahrnuje zatížení, která jsou buď extrémně vysoká a překračují svými účinky pružnou oblast přetváření konstrukce (například výbuchy a zemětřesení), a nebo jsou naopak extrémně nízká a šíří se do konstrukce z okolního prostředí od dopravy a průmyslových provozů jako technická seismicita. Pro tuto oblast odezvy konstrukce a uvedená zatížení je projekt zaměřen na zdokonalování metod modelování a vliv možných zjednodušení na pravdivost výpočetních modelů; stanovení klíčových vlastností výpočetního modelu podle charakteru a intenzity zatížení a následného chování konstrukce; verifikaci materiálových vlastností konstrukce, a to jak pro homogenní konstrukce, tak při interakci různých materiálů. Při projektu se předpokládá využití numerických analýz odezvy na konkrétních konstrukcích a výsledků měření charakteru zatížení od dopravy a účinků výbuchu in situ.

  GAČR P105/12/P281

  Rozvoj Bayesovských sítí pro hodnocení rizik konstrukcí vystavených nárazům

  Hodnocení rizik konstrukcí vystavených účinkům nárazů dopravních prostředků je naléhavým úkolem v řadě zemí včetně České republiky. Cílem navrhovaného projektu je hodnocení společenských a ekonomických následků nepříznivých jevů a optimalizace rizik na základě pokročilých pravděpodobnostních metod včetně Bayesovských sítí. Úkol se zaměřuje na prohlubování znalostí v oboru pravděpodobnostního rozboru spolehlivosti (modely zatížení nárazových sil, rozbor mimořádných situací), na hodnocení rizik (stanovení následků nárazů), na zdokonalování metod navrhování konstrukcí v mimořádných situacích a na tvorbu praktických pokynů pro hodnocení rizik. Dostupná statistická data o nehodách se kriticky vyhodnotí s využitím metod matematické statistiky a stanoví se vhodné modely nárazových sil. Pravděpodobnostní rozbor mimořádných situací se opírá o poznatky teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. Důležitou součástí projektu je rovněž optimalizace rizik konstrukcí s uvážením možných následků nárazových sil. Dosažené výsledky se ověří pokročilými simulačními metodami. Očekává se, že projekt přispěje k dalšímu rozvoji Bayesovských postupů v teorie spolehlivosti a hodnocení rizik konstrukcí v mimořádných návrhových situacích.

  GAČR P105/12/2051

  Modelové nejistoty odolnosti železobetonových konstrukcí

  Příjemce Červenka Consulting s. r. o. 

  Spolupříjemce ČVUT v Praze Kloknerův ústav

  Modelové nejistoty jsou součástí konceptu bezpečnosti pro navrhování železobetonových konstrukcí založeném na uvažování mezních stavů. Otázka přesnějšího stanovení modelové nejistoty je aktuální zejména při výpočtech odolnosti s využitím numerické simulace skutečného chování konstrukcí, kdy zvětšující se modelová složitost je doprovázena vyšší modelovou nejistotou. Snížení nejistot numerických modelů založených na metodě konečných prvků a konstitutivních zákonech pro beton, výztuž a jejich interakci lze přitom dosáhnout ověřením modelových předpokladů pomocí experimentálních dat a numerických studií. Cílem projektu je rozbor modelových nejistot, diferenciace jejich zdrojů a návrh dílčích součinitelů podle složitosti modelu odolnosti. Stanovením reálných modelových nejistot lze dosáhnout lepšího využití pokročilých nástrojů pro numerické simulace pro navrhování komplexních konstrukcí.

  TAČR TA02030150

  Využití spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel

  Projekt využívá pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti a rizikového inženýrství pro aplikovaný výzkum a ověřování bezpečnosti inovativních silničních svodidel. Bude navrženo inovativní svodidlo s vyšší bezpečností. Teoretické postupy a simulace umožní stanovit úroveň spolehlivosti konstrukce svodidla při různých typech mimořádných nárazů. Tato metodika se použije pro rozšíření validace nárazové zkoušky a pro možnost jejího nahrazení teoretickým výpočtem.

