Study subjects – Materials science, diagnostics and structural reliability in construction

The Klokner Institute of the Czech Technical University in Prague offers an accredited study programme for applicants. Materials Science, Diagnostics and Reliability of Structures in Construction.

Study subjects – Materials science, diagnostics and structural reliability in construction

Study programme – Civil Engineering specialisation Theory of Structures

Study programme – Civil Engineering major Non-metallic Materials Science

It is the doctoral student’s obligation to fulfil the conditions of the individual study plan. This includes passing 4 to 6 examinations from one-semester professional subjects and passing an examination in at least 1 world language (usually English), which the doctoral student must pass before taking the State Doctoral Examination. The subjects are divided into compulsory, compulsory elective and elective courses.

The PhD student chooses at least 2 subjects from the compulsory study subjects and at least 2 subjects from the compulsory elective study subjects according to the list of subjects of the study programme “Materials Science, Diagnostics and Reliability of Structures in Civil Engineering”.

Due to the focus of the doctoral dissertation, it is possible to take exams from other elective subjects in agreement with your supervisor. The study block is divided into 4 semesters for the full-time form of study and 6 semesters for the combined form of study from the beginning of the study.

Kod předmětuNázev předmětuGrantHodin týdně
104 ANGAngličtinaIng. Mgr. Jan Feit2P + 0C

I. ročník – Povinné předměty (minimální počet předmětů – 2)

Kod předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732TPMSTeorie pravděpodobnosti a matematická statistika prof. Ing. M. Holický, DrSc., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2P + 0C
0732TSHRTeorie spolehlivosti a hodnocení rizikdoc. Ing. J. Marková, Ph.D.,doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D., Ing. Karel Jung, Ph.D.2P + 0C
0732TCHBTechnologie betonuprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D.2P + 0C
0732DSKM Diagnostika stavebních konstrukcí a mostůprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D., Ing. Ivo Šimůnek, CSc.2P + 0C

II. ročník – Povinně volitelné předměty (minimální počet předmětů – 2)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732VMAKVybrané metody analýzy konstrukcídoc. Ing. J. Marková, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.,
Ing. Petr Tej, Ph.D.
2P + 0C
0732EAKMExperimentální analýza konstrukcí a mostůdoc. Ing. Petr Bouška, CSc.2P + 0C
0732HEKSHodnocení existujících konstrukcí a historických stavebprof. Ing. M. Holický, DrSc., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D.2P + 0C
0732DSMKDegradace stavebních materiálů a konstrukcíprof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.2P + 0C
0732MZSMMetody zkoušení stavebních materiálůprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. 2P + 0C

Volitelné předměty (podle zájmu nebo doporučení školitelé)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732KZSKKlimatická zatížení stavebních konstrukcíIng. Marie Studničková, CSc.2P + 0C
0732SASKSklo a skleněné konstrukcedoc. Ing. Martina Eliášová, CSc.,
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.,
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
2P + 0C
0732NMSKNelineární modelování stavebních konstrukcí a materiálů Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Jindřich Čech, Ph.D.2P + 0C
0732TNKUTechnologie a navrhování konstrukcí z UHPCprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D.2P + 0C
0732MASMMikroskopická analýza stavebních materiálůIng. Michaela Kostelecká, Ph.D.2P + 0C
0732PUOMPovrchové úpravy a ochrana materiálůIng. Radka Pernicová, Ph.D.2P + 0C
0732CFRMChemické a fyzikálně chemické rozbory stavebních materiálůdoc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.2P + 0C
0732ZIKCŽivotnost konstrukcídoc. Ing. J. Marková, Ph.D., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D.2P + 0C
0732SBZKSanace betonových a zděných konstrukcídoc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Ivo Šimůnek, CSc., Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc.2P + 0C
0732ZEKCZesilování konstrukcídoc. Dr. Ing. Luboš Podolka2P + 0C

P – přednáška (hod./týd.),
S – seminář (hod./týd.),
C – cvičení (hod./týd.),
L – laboratoř (hod./týd.),
B – bloková výuka (hod./semestr)

Další povinnosti

  • Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování
  • pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů
  • společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech
  • aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU
  • prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu
  • zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii ke své disertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti v dané problematice.