Oddělení stavebních materiálů

Oddělení stavebních materiálů se věnuje činnosti vědecké a vzdělávací, a také praktickým aplikacím ve stavební praxi formou analýz, posudků a konzultací. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními odděleními Kloknerova ústavu. Vědecko-výzkumná činnost zahrnuje vývoj nových stavebních materiálů, sanačních metod a kontrolních mechanismů, studium stability mikrostruktury cementových kompozitů a sledování vnějších vlivů na proces stárnutí stavebních materiálů.

Činnosti Oddělení stavebních materiálů

Pracovníci oddělení využívají ke své činnosti klasické chemické postupy a moderní přístrojové vybavení. O tom se dočtete na stránkách věnovaných Zkušební klimatické komoře a Laboratoři mikroskopie, jež společně s Chemickou laboratoří tvoří hlavní laboratorní zázemí tohoto oddělení.

Z hlavních činností Oddělení stavebních materiálů jmenujme např.:

 • technologii betonu, posuzování a návrhy receptur betonových směsí,
 • stanovení fyzikálně mechanických parametrů betonu, maltových směsí a materiálů v laboratoři i in situ,
 • vlhkostní průzkumy staveb s návrhy sanačních opatření,
 • hodnocení kvality sanačních zásahů in situ,
 • hodnocení vad a poruch průmyslových podlah i podlah v bytové výstavbě s návrhy sanačních opatření,
 • vliv působení elektrického pole na velikost elektroosmotického toku ve stavebních materiálech.

Oddělení stavebních materiálů řeší problematiku vývoje nových stavebních materiálů zejména na silikátové bázi. Využívá k tomu moderní přístrojové vybavení XFR a Ramanův spektrometr umožňující analyzovat chemické složení stavebních materiálů včetně jejich struktury, které se provádí pomocí konfokálního rastrovacího mikroskopu LEXT OLS3000. Dále se zabývá:

 • sledováním vlivu agresivních složek prostředí působícího na stavební materiály, např. vliv podmínek proudění kapalného média na proces vyluhování jednotlivých složek silikátových materiálů,
 • chemickými analýzami stavebních materiálů v jejich široké škále, tj. silikátové hmoty, organické materiály atd.,
 • hodnocením odolnosti stavebních materiálů vůči působení útočných složek vnějšího prostředí,
 • hodnocením odolnosti stavebních materiálů vůči působení fyzikálních činitelů a vnějšího prostředí (vliv teplotních změn apod.),
 • prognostikou trvanlivosti stavebních materiálů,
 • prováděním stavebního dozoru a konzultací.

Vedoucí oddělení

Ing. Lukáš Balík, Ph.D.