  FRVŠ 2202/2010

  Pravděpodobnostní ověřování spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí – tvorba nových předmětů

  Pravděpodobnostní metody se stávají důležitým nástrojem při navrhování nových nebo ověřování existujících betonových a zděných konstrukcí a mostů. Je to důsledek významné variability vlastností nových heterogenních materiálů i snahy o hospodárné návrhy. Výukový předmět, který by pokrýval tuto problematiku, však není dosud na vysokých školách v České republice zaveden. Jedná se přitom o naléhavou problematiku s významnými ekonomickými dopady. Dosud používané postupy ověřování spolehlivosti založené na metodě dílčích součinitelů mohou vést k nevyrovnané a někdy i nedostatečné spolehlivosti, nebo naopak k nehospodárným konstrukcím. Proto se předměty zaměřené na pravděpodobnostní ověřování konstrukcí zavádějí v současné době na řadě významných zahraničních univerzit.

   

  Cílem navrhovaného projektu je tvorba podkladů a zavedení nových předmětů magisterského a doktorského studia, zaměřených na uplatnění pravděpodobnostních metod při ověřování nových i existujících betonových a zděných konstrukcí a mostů. Stanoví se pravděpodobnostní modely základních veličin zatížení a odolnosti konstrukcí včetně vlivů degradačních procesů. Objasní se postupy stanovení spolehlivosti konstrukcí a navrhování na základě zkoušek (stanovení návrhových hodnot materiálových vlastností nebo odolnosti, aktualizace základních veličin). Zpracují se praktické příklady s využitím vytvořených softwarových pomůcek. Výstupem řešení projektu budou sylaby, učební texty a softwarové pomůcky pro zajištění nových předmětů magisterského a doktorského studia. Podklady se rovněž využijí na seminářích v rámci programů celoživotního vzdělávání. Výstupy projektu jsou určeny pro studenty technických vysokých škol a pro odborníky zabývajícími se betonovými a zděnými konstrukcemi.

   

  Řešitelský tým

  Řešitelka: doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

  Oddělení spolehlivosti, Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze
  Šolínova 7, 166 08 Praha 6, Česká republika
  Tel.: +420 224 353 501,
  e-mail: jana.markova@cvut.cz

  Zaměřuje se na spolehlivost stavebních konstrukcí, zatížení konstrukcí, pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti, metody analýz a hodnocení rizik konstrukcí, betonové konstrukce. Vedoucí řešitelka projektů výzkumu:

  Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách 103/06/1521 (2006-2008) podporovaný GAČR
  Rozvoj metod hodnocení spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací, 1F82C/072/910 (2008-2009) podporovaný MD ČR.
  Normalizační činnost
  Překlady Eurokódů, tvorba národních aplikačních dokumentů k předběžným ENV Eurokódům, porovnávací výpočty a pravděpodobnostní analýzy spolehlivosti, tvorba národních příloh k EN Eurokódům (ČSN EN 1990 a několik částí EN 1991 pro zatížení, ČSN EN 1998-3), národní technický kontakt a připomínkování řady Eurokódů, člen mezinárodního týmu v CEN pro tvorbu EN 1991-1-6, činnost v rámci komisí CEN/TC 250 a CEN /TC 250/SC1.

  Členství v národních a mezinárodních organizacích
  tajemnice technické normalizační komise TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí
  Technická komise pro stavební výrobky při ÚNMZ
  organizace Beton a zdivo
  CIB (International council for research and innovation in building and construction)
  JCSS (Joint Committee for Structural Safety), skupiny WG1 pro spolehlivost konstrukcí
  ENC Group (European national correspondent group) při Službách Komise za ČR

  Odborný spolupracovník: prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD

  Prof. M. Holický se zabývá výzkumem spolehlivosti a bezpečnosti stavebních konstrukcí, hodnocením rizik technických systémů, geometrickou přesností ve stavebnictví a aplikacemi pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí.

  Aktivně se podílí na národním a mezinárodním výzkumu v rámci CIB, RILEM, PIARC, IABSE a na mezinárodní normalizaci v rámci ISO. Je členem Joint Committee on Structural Safety (JCSS – Společná komise pro spolehlivost stavebních konstrukcí). Od roku 1991 reprezentuje ČR v Evropském výboru pro normalizaci CEN v rámci Technické komise TC 250 – Eurokódy a subkomise CEN TC 250/SC1 – zatížení. Účastní se i národní normalizace (předseda TNK 38 – spolehlivost konstrukcí).

  Odborný spolupracovník: Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

  Zabývá se především kombinacemi zatížení, pravděpodobnostním rozborem spolehlivosti konstrukcí a stanovením extrémních účinků prostředí na stavební systémy.

  Odborný spolupracovník: Ing. Karel Jung, Ph.D.

  Zabývá se metodami hodnocení rizik a spolehlivosti konstrukcí v mimořádných situacích.

