• Čeština
 • English
 • Spolupráce s průmyslem

  STAVEBNĚ TECH. PRŮZKUMY A DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ

  ZKUŠEBNA KÚ

  ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ

  OSTATNÍ PROJEKTY

  HALY FERONA HOLEŠOVICE V PRAZE
  Realizace: 2016
  Objednatel: BUILDING, s.r.o.

  Předmětem diagnostiky byla hala prodejny a hala hlavního skladu, zaměřená zejména na zhodnocení korozního stavu nosných ocelových konstrukcí hal, zjištění jejich konstrukčního řešení, včetně zjištění tvaru nýtovaných průřezů a dimenzí použitých válcovaných profilů, řešení spojů, styčníků, chemického složení oceli, apod. Zjišťována byla i skladba obvodového a střešního pláště. Zhodnocen byl stav konstrukcí z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení antikorozní ochrany, včetně komentářů k alternativním návrhům architekta.

  FERONA HOLEŠOVICE  BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE
  Realizace: 2016
  Objednatel: METROSTAV, a.s.

  V rámci rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea v Praze byla provedena diagnostika litinových sloupů, jejím cílem bylo stanovit tvar příčného průřezu sloupu, na základě chemické a mikroskopické analýzy zjistit druh použité litiny a odvodit její pevnostní charakteristiky. Dále byly provedeny zkoušky oceli odebrané z konstrukce proskleného zastřešení, jejichž cílem bylo stanovit pevnostní třídu oceli a modul pružnosti.

  NÁRODNÍ MUZEUM, LITINOVÉ SLOUPY  VODOJEM KLADNO – ROZDĚLOV
  Realizace: 2016
  Objednatel: D-Plus, projektová a inženýrská, a.s.

  V rámci plánované přestavby již neprovozovaného vodojemu na řídící centrum společnosti Veolia byla provedena diagnostika jeho nosné, 40 m vysoké ocelové konstrukce postavené v r. 1936 dle projektu Českomoravské Kolben-Daněk, a.s. Nosná konstrukce je z válcovaných profilů a je tvořena osmi sloupy, které půdorysně tvoří pravidelný osmiúhelník, jemuž lze opsat kružnici o průměru 11,3 m. Mezi sloupy jsou svislé křížové výztuhy tvaru X. Sloupy jsou ve výšce 25 m dvakrát zalomené, čímž rozšiřují půdorys a vytváří prostor pro ocelovou nýtovanou nádrž na vodu o objemu 800 m3. V rámci diagnostiky byl zjištěn tvar a dimenze prvků nosné konstrukce, řešení spojů a styčníků, zjištěny mechanické vlastnosti oceli a její mikroskopická struktura a posouzen celkový stav konstrukce z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení pro následné využití vodojemu.

  VODOJEM KLADNO-ROZDĚLOV  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ ŽST POŘÍČANY
  Realizace: 2016
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  V rámci projektu „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany“ byla provedena diagnostika ocelových konstrukcí zastřešení nástupišť. Cílem bylo zhodnotit jejich korozní stav, zjistit způsob kotvení konstrukcí k betonovým základům, včetně tvaru základu, hloubky založení a pevnosti betonu. V případě sloupů trakčního vedení a návěstidel byl zjištěn tvar základů a hloubka založení. Pro ilustraci lze uvést, že v mnoha případech byla zjištěna základová spára cca 2,5 m pod úrovní nástupiště.

  ŽST POŘÍČANY, NÁSTUPIŠTĚ  MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
  Realizace: 2016
  Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové

  V rámci plánované rekonstrukce budovy muzea, postavené v letech 1909-13 dle návrhu architekta Jana Kotěry, byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy a speleologický průzkum pevnostního kanálu. Cílem prací bylo zejména zjistit konstrukční a materiálové řešení svislých a stropních konstrukcí, zjistit skladbu střešního pláště, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva, zjistit konstrukční řešení světlíku kopule, stanovit mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů (cihly, kámen, nátěry, kovové součásti, apod.) a posoudit stav dřevěných oken a dalších dřevěných konstrukcí. Dále byly mj. zjištěny základové poměry kašny a příjezdové komunikace před budovou, včetně způsobu založení kašny a zábradelních zdí podél komunikace, mechanické a fyzikální vlastnosti kamene zábradelních zdí a kašny, a posouzen byl i technický stav technologické části kašny. Speleologickým průzkumem pevnostního kanálu (staré stoky), který prochází pod budovou muzea, byla stanovena vzájemná výšková pozice základů budovy a kanálu, dále byly výškově zaměřeny další významné body budovy a dalších součástí, včetně hladiny řeky Labe v těsné blízkosti budovy muzea, a provedena diagnostika konstrukce kanálu. Na základě výsledků stavebně technického průzkumu a zhodnocení zjištěného stavu diagnostikovaných konstrukcí bylo provedeno hodnocení budovy z hlediska statické spolehlivosti a zpracován návrh a plán oprav, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů.

  Muzeum východních Čech  ŽELEZNIČNÍ MOST MYSLINKA
  Realizace: 2015
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Předmětem diagnostických prací byl železniční most v ev. km 360, 592 na trati Plzeň – Stříbro, postavený cca v r. 1878. Most tvoří dva rovnoběžné klenbové tubusy z pískovce délky 45 m. Pod jedním tubusem je vedena silnice II. třídy a pod druhým protéká Myslinský potok. Cílem prací bylo zjistit poškození konstrukce mostu s ohledem na silové působení nestabilního ŽB rámu, dodatečně postaveného při rozšiřování železniční trati. Dále byly zjišťovány tloušťky kamenných kleneb, pevnost kamene v tlaku při různých stavech vlhkosti, obsah ve vodě rozpustných solí v kameni, vlhkost kamene in-situ a stanovena byla i pevnost kamenného zdiva.

  Most Myslinka  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V BRNĚ
  Realizace: 2015
  Objednatel: Projekt OKV, s.r.o.

  V souvislosti s celkovou opravou zastřešení nástupišť ŽST Brno, hl. n., byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení II. – IV. nástupiště. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků a stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny.

  Brno, hl. n_  BUDOVA ŽIVNOSTENSKÉ BANKY V PRAZE
  Realizace: 2014 – 2015
  Objednatel: DaM, s.r.o., CPI, a.s.

  Jako podklad pro projekt ZIBA Glass Experience Museum byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy rozdělený do několika etap. Cílem prací bylo zjistit konstrukční a materiálové řešení stropních konstrukcí, jejich skladbu včetně skladby podlah, zjistit skladby střešních plášťů, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva vybraných částí budovy a zjistit konstrukční řešení vybraných detailů. Dále byl zjišťován tvar a materiál základových konstrukcí včetně hloubky založení a únosnosti základových zemin. V rámci prací byl proveden i průzkum komínových průduchů, zasklení světlíků a dřevěných krovů. Zjišťována byla i existence v minulosti zazděných a nepřístupných prostor. Během prací byla provedena řada destruktivních a nedestruktivních zkoušek pevnosti cihel, kamene, malty, betonu a oceli.

  Živnostenská banka  HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY V AREÁLU ZÁMKU ŽAMBERK
  Realizace: 2014
  Objednatel: A12 ARCHITEKTI

  Předmětem rozsáhlého stavebně technického průzkumu byla budova pivovaru a přilehlé sýpky. Průzkumné práce byly zaměřeny zejména na stanovení pevnosti zdiva, zjištění konstrukčního řešení a skladeb stropních konstrukcí, včetně spodní osnovy trámů ve zdvojené stropní konstrukci sýpky. Dále byla provedena podrobná diagnostika rozsáhlých dřevěných krovů obou budov, včetně zjištění způsobu uložení krovu na zdivo, a to s ohledem na skutečnost, že oblasti uložení krovu byly v rozsahu půdorysu obou budov nepřístupné.

  2014-ZAMBERK,_PIVOVAR  PALMOVÝ SKLENÍK V AREÁLU ZÁMKU LÁNY
  Realizace: 2014
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Cílem podrobné diagnostiky nosné ocelové a litinové konstrukce skleníku bylo zjistit tvar a dimenze konstrukčních prvků, zhodnotit konstrukci z hlediska zasažení korozí, stanovit pevnostní třídu oceli a pevnost litiny, chemického složení oceli a litiny, zjistit tloušťku stěn ocelových kruhových sloupů, stanovit typ, tvar a pevnost materiálu základových konstrukcí včetně únosnosti základové zeminy. Na základě zjištěných údajů bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce. Výsledky diagnostiky a statického posouzení byly použity jako výchozí podklad pro prováděcí projekt rekonstrukce skleníku, která byla zahájena počátkem r. 2015.

