Oddělení mechaniky

Oddělení stavební mechaniky se zabývá výzkumem statického a dynamického chování stavebních konstrukcí v rovině teoretických výpočtů i praktického měření na reálných stavbách. Dále tu probíhá laboratorní vyšetřování a numerické modelování vlastností vláknových kompozitů, které mají následně své praktické uplatnění. Výsledky výzkumu se dále využívají při řešení praktických problémů nebo vědeckých úkolů.

Činnosti Oddělení mechaniky

Náplní Oddělení mechaniky, a to na poli vědecko-výzkumném, kontrolním i expertním, je např.:

 • přírodní a technická seismicita, návrh konstrukčních a jiných protiseismických opatření,
 • statické a dynamické výpočty stavebních konstrukcí,
 • výpočet účinků větru na konstrukce, modelování zatížení větrem, posuzování aerodynamických nestabilit, modelová měření v aerodynamickém tunelu,
 • implementace evropských norem (eurokódů) v oblasti zatížení větrem, sněhem a zatížení mostů dopravou,
 • měření vibrací konstrukcí, hodnocení vibrací z hlediska účinku na konstrukci, instalovaná zařízení a člověka, návrh opatření pro snižování vibrací,
 • experimentální ověřování mechanických vlastností vláknových kompozitů při dynamickém zatěžování,
 • poškození a porušení polymerních kompozitů: numerická analýza a experimentální ověřování,
 • chování vláknových kompozitů vystavených účinkům koroze,
 • využití vláknových kompozitů k zesilování konstrukcí
 • stanovení účinků výbuchu na konstrukce, teroristické výbuchy, havarijní výbuchy, analýza a posouzení konstrukce
 • analýza dynamických účinků strojů a strojních zařízení, výpočty konstrukcí základů, návrh pružného uložení
 • posuzování statických a dynamických poškození konstrukce a statické způsobilosti konstrukce s ohledem na rozvoj trhlin

Počítačová analýza stavebních konstrukcí a materiálů

K počítačové analýze reálných i právě vznikajících stavebních konstrukcí a materiálů (např. betonu, železobetonu, oceli, kamene, skla, dřeva a kompozitů) se na Oddělení mechaniky používají zejména tyto softwary:

ATENA

 • Simuluje skutečné chování betonových a železobetonových konstrukcí, včetně trhlin, drcení a tečení výztuže.
 • Umožňuje modelovat konstrukce objemovými prvky včetně přesné polohy a tvaru vyztužení a velikosti předpětí ve výztuži.
 • Obsahuje moduly pro výpočet dotvarování a smršťování betonu, transportní úlohy (přenos tepla a vlhkosti) a pro dynamiku.

ANSYS

 • Umožňuje spočítat statickou analýzu,
 • Hodnotí dynamiku proudění (vítr, hydrodynamika),
 • Měří explicitní dynamiku (nárazy, výbuchy),
 • Počítá elektromagnetismus.

SCIA Engineer

 • Integrovaný, výpočtový a dimenzační software pro řešení všech druhů konstrukcí z různých materiálů. 
 • Široká škála funkcí umožňuje návrh kancelářských budov, průmyslových závodů, mostů nebo jakéhokoliv jiného projektu, vše v rámci jednotného, intuitivního prostředí.

MIDAS

 • Statické výpočty mostů a budov.
 • Statické přepočty stávajících konstrukcí.
 • Výpočty zatížitelností mostních konstrukcí.
 • Geotechnické analýzy a měření.

IDEA StatiCa

 • Návrh a posudek ocelových přípojek a konstrukcí.
 • Hodnocení boulení a ztráty mobility ocelových nosníků.
 • Posudek železobetonových stěn, průřezů i předpjatých nosníků.

Vedoucí oddělení

Ing. Petr Tej, Ph.D.