  Výsledky řešení projektu

  Výstupy projektu zahrnují tvorbu podkladů a zavedení nových předmětů do výuky v rámci doktorského studia v Kloknerově ústavu ČVUT a magisterského i doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT. Vytvoří se:

  • Sylaby přednášek a cvičení o pravděpodobnostních metodách ověřování spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí pro posluchače ČVUT (magisterské a doktorské studium)
  • Učební texty, které budou sloužit jako podklad pro přípravu skript
  •  Softwarové pomůcky (stanovení teoretického modelu, aktualizace modelů, popis degradace, pravděpodobnostní ověření jednoduchých konstrukčních prvků) a praktické příklady, které usnadní procvičení postupů pravděpodobnostního ověřování spolehlivosti konstrukcí z betonu a zdiva
  • Podklady pro semináře – celoživotního vzdělávání odborné stavební veřejnosti (ve spolupráci s ČKAIT)
  •  Závěrečná zpráva Kloknerova ústavu ČVUT

  Softwarové pomůcky

  TAČR TA01010269

  Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované stavby

  Hlavním cílem projektu je výroba prafabrkátů z UHPC ( Ultra-High Performance Concrete), které bude možno aplikovat jako nosné prvky u zvoleného konstrukčního uspořádání. V rámci projektu je v plánu vytvořit veškeré podmínky pro návrh a výrobu takovýchto prvků. při ukončení projketu v prosinci 2014 budou dosaženy znalosti technologie materiálu UHPC, jeho výroby a výroby konstrukčních prvků z tohoto materiálu včetně ošetření. Budou dosaženy znalosti o materiálovém chování, tj. materiálových parametrech nutných ke statické analýze konstrukčních prvků. Získamé znalosti budou shrnuty do metodických pokynů nebo technických podmínek tak, aby bylo možné zavést výrobu konstrukčních prvků z UHPc do výroby a běžné stavební praxe.

  TAČR TA01031314

  Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů

  Kishiwada Bridge (Balanced Arch Bridge) Okita, Kishiwada, Osaka, Japan.

  Projekt je zaměřen na rozvoj metod hodnocení existujících mostních konstrukcí z různých materiálů a na rozhodování o opravách na základě metod teorie spolehlivosti a pravděpodobnostní optimalizace, které efektivně zohledňují skutečné podmínky a umožňují přijmout účinná opatření pro zajištění odpovídající spolehlivosti a trvanlivosti mostních objektů. Projekt se zabývá bezpečností a životností nosných konstrukcí mostů na základě aktualizovaných dat o účincích zatížení, nepříznivých vlivech prostředí a časově závislé odolnosti. Zhodnotí se vliv vad a poruch zjištěných na mostních konstrukcích na zbytkovou životnost. TP připravené v rámci řešení tohoto projektu doplní dosud chybějící pokyny pro ověřování spolehlivosti existujících mostů, zpřesní modely pro zatížení dopravou a pro degradační procesy.

  Projekt s převažujícím aplikovaným výzkumem je založen na spolupráci ČVUT v Praze (KÚ a FSv) s malým podnikem SVÚOM, s.r.o., oba partneři mají v navrhované oblasti výzkumu dlouholeté zkušenosti. V souladu s hlavním cílem programu ALFA se projekt zaměřuje na získávání nových poznatků a aplikace inovativních pravděpodobnostních metod při hodnocení a optimalizaci bezpečnosti a životnosti existujících mostů PK.

  Projekt přináší nové a originální výsledky, které budou zpřístupněny odborné veřejnosti prostřednictvím nových TP a změny již vydaných TP. Aplikace zpracovaných metodik usnadní softwarové produkty – výsledky mají vysoký potenciál pro okamžité uplatnění v praxi. Výsledky projektu mají interdisciplinární využití – projekt rozvíjí pravděpodobnostní metody, které lze uplatnit v dalších technických oborech, a navržená protikorozní opatření se mohou využít nejen ve stavebnictví, ale i ve strojírenství, elektrotechnice nebo energetice.

  Řešitelský tým

  Řešení projektu za příjemce zajistí vědečtí pracovníci Kloknerova ústavu a Fakulty stavební ČVUT v Praze (KÚ ČVUT a FSv ČVUT). Klíčovými členy řešitelského týmu jsou doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD, Ing. Jaromír Král, CSc., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. a Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., kteří dosáhli významných vědeckovýzkumných výsledků.