  2014-SKLENIK_LANY  DŘEVĚNÝ ZÁSOBNÍK POSYPOVÉ SOLI BOŠOV
  Realizace: 2014
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Předmětem diagnostiky byl dřevěný zásobník posypové soli z r. 1999 umístěný na rychlostní komunikaci R6 v úseku Lubenec – Bošov. Zásobník je tvaru válce o průměru 5,3 m a výšky 8 m, který je usazen na kruhový dřevěný prstenec podporovaný čtyřmi šikmými stojkami výšky 6,5 m. Podrobná diagnostika zahrnovala vizuální prohlídku vnějších i vnitřních povrchů zásobníku, sondy pro zjištění stavu dřeva, odběry vzorků pro rozsáhlou sérii zkoušek pevnosti dřeva v tlaku a v tahu za ohybu, a to jak na dřevě, které bylo ve styku u s posypovou solí, tak na dřevě z vnějšího povrchu. Cílem diagnostiky bylo rozhodnout, které části zásobníku je nutno vyměnit a stanovit příp. vliv posypové soli na mechanické vlastnosti dřeva.

  2014-ZASOBNIK_POSYPOVE_SOLI  NEGRELLIHO VIADUKT V PRAZE
  Realizace: 2014
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Cílem diagnostických prací bylo stanovení mechanických vlastností cihel, malty a kamene vybraných oblouků viaduktu, včetně stanovení aktuální vlhkosti materiálů a míry zasažení zdiva ve vodě rozpustnými solemi. Na základě získaných pevností jednotlivých materiálů byla stanovena pevnost zdiva v tlaku. V rámci prací rovněž byl stanoven koeficient změkčení kamene (pískovce) v závislosti na vlhkostním stavu, přepočítací koeficienty pro různé druhy pískovce pro účely nedestruktivního stanovení pevnosti kamene v tlaku. Destruktivní zkoušce pevnosti v tlaku bylo podrobeno 21 cihel, 138 vzorků kamene v různých vlhkostních stavech. Nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku in-situ zahrnovaly cca 100 cihel, 90 kamenů a 150 míst pro zjištění pevnosti malty.

  2014-NEGRELLIHO_VIADUKT  OCELOVÉ PRŮVLAKY VE VESTIBULU METRA STANICE FLORENC C
  Realizace: 2014
  Objednatel: Habena, s.r.o.

  Předmětem diagnostických prací byly tři masivní svařované ocelové průvlaky uzavřených průřezů nad výstupy z vestibulu stanice metra Florenc C. V rámci diagnostických prací byl zjišťován tvar příčného průřezu průvlaků, tloušťky plechů, z nichž jsou průvlaky svařeny a míra korozních úbytků. Dále byla provedena prohlídka uzavřených částí průvlaků fibroskopem, orientační kontrola svarů ultrazvukem, zjištěno konstrukční řešení uložení průvlaků na středové ocelové sloupy, včetně tvaru a rozměrů příčných průřezů sloupů a nedestruktivní měření tvrdosti oceli pro následný převod na pevnost a stanovení pevnostní třídy oceli. V rámci diagnostiky byl identifikován typ, rozmístění a aktuální stav ložisek, která jsou umístěna na průvlacích a podporují stropní konstrukci vestibulu.

  2014-METRO_FLORENC_C  ZASTŘEŠENÍ HALY ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
  Realizace: 2013
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.

  Jako součást přípravy projektu rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží byla provedena diagnostika spodních uzavřených částí sloupů nýtované ocelové konstrukce, kterou vyrobila v letech 1901 – 1909 firma S. Bondy, mostárna Praha – Bubny. V rámci diagnostických prací byla provedena vizuální kontrola vnitřních povrchů a výztuh uzavřených částí sloupů i pomocí fibroskopu, dále byl proveden rozsáhlý soubor měření korozních úbytků ocelových prvků, byly zjištěny rozměry a dimenze příčných průřezů sloupů a odebrány vzorky oceli. Na odebraných vzorcích oceli byly provedeny zkoušky v tahu, zkoušky svařitelnosti, včetně zkoušek svarů tahem a ohybem a mikroskopická analýza. Výsledkem diagnostických prací bylo posouzení stavu této části ocelové konstrukce z hlediska koroze, stanovení pevnostní třídy a svařitelnosti konstrukční oceli.

