Informace o studiu

Kloknerův ústav jakožto odnož Českého vysokého učení technického má praxi ve výchově budoucích stavebních inženýrů a inženýrek. Absolvující studijního programu Stavební inženýrství nebo Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví dokáží s přispěním získaných znalostí a logického uvažování navrhovat stavební konstrukce a diagnostikovat spolehlivost realizovaných staveb i materiálů, což je hlavní činnost Kloknerova ústavu jako takového.

Doktorské studium se uskutečňuje podle ustanovení § zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách. Jeho obsahem jsou přednáškové kurzy a semináře z teoretických a praktických předmětů specializovaných témat, zkoušky a hlavně systematická práce na řešení vědecké úlohy, vyúsťující v sestavení disertační práce. Hlavní složkou výuky je řízené individuální studium a vědecko-výzkumná práce. Studium se ukončuje vykonáním rigorózní zkoušky a obhajobou disertační práce.

Realizuje se ve dvou formách, které odpovídají různým způsobům jeho finančního zabezpečení:

 1. interní doktorské studium (čtyřleté), kdy jsou existenční potřeby studentů zajišťovány udělením stipendia,
 2.  kombinované doktorské studium (pětileté), jehož účastníkům jsou jejich potřeby hrazeny z jiných prostředků.

Základní informace o doktorském studiu

 • Absolventi získají titul Ph.D. za jméno
 • Důležitou součástí studia je vědecko-výzkumná činnost spojená s vypracováním diplomové (disertační) práce
 • Uchazeči a uchazečky mají na výběr ze dvou forem studia: čtyřleté prezenční (dotované ze stipendia) a pětileté kombinované (dotované z jiných prostředků)
 • Nezanedbatelné procento absolvujících najde profesní uplatnění přímo na Kloknerově ústavu coby experti na vědecko-výzkumnou a soudně znaleckou činnost

Průběh doktorského studia

Cílem Ph.D. studia je připravit odborníky a odbornice na inženýring staveb, spolehlivost konstrukcí a hodnocení stavebních materiálů. Absolventi programu Stavební inženýrství nacházejí uplatnění buď na půdě Kloknerova ústavu nebo ve výzkumných odděleních stavebních firem a normotvorných institucích.

Výběr tématu disertační práce

Vybírat můžete ze seznamu nabízených rámcových témat. S vlastním tématem se ke studiu přihlásit nelze.

Oslovení potenciálního školitele a domluva supervize

U jednotlivých témat disertačních prací jsou uvedena jména jejich školitelů. S nimi se můžete domluvit, zda si vás vezmou pod svá křídla a pomohou vám úspěšně projít studiem. Většina školitelů má jen omezený počet studujících, kterým se může věnovat, proto nezapomeňte reagovat včas.

Schválení studijního plánu

Studijní plán pomáhá studujícím hladce projít všemi fázemi vysokoškolského vzdělávání a na nic nezapomenout. S ohledem na převážně experimentální charakter doktorského studia, které je náročné na čas, a také s ohledem na zvýšení úspěšnosti absolventů se standardní délky studia prodlužuje ze tří let na čtyři roky.

Studenti a studentky Kloknerova ústavu mají možnost sestavit si individuální studijní plán, který je stěžejní zejména pro ty, co si zvolili kombinovanou formu studia.

Úspěšné absolvování doktorského studia

K úspěšnému absolvování doktorátu je nutné, aby studující:

 • složil zkoušky ze čtyř povinně volitelných předmětů skupiny PI, a to do konce prvního ročníku (chcete-li druhého semestru).
 • složil zkoušky z alespoň dvou povinně volitelných předmětů skupiny PII, a to do konce druhého ročníku (chcete-li čtvrtého semestru).
 • složil zkoušky z cizího jazyka.
 • složil zkoušky z volitelných předmětů dohodnutých se svým školitelem.
 • složil Státní doktorskou zkoušku, a to do konce třetího ročníku (chcete-li šestého semestru).
 • do konce sedmého semestru zakončil všechny experimentální a vyhodnocovací práce a disertační práci předal ve formě konceptu svému školiteli.
 • do konce čtvrtého ročníku (chcete-li osmého semestru) odevzdal svou disertaci.

Každý doktorand a každá doktorandka mají podle studijního řádu povinnost:

 • aktivně prezentovat svou práci na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech,
 • absolvovat krátkodobý studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo spřáteleném výzkumném ústavu.

Státní doktorská zkouška (SDZ)

Jakmile máte coby studující splněné všechny body uvedené v předchozím odstavci, můžete požádat studijní oddělení o vypsání státní doktorské zkoušky (SZD). Ke státní doktorské zkoušce donesete písemné pojednání o své disertační práci a s komisí vedete odbornou rozpravu o problematice disertační práce, čímž prokáže své odborné znalosti v dané problematice. Zkouška se vypisuje kdykoliv po splnění výše uvedených povinností.

Studijní program doktorského studia na Kloknerově ústavu

Všichni noví zájemci o studium se řídí předpisy ČVUT. Studenti, kteří se zapisují do společného studijního programu, se řídí směrnicí Kloknerova ústavu, upřesňující podmínky v doktorském studijním programu Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví.

1. Studijní program – Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví

Studenti a studentky oboru jsou systematicky seznamováni s novými trendy v oblasti technologie betonu, sanace betonových a zděných konstrukcí a dále v oblasti výroby a zkoušení stavebních hmot a diagnostiky stavebních konstrukcí.
Podrobnosti

2. Studijní program – Stavební inženýrství
obor Teorie konstrukcí – nepřijímá se

Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.

Obor vychovávající odborníky na ověřování spolehlivosti nových i existujících stavebních konstrukcí, při stanovení modelů normálních i extrémních zatížení a účinků zatížení, při experimentální analýze konstrukcí, hodnocení rizik technických systémů i v oblasti prenormativního výzkumu.
Podrobnosti

3. Studijní program – Stavební inženýrství
obor Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách – nepřijímá se

Studijní obor má platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do tohoto oboru již nelze přijímat nové studenty.

Studující obdrží nejvyšší univerzitní vzdělání v oboru silikátových materiálů a zkoušení stavebních hmot a konstrukcí.
Podrobnosti