  Řešení projektu za spolupříjemce zajistí vědečtí pracovníci SVÚOM s.r.o. Klíčovými členkami řešitelského týmu jsou Ing. Kateřina Krejzlová, Ph.D. a Ing. Hana Geiplová, které dosáhly významných výsledků v predikci korozních rychlostí a korozních úbytků kovů mostních konstrukcí, úpravě regresních rovnic a specifikaci korozně namáhaných míst mostních konstrukcí.

  Výsledky

  Softwarové produkty v Mathcadu:

  ico_pdfKarbonatace

  ico_pdfAktualizace dat

  ico_pdfOptimalizace – softwarový produkt včetně nápovědy

  Certifikované metodiky zpracované v rámci projektu :

  – Metodika pro ověřování spolehlivosti existujících mostů pozemních komunikací
  – Metodika pro ověřování životnosti existujících ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací
  – Metodika pro zásady rozhodování o opravách existujících mostů

  Pokud máte zájem o některý softwarový produkt nebo certifikovanou metodiku, kontaktujte doc. Ing. Janu Markovou, Ph.D.

  jana.markova@cvut.cz, + 420 224353501

  NAEP LEONARDO

  Vocational Training in Assessment of Existing Structures

  Projekt je zaměřen na naléhavou potřebu vytvoření zásad navrhování a ověřování stávajících konstrukcí v praxi v České republice a dalších partnerských zemích. Konsorcium projektu pod vedením Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze se skládá ze SPŠ stavební v Českých Budějovicích a výzkumných ústavů a vysokých škol ze čtyř členských států EU (DE, ES , IT, NL) a jedné přidružené země (TR).

  MPO TIP FR-TI3/776

  Aplikace nových technologií vrstveného tepelně upraveného skla ve stavebních konstrukcích

  Příjemce projektu NAUPO s.r.o.

  Spolupříjemce ČVUT v Praze Kloknerův ústav

  Předložený projekt řeší nové technologie vrstvení tepelně upravených skel s jinými materiály (pryskyřicí s výplňovým materiálem) se kterými vytvoří nový kompozit – sendvič – s novými vlastnostmi mechanickými i vzhledovými. První výrobek vznikl podle požadavku zahraničního zákazníka pro ojedinělou architektonickou zakázku. Pro uvedení výrobku na náš i světový trh je nutno provést ověření vlastností tohoto výrobku z hlediska mechanických vlastností a odolnosti vůči klimatickým vlivům v laboratorních podmínkách. Experimentální práce budou doprovázeny teoretickými ověřovacími výpočty, z výsledků zkoušek budou odvozeny výpočtové charakteristiky. Práce na projektu budou zakončeny přihláškou Užitného a Průmyslového vzoru a vytvořením Technických podmínek pro výrobu a navrhování.

  GAČR 103/09/1935

  Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových komponentů pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

  Projekt se zaměřuje zejména na studium dlouhodobé trvanlivosti – termodynamické stability mikrostruktury vysoce hutných speciálních cementových kompozitů a jejich schopnosti blokovat průnik polutantů z vnitřních prostor úložiště. Dále se projekt orientuje na studium systému beton – bentonit, resp. vzájemné ovlivnění povrchových vrstev obou materiálů, a to v různých typech agresivních prostředí. Součástí projektu bude i experimentální ověření kapalinotěsnosti a plynotěsnosti cementové matrice modifikované speciálními přísadami. Výsledkem projektu bude návrh skladby speciálních cementem pojených vysoce hutných kompozitů a experimentální, resp. modelové průkazy jeho dlouhodobé stability a schopnosti blokovat průnik cizorodých látek.

  GAČR P105/12/0589

  Pravděpodobnostní optimalizace směrné úrovně spolehlivosti stavebních konstrukcí

  Směrné úrovně spolehlivosti v současných předpisech pro navrhování stavebních konstrukcí jsou obvykle založeny na kalibracích vzhledem k předchozím návrhovým postupům. Žádoucí zpřesnění je možné dosáhnout na základě pravděpodobnostních optimalizací s využitím principu LQI (Life Quality Index). Cílem projektu je získat nové vědecké poznatky v oblasti pravděpodobnostní optimalizace směrných úrovní spolehlivosti pozemních staveb a mostů. Dílčí úkoly se zaměřují na prohlubování metodiky hodnocení nákladů a následků poruchy a operativních postupů pravděpodobnostní optimalizace. Získané poznatky budou publikovány ve vědeckých časopisech, předneseny na prestižních mezinárodních konferencích a poskytnuty mezinárodním výzkumným organizacím. Očekává se, že nové směrné úrovně spolehlivosti stanovené na základě pravděpodobnostních optimalizací budou mít významné společenské a ekonomické přínosy.

