Laboratoř pro kontrolu sváru a svařovaných konstrukcí

Bezpečnost svařovaných konstrukcí závisí na kvalitě provedených svarů, které se musí zkontrolovat jak vizuálně, tak pomocí laboratorních metod. Laboratoř pro kontrolu svarů Kloknerova ústavu vlastní moderní přístroje pro vizuální, penetrační i ultrazvukovou zkoušku hotových svařenců. Cílem těchto metod je minimalizovat rizika spojená s užíváním svařovaných konstrukcí staveb.

Typy kontrol svaru u svařovaných konstrukcí

Svařování je metoda, u které nelze snadno odhalit správné provedení. Proto je nutné dodržovat předepsané postupy samotného výrobního procesu i následné kontroly. Proces svařování doprovází řada norem, které lze zjednodušeně rozdělit na:

  • nedestruktivní
  • destruktivní kontroly

kterými je potřeba ověřit správnost provedení svarového spoje.

Pomocí nedestruktivního zkoušení (NDT), mezi které patří vizuální, penetrační a magnetická kontrola a kontrola ultrazvukem nebo rentgenovým zářením, lze odhalit povrchové i vnitřní vady. Nedestruktivní zkoušení se provádí vždy před destruktivním, pokud není dohodnuto jinak.

Destruktivní zkoušky (DT) svarových spojů se zaměřují na kontrolu pevnosti, plasticity, houževnatosti, tvrdosti, celistvosti a na určení makroskopických a mikroskopických vad. Destruktivní kontroly jsou prováděny na zkušebních vzorcích odebraných z kontrolního svarového spoje určeného pro provedení zkoušky a následnou likvidaci. Úkony provedené na vzorku jsou nevratné, tudíž je nelze aplikovat přímo na konstrukci určenou pro provoz.