  2013-Zastreseni_haly_zst_Praha_hl._n  ZÁMEK NÁVAROV
  Realizace: 2013
  Objednatel: Radka Turková

  Předmětem série stavebně technických průzkumů bylo několik objektů v areálu zámku Návarov (zámek, dům hospodáře, sýpka, konírna, stodola, altán a hospodářský domek). Průzkumné práce byly soustředěny zejména zhodnocení stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými činiteli a zděných konstrukcí z hlediska zasažení vlhkostí a solemi. Předmětem průzkumných prací byly u některých objektů základové konstrukce, včetně stanovení únosnosti základových zemin.

  2013-ZAMEK_NAVAROV  BUDOVA VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE
  Realizace: 2013
  Objednatel: AED Project, a.s.
  Předmětem prací bylo provést zhodnocení stavebně technického stavu 831 dřevěných oken, a to v souvislosti s jejich plánovanou výměnou. V rámci stavebně technického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka oken budovy, zhodnocen stav nátěrů a dřeva, upevnění okenního rámu v ostění, zatékání srážkové vody do interiérů, funkce otevíráni okenních křídel a funkce otevíracích mechanizmů a dále bylo provedeno orientační hodnocení oken z tepelně technického hlediska. Výsledkem průzkumu bylo hodnocení stavebně technického stavu oken budovy, které bylo jedním z podkladů projektu výměny oken.

  2013-Budova_vrchniho_soudu_v_Praze  ÚSTŘEDNÍ BUDOVA BÝVALÝCH ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ HL. M. PRAHY
  Realizace: 2013
  Objednatel: Tichý & Kolářová, s.r.o.

  Předmětem rozsáhlého souboru diagnostických prací byl původní keramický obklad fasády výše uvedené budovy postavené v letech 1930 – 34 a od r. 1958 zapsané v Seznamu kulturních památek. V rámci diagnostických prací byl podrobně zmapován stav obkladu a zjištěna skladba fasády, která byla posouzena z tepelně technického hlediska. Dále byly provedeny zkoušky in-situ a rozsáhlá série laboratorních zkoušek obkladu. Zjišťována byla přídržnost obkladu k podkladu, modul pružnosti, pevnost v tahu a v tahu za ohybu, mrazuvzdornost doplněná zkouškou ultrazvukovým impulzem, pórovitost a otevřená pórovitost, teplotní a vlhkostní roztažnost, nasákavost, mikroskopická analýza střepu a glazury a odolnost proti náhlým změnám teploty. Na základě výsledků diagnostických prací a laboratorních zkoušek byl zhodnocen stávající stav keramického obkladu, stanovena jeho zbytková životnost a formulovány návrhy a doporučení.

  2013_BUDOVA_EL._PODNIKU_HL._M._PRAHY  ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PLZNI
  Realizace: 2012 – 2013
  Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o.

  V souvislosti s přestavbou zastřešení nástupišť v areálu hl. n. Plzeň byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení některých nástupišť. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků, stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny, zjistit způsob kotvení zastřešení do zděných budov a posoudit stav dřevěného podbití.

  2012-2013_HLAVNI_NADRAZI_PLZEN  STŘELNICE V LIBERCI
  Realizace: 2012
  Objednatel: Studio Anarchitekt, s.r.o.

  Cílem stavebně technického průzkumu střelnice, postavené v empírovém stylu a zapsané v Seznamu kulturních památek, bylo zjistit pevnost a vlhkostní stav zdiva, konstrukční řešení novodobých vestaveb a posouzení stavu dřevěných stropů a krovu. Dále byly práce soustředěny na základové konstrukce a základové poměry a v neposlední řadě i na zmapování podzemních chodeb v oblasti střelnice.

  2012_STRELNICE_V_LIBERCI  OBJEKTY V ZAHRADĚ BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA V BROUMOVĚ
  Realizace: 2012
  Objednatel: ADR, s.r.o.