  MK NAKI DF12P01OVV040

  Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví

  Ochrana a uchování hodnot nemovitého industriálního dědictví je v současnosti důležitým úkolem architektů, památkářů i stavebních inženýrů. U industriálních památek je většinou potřebné změnit způsob využití. Nezbytnou součástí projektů rekonverze je zajištění bezpečnosti i životnosti konstrukce při zachování autenticity industriální památky.
  Projekt aplikovaného výzkumu se proto zaměřuje na rozvoj metodiky komplexního hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví pro umožnění jejich rekonverzí, integrace a dalšího ekonomického uplatnění v městském prostředí. Hlavním cílem je poskytnout operativní nástroje a podklady pro rozhodování o rekonstrukcích a dalším využití zděných, železobetonových a ocelových industriálních staveb. Metodické pokyny se uplatní i při hodnocení dalších památkových staveb. Vypracuje se samostatná metodika; poznatky se využijí při tvorbě národní přílohy ČSN ISO 13822 pro historické konstrukce a při doplnění dvou Technických podmínek MD ČR pro existující mosty.
  Dílčí cíle projektu zahrnují rozvoj:
  – modelů základních veličin a poznatků o účincích okolního prostředí,
  – metod ověřování spolehlivosti s využitím nedestruktivních nebo šetrných destruktivních zkoušek,
  – metodiky efektivního rozhodování o opatřeních s využitím optimalizace nákladů.
  Uplatnění inovativní metodiky založené na metodách ověřování spolehlivosti podle Eurokódů včetně pravděpodobnostních metod a optimalizaci nákladů na opravy a rekonstrukce povede:
  – k významným ekonomickým přínosům (další využití industriálních staveb),
  – ke snížení nákladů na technické průzkumy,
  – k rozvoji industriálních území.
  Bude mít i významné ekologické přínosy. Poznatky budou uplatněny při výuce a v dalším celoživotním vzdělávání. Výsledky budou ověřeny na skutečných konstrukcích a uveřejněny v odborných publikacích. Cílová skupina projektu zahrnuje odborníky na ochranu průmyslového dědictví, projektanty, stavební firmy, zaměstnance odpovědných úřadů i studenty VŠ.

  MV MV-114243-1/OBV-2011

  Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení

  Projekt se zaměřuje na tvorbu metodiky hodnocení bezpečnosti a rizik silničních mostů a tunelů na určené silniční síti vystavených mimořádným zatížením při teroristických akcích, havarijních situacích nebo přírodních katastrofách. Identifikace hrozeb a rozhodování o preventivních opatřeních k zajištění bezpečnosti kritických dopravních infrastruktur vychází z pravděpodobnostního hodnocení a optimalizace bezpečnosti a rizik. Uvažují se sociální, ekonomické a ekologické následky nepříznivých jevů.

  GAČR P104/10/1390

  Analýza vlivu mikrovlnného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva

  Přijemce projektu FAST VUT Brno

  Spolupříjemce ČVUT v Praze Kloknerův ústav

  Projekt řeší ověřování možnosti mikrovlnného (dále jen MW) předsoušení otvorů ve zdivu při realizaci sanace vlhkého zdiva s využitím chemických injektáží, jako bariéry bránící vstupu další vlhkosti do konstrukce zdiva. Na základě současných poznatků a vybavení navrhovatele a spolunavrhovatele bude s využitím teoretických a experimentálních poznatků posuzován vliv MW předsoušení injektážích vrtů na následnou aplikovatelnost, funkčnost a účinnost sanace vlhkosti při současném ověřování základních mechanických a fyzikálních charakteristik zdiva. Experimentální ověřování bude probíhat v laboratořích Ústavu pozemního stavitelství (hodnocení vlhkosti a účinnosti sanace) a v laboratořích Kloknerova ústavu (mechanické vlastnosti zdiva). Současně bude vytvářen teoretický model pro vyšetřování vlivu MW předsoušení na účinnost chemických injektáží a mechanické fyzikální vlastností vlhkého zdiva s využitím například metody limitní analýzy a softwarových prostředků Ansys a Athena. Teoretický model bude do konečného výstupu upravován na základě experimentálních výsledků.

