Oddělení ústavu

Jádro vědecko-výzkumné činnosti Kloknerova ústavu ČVUT se soustředí v experimentálních odděleních a k nim příslušných laboratořích a zkušebnách. V pěti odděleních se provádí činnosti zajišťující hladký chod ústavu a řešení odborných problémů technické praxe. Oddělení vykonávají také vzdělávací činnost a v rozsahu své odbornosti řeší i úkoly, které nemají vědecko-výzkumný charakter a souvisí s doplňkovou činností ústavu.

01. Oddělení experimentálních a měřících metod

Oddělení experimentálních a měřících metod se věnuje především činnosti vědecké a vzdělávací, a to ve studiu bakalářském, magisterském i doktorandském, a dále činnosti expertní a konzultační. Podílí se také na doplňkové činnosti ústavu.

02. Oddělení mechaniky

Oddělení stavební mechaniky se zabývá výzkumem statického a dynamického chování stavebních konstrukcí v rovině jak teoretických výpočtů, tak praktických měření na reálných stavebních konstrukcích.

03. Oddělení stavebních materiálů

Oddělení stavebních materiálů se věnuje činnosti vědecké, vzdělávací i praktickým aplikacím ve stavební praxi formou analýz, posudků a konzultací. Oddělení úzce spolupracuje s ostatními součástmi Kloknerova ústavu.

04. Oddělení spolehlivosti konstrukcí

Činnost oddělení je orientována na spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí a technických systémů ve stavebnictví, dále na tvorbu národních a mezinárodních norem a jejich zavádění do systému českých norem a řešení národních a mezinárodních výzkumných a vzdělávacích projektů.

05. Oddělení hospodářsko-správní

Zabezpečuje hospodářsko-správní agendu nezbytnou pro řádný chod ústavu, zejména administrativní a organizační zajištění vědecko-výzkumných prací a vzdělávací činnost, zahraničních styků, propagace služeb, provozu ústavu a další.