  V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektů v zahradě benediktinského kláštera v Broumově byl proveden stavebně technický průzkum vodárenské věže, kuželníku, centrálního domku a domku správce, kůlny a částí obvodových zdí kolem zahrady. Průzkumné práce byly zaměřeny na zjištění pevnosti a vlhkostního stavu zdiva, stavu střešních krytin některých objektů a základových poměrů obvodové zdi. Dále byl proveden geotechnický průzkum pro posouzení stávajících zemin v souvislosti s plánovanou výstavbou komunikací v zahradě.

  2012_KLASTER_V_BROUMOVE  STADION VKTORIE PLZEŇ VE ŠTRUNCOVÝCH SADECH
  Realizace: 2012
  Objednatel: PPAA, s.r.o.

  V souvislosti s rekonstrukcí fotbalového stadionu ve Štruncových sadech v Plzni byla provedena diagnostika železobetonových konstrukcí hlavní tribuny. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry, pevnost betonu a způsob vyztužení konstrukčních prvků, včetně návrhových charakteristik a korozního stavu výztuže.

  2012_STADION_VE_STRUNCOVYCH_SADECH  KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
  Realizace: 2011
  Objednatel: GeoTec – GS, a.s.

  V souvislosti s plánovanou výstavbou podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad byla provedena diagnostika a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí kostela. Předmětem diagnostiky bylo zejména zjistit rozměry a materiály nosných konstrukcí včetně jejich mechanických vlastností. Zjištěné skutečnosti byly porovnány s dostupnou archivní dokumentací. Na základě výsledků diagnostiky bylo provedeno statické posouzení kostela a zhodnocení vlivu výstavby podzemních garáží na kostel.

  2011-KOSTEL_JIRIHO_Z_PODEBRAD  BLUDIŠTĚ V PRAZE NA PETŘÍNĚ
  Realizace: 2011
  Objednatel: B.B.D., s.r.o.

  Cílem diagnostiky dřevěné stavby z r. 1981, postavené v areálu Průmyslového paláce v Holešovicích ku příležitosti Jubilejní výstavy jako pavilon Klubu českých turistů a přemístěné o dva roky později do Petřínských sadů, bylo posouzení stavu dřevěné hrázděné konstrukce. V rámci diagnostiky byly mj. zjišťovány skladby obvodového a střešního pláště, včetně rozměrů a stavu ocelové konstrukce nad dioramatickým obrazem dobývání Starého Města švédy.

  2011-BLUDISTE  ELEKTRÁRNA PRUNÉŘOV II
  Realizace: 2008 – 2010
  Objednatel: ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.

  V rámci projektu Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II byl proveden rozsáhlý soubor stavebně technických průzkumů, diagnostických prací a statických posouzení. Předmětem průzkumů bylo více než 30 nejrůznějších objektů, z nichž k nejvýznamnějším patří kotelna, strojovna, chladící věže, zauhlovací systém a soubor vodohospodářských staveb. Výstupem bylo hodnocení posuzovaných objektů s ohledem na jejich životnost a spolehlivost do r. 2040, návrhy na jejich rekonstrukci, včetně odhadu rozsahu nutných oprav.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  BUDOVA TYPOGRAFIE V PRAZE NA POŘÍČÍ
  Realizace: 2010
  Objednatel: NĚMEC POLÁK, s.r.o.

  Rozsáhlý průzkum železobetonového skeletu doplněného o nosné zděné konstrukce byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému budovy, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti, problematiku vlhkosti zdiva, vyztužení železobetonových prvků konstrukce, korozní stav výztuže a zjištění skladeb stropních konstrukcí.

  2010-TYPOGRAFIE  AREÁL WALTER V PRAZE JINONICÍCH
  Realizace: 2010
  Objednatelé: Cigler Marani Architects, a.s., Pembroke Jinonice, a.s.

  V areálu Walter v Praze Jinonicích byla provedena diagnostika konstrukcí tří objektů. Nosné konstrukce objektů tvořil železobetonový skelet doplněný zdivem. Diagnostické práce se soustředily zejména na zjištění vyztužení konstrukčních prvků, mechanické vlastnosti betonu a výztuže, příp. stanovení pevnosti a vlhkosti zdiva.  LEDÁRNY V PRAZE – BRANÍK
  Realizace: 2009
  Objednatel: ATLANTE Invest, s.r.o.

