Oddělení spolehlivosti konstrukcí

Vědecko-výzkumná činnost oddělení je orientována na spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí a technických systémů ve stavebnictví, dále na tvorbu národních a mezinárodních norem, jejich zavádění do systému českých norem a řešení národních a mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů. Pracovníci oddělení jsou aktivně činní v řadě mezinárodních vědecko-výzkumných organizací.

Činnosti Oddělení spolehlivosti konstrukcí

Z činnosti oddělení, a to na poli vědecko-výzkumném i komerčním, jmenujme např.:

  • rozvoj pravděpodobnostních metod ověřování spolehlivosti konstrukcí,
  • hodnocení rizik konstrukcí a technických systémů,
  • rozvoj metod ověřování životnosti konstrukcí,
  • statistické hodnocení dat,
  • pravděpodobnostní výpočty stavebních konstrukcí,
  • implementace evropských norem (Eurokódů) v oblasti zásad navrhování a zatížení,
  • tvorba národních příloh a změn k ČSN EN 1990 a 1991.

Oddělení se soustavně podílí na řešení mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů v rámci programů COST (European Cooperation in Science and Technology), Lifelong Learning Program – Leonardo da Vinci a eea/norway grants.

Ve spolupráci s ČKAIT a ÚNMZ pořádá Oddělení spolehlivosti konstrukcí pravidelné kurzy celoživotního vzdělávání o zásadách navrhování a zatížení stavebních konstrukcí.

Vedoucí oddělení

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.