Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2014

HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY V AREÁLU ZÁMKU ŽAMBERK

  • Realizace: 2014
  • Objednatel: A12 ARCHITEKTI
Předmětem rozsáhlého stavebně technického průzkumu byla budova pivovaru a přilehlé sýpky. Průzkumné práce byly zaměřeny zejména na stanovení pevnosti zdiva, zjištění konstrukčního řešení a skladeb stropních konstrukcí, včetně spodní osnovy trámů ve zdvojené stropní konstrukci sýpky. Dále byla provedena podrobná diagnostika rozsáhlých dřevěných krovů obou budov, včetně zjištění způsobu uložení krovu na zdivo, a to s ohledem na skutečnost, že oblasti uložení krovu byly v rozsahu půdorysu obou budov nepřístupné.

PALMOVÝ SKLENÍK V AREÁLU ZÁMKU LÁNY

  • Realizace: 2014
  • Objednatel: Správa Pražského hradu
Cílem podrobné diagnostiky nosné ocelové a litinové konstrukce skleníku bylo zjistit tvar a dimenze konstrukčních prvků, zhodnotit konstrukci z hlediska zasažení korozí, stanovit pevnostní třídu oceli a pevnost litiny, chemického složení oceli a litiny, zjistit tloušťku stěn ocelových kruhových sloupů, stanovit typ, tvar a pevnost materiálu základových konstrukcí včetně únosnosti základové zeminy. Na základě zjištěných údajů bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce. Výsledky diagnostiky a statického posouzení byly použity jako výchozí podklad pro prováděcí projekt rekonstrukce skleníku, která byla zahájena počátkem r. 2015.

DŘEVĚNÝ ZÁSOBNÍK POSYPOVÉ SOLI V BOŠOVĚ

  • Realizace: 2014
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Předmětem diagnostiky byl dřevěný zásobník posypové soli z r. 1999 umístěný na rychlostní komunikaci R6 v úseku Lubenec – Bošov. Zásobník je tvaru válce o průměru 5,3 m a výšky 8 m, který je usazen na kruhový dřevěný prstenec podporovaný čtyřmi šikmými stojkami výšky 6,5 m. Podrobná diagnostika zahrnovala vizuální prohlídku vnějších i vnitřních povrchů zásobníku, sondy pro zjištění stavu dřeva, odběry vzorků pro rozsáhlou sérii zkoušek pevnosti dřeva v tlaku a v tahu za ohybu, a to jak na dřevě, které bylo ve styku u s posypovou solí, tak na dřevě z vnějšího povrchu. Cílem diagnostiky bylo rozhodnout, které části zásobníku je nutno vyměnit a stanovit příp. vliv posypové soli na mechanické vlastnosti dřeva.

NEGRELLIHO VIADUKT V PRAZE

  • Realizace: 2014
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Cílem diagnostických prací bylo stanovení mechanických vlastností cihel, malty a kamene vybraných oblouků viaduktu, včetně stanovení aktuální vlhkosti materiálů a míry zasažení zdiva ve vodě rozpustnými solemi. Na základě získaných pevností jednotlivých materiálů byla stanovena pevnost zdiva v tlaku. V rámci prací rovněž byl stanoven koeficient změkčení kamene (pískovce) v závislosti na vlhkostním stavu, přepočítací koeficienty pro různé druhy pískovce pro účely nedestruktivního stanovení pevnosti kamene v tlaku. Destruktivní zkoušce pevnosti v tlaku bylo podrobeno 21 cihel, 138 vzorků kamene v různých vlhkostních stavech. Nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku in-situ zahrnovaly cca 100 cihel, 90 kamenů a 150 míst pro zjištění pevnosti malty.

OCELOVÉ PRŮVLAKY VE VESTIUBULU METRA STANICE FLORENC

  • Realizace: 2014
  • Objednatel: Habena, s.r.o.
Předmětem diagnostických prací byly tři masivní svařované ocelové průvlaky uzavřených průřezů nad výstupy z vestibulu stanice metra Florenc C. V rámci diagnostických prací byl zjišťován tvar příčného průřezu průvlaků, tloušťky plechů, z nichž jsou průvlaky svařeny a míra korozních úbytků. Dále byla provedena prohlídka uzavřených částí průvlaků fibroskopem, orientační kontrola svarů ultrazvukem, zjištěno konstrukční řešení uložení průvlaků na středové ocelové sloupy, včetně tvaru a rozměrů příčných průřezů sloupů a nedestruktivní měření tvrdosti oceli pro následný převod na pevnost a stanovení pevnostní třídy oceli. V rámci diagnostiky byl identifikován typ, rozmístění a aktuální stav ložisek, která jsou umístěna na průvlacích a podporují stropní konstrukci vestibulu.