  Předmětem rozsáhlého průzkumu pozdně secesní památky průmyslového areálu Branických ledáren byla železobetonová konstrukce lednice s obvodovým zdivem z cihel a kamene a zděná budova v jejím okolí. Průzkum lednice, jejíž světlá výška je cca 14 m a tl. obvodových stěn až 2,5 m, byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti (beton, zdivo, kámen), vyztužení železobetonových prvků, korozní stav výztuže a základové konstrukce. U zděné budovy byly hodnoceny zděné a dřevěné konstrukce a konstrukce základové.

  2009-LEDARNY  PIVOVAR PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
  Realizace: 2009
  Objednatelé: Plzeňský Prazdroj, a.s., Tebodin Czech Republic, s.r.o.

  Předmětem dvou stavebně technických průzkumů v areálu Pivovaru Plzeňský Prazdroj byly železobetonové konstrukce několika objektů. Kromě mechanických vlastností betonu a vyztužení konstrukcí byly provedeny analýzy betonu se zřetelem na podezření použití hlinitanových cementů pro výrobu betonu.

  2009-PIVOVAR_PRAZDROJ  USEDLOST KAJETÁNKA V PRAZE
  Realizace: 2006 – 2009
  Objednatelé: D. A. Management, Loxia, a.s., Bozner, s.r.o.

  Předmětem několika stavebně technických průzkumů a diagnostických prací byly konstrukce dvou hlavních objektů usedlosti, tj. zámečku a oranžérie, dále opěrných zdí, zděného oplocení a malého domku u hl. vstupu. Průzkum se soustředil zejména na mechanické vlastnosti stavebních materiálů, dřevěné a základové konstrukce. V rámci průzkumů bylo provedeno i statické posouzení opěrných zdí.

  2006-2009-USEDLOST_KAJETANKA  ZÁMEK VRANÝ
  Realizace: 2009
  Objednatel: SATER – PROJEKT, s.r.o.

  Průzkum rokokového zámku v okrese Kladno byl zaměřen zejména na stav dřevěných stropních konstrukcí a konstrukcí krovu, mechanické vlastnosti zdiva, včetně kleneb, zasažení zdiva vlhkostí a mírou jeho zasolení. Během prací byla datována řada stavebních úprav prováděných za dobu existence zámku. V rámci prací byl rovněž proveden radonový průzkum.

  2009-ZAMEK_VRANY  ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY V RUSKÉ FEDERACI
  Realizace: 2008
  Objednatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  Předmětem souboru stavebně technických průzkumů a diagnostických prací byly tři hlavní objekty zastupitelského úřadu ČR v Moskvě (dva obytné a reprezentační), dále podružné technické objekty, komunikace a kanalizační vpusti, kolektory, veřejné osvětlení, aj. Kromě stavebních konstrukcí byly posuzovány i rozvody TZB a el. energie, různá technologická zařízení, výplně otvorů, atd.

  2008-ZU_CR_V_MOSKVE  LETOHRÁDEK KRÁLOVNY ANNY V AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU
  Realizace: 2006 – 2007
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Předmětem rozsáhlého stavebně technického průzkumu byla terasa nad arkádou Letohrádku královny Anny. Průzkumné práce, v jejichž rámci byla provedená široká škála laboratorních zkoušek a zkoušek in-situ, se soustředily zejména na konstrukci terasy, mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, doporučení a návrhy pro rekonstrukci, včetně konzultační činnosti při realizaci rekonstrukce.

  2006-2007-LETOHRADEK_KRAL._ANNY  BUDOVA ČSOB V PRAZE NA PŘÍKOPĚ
  Realizace: 2007
  Objednatel: D a M, s.r.o.

  Rozsáhlý průzkum železobetonového skeletu budovy ČSOB byl zaměřen zejména na zjištění konstrukčního systému budovy, identifikaci materiálů a jejich mechanické vlastnosti (beton, zdivo), vyztužení železobetonových prvků konstrukce, korozní stav výztuže, zjištění skladeb stropních konstrukcí a získání informací o základových konstrukcích. Průzkum byl prováděn většinou o víkendech a nočních hodinách, aby nebyl narušen provoz banky. Pro ilustraci rozsahu průzkumu je nutno zmínit, že bylo provedeno více než 130 destruktivních sond.

