Studijní předměty – Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze nabízí uchazečům a uchazečkám o studium akreditovaný studijní program
Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví. 

Studijní program –
Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Studijní program –
Stavební inženýrství
obor Teorie konstrukcí

Studijní program –
Stavební inženýrství
obor Nauka o nekovových materiálech

Studijní povinností doktoranda je splnění podmínek individuálního studijního plánu. Jedná se o složení 4 až 6 zkoušek z jednosemestrálních odborných předmětů a absolvování zkoušky z minimálně 1 světového jazyka (zpravidla angličtiny), kterou doktorand musí absolvovat před složením Státní doktorské zkoušky. Předměty jsou děleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Doktorand si vybírá minimálně 2 předměty z povinných studijních předmětů a minimálně 2 předměty z povinně volitelných studijních předmětů podle seznamu předmětů studijního programu „Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví“. Vzhledem k zaměření dizertační práce doktoranda je možné po dohodě se svým školitelem složit zkoušky i z dalších volitelných předmětů. Studijní blok je rozvržen do 4 semestrů pro prezenční formu studia a do 6 semestrů pro kombinovanou formu studia od zahájení studia.

Kod předmětuNázev předmětuGrantHodin týdně
104 ANGAngličtinaIng. Mgr. Jan Feit2P + 0C

I. ročník – Povinné předměty (minimální počet předmětů – 2)

Kod předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732TPMSTeorie pravděpodobnosti a matematická statistika prof. Ing. M. Holický, DrSc., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D. 2P + 0C
0732TSHRTeorie spolehlivosti a hodnocení rizikdoc. Ing. J. Marková, Ph.D.,doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D., Ing. Karel Jung, Ph.D.2P + 0C
0732TCHBTechnologie betonuprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D.2P + 0C
0732DSKM Diagnostika stavebních konstrukcí a mostůprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D., Ing. Ivo Šimůnek, CSc.2P + 0C

II. ročník – Povinně volitelné předměty (minimální počet předmětů – 2)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732VMAKVybrané metody analýzy konstrukcídoc. Ing. J. Marková, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.,
Ing. Petr Tej, Ph.D.
2P + 0C
0732EAKMExperimentální analýza konstrukcí a mostůdoc. Ing. Petr Bouška, CSc.2P + 0C
0732HEKSHodnocení existujících konstrukcí a historických stavebprof. Ing. M. Holický, DrSc., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D.2P + 0C
0732DSMKDegradace stavebních materiálů a konstrukcíprof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.2P + 0C
0732MZSMMetody zkoušení stavebních materiálůprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. 2P + 0C

Volitelné předměty (podle zájmu nebo doporučení školitelé)

Kód předmětuNázev předmětuGarantHodin týdně
0732KZSKKlimatická zatížení stavebních konstrukcíIng. Marie Studničková, CSc.2P + 0C
0732SASKSklo a skleněné konstrukcedoc. Ing. Martina Eliášová, CSc.,
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.,
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
2P + 0C
0732NMSKNelineární modelování stavebních konstrukcí a materiálů Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Jindřich Čech, Ph.D.2P + 0C
0732TNKUTechnologie a navrhování konstrukcí z UHPCprof. Ing. J. Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D.2P + 0C
0732MASMMikroskopická analýza stavebních materiálůIng. Michaela Kostelecká, Ph.D.2P + 0C
0732PUOMPovrchové úpravy a ochrana materiálůIng. Radka Pernicová, Ph.D.2P + 0C
0732CFRMChemické a fyzikálně chemické rozbory stavebních materiálůdoc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.2P + 0C
0732ZIKCŽivotnost konstrukcídoc. Ing. J. Marková, Ph.D., doc. Ing. M. Sýkora, Ph.D.2P + 0C
0732SBZKSanace betonových a zděných konstrukcídoc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Ivo Šimůnek, CSc., Ing. Lukáš Balík, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc.2P + 0C
0732ZEKCZesilování konstrukcídoc. Dr. Ing. Luboš Podolka2P + 0C

P – přednáška (hod./týd.),
S – seminář (hod./týd.),
C – cvičení (hod./týd.),
L – laboratoř (hod./týd.),
B – bloková výuka (hod./semestr)

Další povinnosti

  • Student doktorského studijního programu má za povinnost osvojit si na základě požadavku školitele a tématu své disertační práce, provádění experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocování
  • pravidelně a aktivně prezentovat výsledky své tvůrčí práce na odborných a vědeckých konferencí studentů doktorských studijních programů
  • společně se školitelem prezentovat dosažené výsledky na odborných a vědeckých tuzemských a zahraničních konferencích a v odborných a vědeckých časopisech
  • aktivně se zapojit do činností spojených s navrhováním a získáváním projektů, ať již vlastních doktorských (IGA ČVUT), nebo jako spoluřešitel projektů ve spolupráci se školitelem, z jiných zdrojů (MŠMT, GA ČR, GA AV ČR, MPO ČR atd.) nebo projektů podporovaných EU
  • prohlubovat své jazykové znalosti a podle možnosti uskutečnit studijní zahraniční pobyt na partnerské zahraniční univerzitě nebo vědeckém ústavu
  • zpracovat písemnou studii k dizertační práci v rámci státní doktorské zkoušky

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Požadavkem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilost osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand písemnou studii ke své disertační práce, vede odbornou rozpravu o problematice disertační práce a dokáže své odborné znalosti v dané problematice.