  MPO TIP FR-TI3/732

  Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky

  Navrhovaný projekt si klade za cíl produkci tenkostěnných skořepinových prefabrikátů z UHPC (Ultra-Hight Perfomance Concrete), což je nový progresivní materiál ve stavebnictví, který dovoluje konstruování velmi tenkostěnných konstrukčních prvků. Pro dosažení cíle projektu je třeba zvládnout technologii vlastní výroby UHPC, místních složek, betonáž, zpracování a ošetřování vlastních prefabrikátů. Proto bude v rámci projektu nejprve optimalizována receptura UHPC pro dosažení funkčních vlastností stanovených dle statické a environmentální analýzy zvoleného konstrukčního prvku. Pro danou směs a prvek budou navrženy technologické postupy výroby a připraveny potřebné technologie včetně forem prefabrikátů. Navržené tenkostěnné prvky budou podrobeny zatěžovacím zkouškám a budou ověřeny i funkční vlastnosti materiálu UHPC, jako jsou pevnosti v prostém tlaku a v tahu za ohybu, modul pružnosti, lomová energie, mrazuvzdornost atd.

  Robustnost stavebních konstrukcí

  Hodnocení spolehlivosti staveb musí zahrnovat extrémní jevy, jako jsou nárazy, výbuchy plynu, požáry, povodně a mimořádná klimatická zatížení. Při působení těchto jevů je zpravidla obtížné zabránit porušení konstrukce. Konstrukce s dostatečnou robustností se však poruší pouze v rozsahu úměrném působícímu zatížení. Nedávné kolapsy staveb u nás i v zahraničí dokazují, že je potřebné urychleně připravit metody hodnocení robustnosti konstrukcí.

  S využitím mnohostranné evropské spolupráce v rámci akce COST TU0601 se proto projekt č. OC08059 (2008–2011) zaměřuje na rozvoj těchto metod s využitím moderních postupů teorie spolehlivosti, hodnocení rizik a optimalizace nákladů. Kriticky se vyhodnotily dostupné informace o působení konstrukcí v extrémních situacích a připravuje se operativní metodika hodnocení robustnosti s přihlédnutím k podmínkám ČR. Pro praktické uplatnění výsledků se vypracují teoretické podklady pro národní přílohy k EN Eurokódům a výstupy projektu se zpřístupní na semináři pro odbornou veřejnost a v odborných publikacích.

  Řešitelé

  Projektový tým tvoří vědečtí pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT. Kloknerův ústav je zaměřen na výzkumné aktivity v oblastech teorie konstrukcí (mechanika, dynamika, spolehlivost konstrukcí, rizikové inženýrství, diagnostika) a materiálového inženýrství (beton, ocel, kompozity, technologie betonu).

  Odpovědným řešitelem projektu je prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD., vedoucí Oddělení spolehlivosti konstrukcí a zástupce ředitele Kloknerova ústavu. Zabývá se oblastí spolehlivosti konstrukcí a hodnocením rizik. Je autorem tří monografií, šesti vysokoškolských skript, několika příruček pro navrhování konstrukcí a autorem nebo spoluautorem přibližně sto padesáti vědeckých publikací za posledních pět let. Aktivně působí v mezinárodních vědeckých organizacích CIB, RILEM, PIARC, IABSE, JCSS a v normalizačních organizacích ISO/TC 98, CEN/TC 250, CEN/TC 250/SC1, TNK 24, je předsedou TNK 38.

  Dalším významným členem řešitelského týmu je doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., která se zabývá spolehlivostí konstrukcí, zatíženími a pravděpodobnostními metodami teorie spolehlivosti. Je členkou národních a mezinárodních organizací (ČBS, JCSS, CIB, ENC pro Eurokódy) a normalizačních organizací (CEN/TC 250/SC1, TNK 38 při ÚNMZ). Aktivně se podílí na zavádění EN Eurokódů a ISO norem v ČR a na řešení národních a mezinárodních projektů výzkumu. Je spoluautorkou tří vysokoškolských skript, několika sborníků v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT a autorkou nebo spoluautorkou přibližně devadesáti vědeckých publikací za posledních pět let.

  Dalšími členy řešitelského týmu jsou Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., který se zabývá zejména časově závislou spolehlivostí a kombinacemi zatížení, a Ing. Karel Jung, Ph.D., který se specializuje na hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí v mimořádných situacích.

  Více informací je k dispozici na samostatných stránkách projektu: http://www.robustnost.cvut.cz