  2007-CSOB_PRIKOPY  PLEČNIKOVA LÁVKA A PACCASIHO JÍMKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ
  Realizace: 2006
  Objednatel: Správa Pražského hradu

  Průzkumné práce se soustředily na zmapování a zhodnocení celkového stavu lávky se zaměřením na vlhkostní stav, stav odvodňovacích prvků a hydroizolací. Výstupem projektu byl návrh opravy omítek, hydroizolací a odvodňovacích prvků lávky, včetně rekonstrukce přilehlého dvorku a návrh sanace stěn a stropní konstrukce Paccasiho jímky.

  2006-PLECNIKOVA_LAVKA  STANICE METRA FLORENC
  Realizace: 2005
  Objednatel: GeoTec – GS, a.s.

  V rámci protipovodňové ochrany metra po ničivých povodních v r. 2002 byla provedena rozsáhlá a podrobná diagnostika konstrukce stanice metra Florenc. Diagnostikovány byly svislé i vodorovné konstrukce a byly získány cenné poznatky o skutečném provedení konstrukcí, včetně rozsáhlých souborů výsledků materiálových zkoušek, které byly použity jako podklad pro následnou projekční činnost. V rámci diagnostiky byly provedeny i zatěžovací zkoušky stropní konstrukce vestibulu.

  2005-METRO_FLORENC

  ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY SPOJŮ BETONOVÝCH STĚN PŘEDPÍNANÝCH NÁDRŽÍ
  Realizace: 2013
  Objednatel: DYWIDAG PREFA, a.s.(a company of Consolis)

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zatěžovací zkoušky spojů betonových stěn předpínaných nádrží v různém stáří betonu od výroby za účelem stanovení jejich únosnosti v tlaku.  ZATĚŽOVACÍ OHYBOVÉ ZKOUŠKY BETONOVÝCH SLOUPKŮ PROTIHLUKOVÝCH STĚN
  Realizace: 2010 až 2012
  Objednatel: SMP CZ, a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly provedeny zatěžovací ohybové zkoušky betonových sloupků protihlukových stěn, ať už železobetonových, vláknobetonových či drátkobetonových (bez kotvení i s kotvením do betonových patek různé délky), za účelem stanovení jejich ohybové únosnosti.  ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZDIVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC PORFIX ZA ÚČELEM STANOVENÍ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2010 až 2011
  Objednatel: PORFIX CZ a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky únosnosti zdiva z různých typů pórobetonových tvárnic PORFIX podle ČSN EN 1052-1 a souvisejících norem za účelem stanovení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku.  ZATĚŽOVACÍ MECHANICKÉ ZKOUŠKY TRAPÉZOVÝCH PROFILOVANÝCH PLECHŮ CB PROFIL RŮZNÉHO TYPU A TLOUŠŤKY
  Realizace: 2007 až 2012
  Objednatel: CB PROFIL a.s.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zatěžovací mechanické zkoušky různých typů a tloušťek ocelových trapézových profilovaných plechů a jejich šroubovaných momentových spojů ze sortimentu výrobce CB PROFIL a.s., a to podle ČSN EN 1993-1-3, Příloha A v trojím zkušebním uspořádání – 1. jako spojitý nosník o 2 polích, 2. jako zkouška u vnitřní podpory, 3. jako zkouška u koncové podpory.  ZKOUŠKY FASÁDNÍCH A STŘEŠNÍCH KOTEV
  Realizace: 2010
  Objednatel: SIPRAL a.s.

  Široké spektrum zkoušek fasádních a střešních ocelových kotev a kotevních uzlů. Tahové zkoušky kotev byly prováděny pod různými úhly.  ZKOUŠKY SKLOCEMENTOVÝCH FASÁDNÍCH DÍLCŮ
  Realizace: 2010
  Objednatel: SIPRAL a.s.

