Oddělení experimentálních a měřících metod

Oddělení experimentálních a měřících metod se věnuje především zkoušení materiálů a konstrukčních prvků, vědecko-výzkumné činnosti při řešení grantových projektů a také činnosti expertní a konzultační. Z podstatné části zajišťuje provoz Akreditované zkušební laboratoře č. 1061. Významný podíl činnosti tvoří i podpora pedagogických aktivit KÚ. Jedná se o aktivity realizované pro účely DS realizovaného v Kloknerově ústavu, podpory bakalářských a diplomových prací realizovaných v rámci studia fakultních studijních programů. Pořádání specializovaných odborných školení pro průmyslové partnery

Činnosti EXPO oddělení

Základní náplní, a to na poli vědecko-výzkumném i komerčním, je:

 • mechanicko fyzikální zkoušky stavebních materiálů a konstrukčních prvků v laboratoři 
 • posuzování stavebních materiálů na základě laboratorních zkoušek a zkoušek in situ
 • stavebně technické průzkumy a diagnostika stavebních konstrukcí všeho druhu
 • zatěžkávací zkoušky statické a dynamické, vyhodnocování stavu a návrhy sanačních opatření
 • dlouhodobé monitorování fyzikálních a mechanických veličin na reálných konstrukcích
 • laboratorní zkoušky zemin, skalních hornin a kameniva, terénní zkoušky na stavbách při kontrolách provádění zemních prací
 • průzkumy železobetonových konstrukcí průmyslových, bytových a dopravních staveb, hodnocení korozního stavu a návrhy sanace
 • dlouhodobé monitorování fyzikálních a mechanických veličin na reálných konstrukcích

Expertní aktivity prováděné na půdě Oddělení experimentálních a měřících metod

Mezi velmi významné aktivity oddělení je možno řadit expertní činnost, a to jak pro subjekty v České republice, tak i pro zahraniční zákazníky. Aktivity zahrnují zejména:

 • stavebně technické průzkumy a diagnostiku obytných, průmyslových a zemědělských objektů nejrůznějších konstrukcí (betonové, zděné, dřevěné a ocelové)
 • statické zatěžovací zkoušky silničních a železničních mostů
 • dynamické zkoušky (např. měření vibrací základu turbogenerátorů, absorbérů odsíření, základů komínů, mostních konstrukcí apod.)
 • pasportizace objektů a dlouhodobé monitorování objektů
 • zkušebnictví, např. zkoušky předpínacích lan, izolátorů vysokého napětí, stavebních prvků, zkoušky pevnosti materiálů, zkoušky korozní odolnosti jako mrazuvzdornost, odolnost vůči UV záření, různým agresivním kapalinám a plynům, apod.

Vedoucí oddělení

Prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D