  Testování statiky sklocementových fasádních dílů s různými typy ocelových kotev (zastříkávané či dodatečně montované kotvy) třemi způsoby namáhání – osové zatížení, osové a příčné zatížení, zatížení do porušení. Při zkoušce bylo použito 6 potenciometrických snímačů posunutí a snímače síly.  STANOVOVÁNÍ PEVNOSTI V PŘIPOJENÍ MEZI GEOMŘÍŽEMI A BETONOVÝMI PRVKY SYSTÉMU KB-BLOK A STANOVOVÁNÍ SMYKOVÉ PEVNOSTI V LOŽNÉ SPÁŘE MEZI BETONOVÝMI PRVKY SYSTÉMU KB-BLOK S VLOŽENÝMI KOTEVNÍMI GEOMŘÍŽEMI
  Realizace: 2005 až 2010
  Objednatel: KB – BLOK SYSTÉM, s.r.o.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky sestav různých typů betonových prvků s vloženými různými typy kotevních výztužných neomříží (jednoosých i dvojosých)za účelem stanovení pevnosti v připojení mezi geomřížemi a betonovými prvky podle zkušebního standardu ASTM D 6638 a za účelem stanovení smykové pevnosti v ložné spáře podle zkušebního standardu ASTM D 6916.  ZKOUŠKY BETONOVÝCH TVAROVEK KB – BLOK ZA ÚČELEM STANOVENÍ POČÁTEČNÍ PEVNOSTI ZDIVA VE SMYKU A PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2005 až 2009
  Objednatel: KB – BLOK SYSTÉM, s.r.o.

  V rámci realizace jednotlivých zakázek byly prováděny zkoušky za účelem stanovení počáteční pevnosti ve smyku zdiva a pevnosti v tlaku zdiva z betonových tvarovek KB – BLOK podle ČSN EN 1052-1, ČSN EN 1052-3 a souvisejících norem.  STATICKÉ ZKOUŠKY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM ZA ÚČELEM STANOVENÍ CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU
  Realizace: 2008
  Objednatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

  V rámci realizace zakázky byly provedeny zatěžovací zkoušky zdiva za účelem stanovení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku z různých typů cihel POROTHERM podle ČSN EN 1052-1.

  Laboratoř Kloknerova ústavu provádí statické zatěžovací zkoušky železničních mostních konstrukcí a mostů pozemních komunikací podle ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů. Při statické zkoušce se porovnávají pružné složky průhybu hlavní nosné konstrukce s teoretickými hodnotami a je také omezena hodnota pro naměřené trvalé deformace.

  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU, HORNÍ MOŠTĚNICE, REALIZACE: 2006, OBJEDNATEL: BÖGL & KRÝSL, K.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL: HRUŠOV, PSVS A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES D47, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL:BÖGL & KRÝSL, K.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU ANNÍN, REALIZACE: 2007, OBJEDNATEL: JHP MOSTY, S.R.O.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU , REALIZACE: 2008, OBJEDNATEL: OSTROV N. OHŘÍ, SSŽ A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 6223, REALIZACE:2008, OBJEDNATEL: BÍLOVEC, SKANSKA A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU PŘES ÚDOLÍ LOUČSKÉHO POTOKA, REALIZACE:2009, OBJEDNATEL: SMP CZ, A.S.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU, REALIZACE: 2009, OBJEDNATEL: ČESKÉ VELENICE, VIAMONT DSP S.R.O.
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA ŽELEZNIČNÍHO MOSTU ZBIROH, REALIZACE: 2010, OBJEDNATEL: VIAMONT DSP S.R.O., 2010
  • STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA LÁVKY PRACHATICE, REALIZACE: 2010, OBJEDNATEL: STRABAG, A.S.

  DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ KONSTRUKCÍ A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

   

  Instalace optovláknových extenzometrů na povrch betonové konstrukce, SOKP SO 514

  Realizace: 2009

   

  Instalace optovláknových extenzometrů před betonáží, SOKP SO 514

  Realizace: 2009

   

  Měření změn šířek trhlin v betonu administrativní objekt

  Realizace: 2010

   

  Instalace optovláknových extenzometrů do tenkostěnných nosníků z UHPC

  Realizace: 2010

  Objednatel: SKANSKA a.s., Prefa Tovačov

   

  Dlouhodobé monitorování trhliny v opěře mostní konstrukce

  Realizace: 2010