Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2016

HALY FERONA V PRAZE HOLEŠOVICE

  • Realizace: 2016
  • Objednatel: BUILDING, s.r.o.
Předmětem diagnostiky byla hala prodejny a hala hlavního skladu, zaměřená zejména na zhodnocení korozního stavu nosných ocelových konstrukcí hal, zjištění jejich konstrukčního řešení, včetně zjištění tvaru nýtovaných průřezů a dimenzí použitých válcovaných profilů, řešení spojů, styčníků, chemického složení oceli, apod. Zjišťována byla i skladba obvodového a střešního pláště. Zhodnocen byl stav konstrukcí z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení antikorozní ochrany, včetně komentářů k alternativním návrhům architekta.

BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE

  • Realizace: 2016
  • Objednatel: METROSTAV, a.s.
V rámci rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea v Praze byla provedena diagnostika litinových sloupů, jejím cílem bylo stanovit tvar příčného průřezu sloupu, na základě chemické a mikroskopické analýzy zjistit druh použité litiny a odvodit její pevnostní charakteristiky. Dále byly provedeny zkoušky oceli odebrané z konstrukce proskleného zastřešení, jejichž cílem bylo stanovit pevnostní třídu oceli a modul pružnosti.

VODOJEM V KLADNĚ ROZDĚLOV

  • Realizace: 2016
  • Objednatel: D-Plus, projektová a inženýrská, a.s.
V rámci plánované přestavby již neprovozovaného vodojemu na řídící centrum společnosti Veolia byla provedena diagnostika jeho nosné, 40 m vysoké ocelové konstrukce postavené v r. 1936 dle projektu Českomoravské Kolben-Daněk, a.s. Nosná konstrukce je z válcovaných profilů a je tvořena osmi sloupy, které půdorysně tvoří pravidelný osmiúhelník, jemuž lze opsat kružnici o průměru 11,3 m. Mezi sloupy jsou svislé křížové výztuhy tvaru X. Sloupy jsou ve výšce 25 m dvakrát zalomené, čímž rozšiřují půdorys a vytváří prostor pro ocelovou nýtovanou nádrž na vodu o objemu 800 m3. V rámci diagnostiky byl zjištěn tvar a dimenze prvků nosné konstrukce, řešení spojů a styčníků, zjištěny mechanické vlastnosti oceli a její mikroskopická struktura a posouzen celkový stav konstrukce z korozního hlediska, z něhož vyplynuly návrhy a doporučení pro následné využití vodojemu.

ŽELEZNIČNÍ STANICE POŘÍČANY, ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

  • Realizace: 2016
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
V rámci projektu „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Poříčany“ byla provedena diagnostika ocelových konstrukcí zastřešení nástupišť. Cílem bylo zhodnotit jejich korozní stav, zjistit způsob kotvení konstrukcí k betonovým základům, včetně tvaru základu, hloubky založení a pevnosti betonu. V případě sloupů trakčního vedení a návěstidel byl zjištěn tvar základů a hloubka založení. Pro ilustraci lze uvést, že v mnoha případech byla zjištěna základová spára cca 2,5 m pod úrovní nástupiště.

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

  • Realizace: 2016
  • Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové
V rámci plánované rekonstrukce budovy muzea, postavené v letech 1909-13 dle návrhu architekta Jana Kotěry, byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy a speleologický průzkum pevnostního kanálu. Cílem prací bylo zejména zjistit konstrukční a materiálové řešení svislých a stropních konstrukcí, zjistit skladbu střešního pláště, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva, zjistit konstrukční řešení světlíku kopule, stanovit mechanické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů (cihly, kámen, nátěry, kovové součásti, apod.) a posoudit stav dřevěných oken a dalších dřevěných konstrukcí. Dále byly mj. zjištěny základové poměry kašny a příjezdové komunikace před budovou, včetně způsobu založení kašny a zábradelních zdí podél komunikace, mechanické a fyzikální vlastnosti kamene zábradelních zdí a kašny, a posouzen byl i technický stav technologické části kašny. Speleologickým průzkumem pevnostního kanálu (staré stoky), který prochází pod budovou muzea, byla stanovena vzájemná výšková pozice základů budovy a kanálu, dále byly výškově zaměřeny další významné body budovy a dalších součástí, včetně hladiny řeky Labe v těsné blízkosti budovy muzea, a provedena diagnostika konstrukce kanálu. Na základě výsledků stavebně technického průzkumu a zhodnocení zjištěného stavu diagnostikovaných konstrukcí bylo provedeno hodnocení budovy z hlediska statické spolehlivosti a zpracován návrh a plán oprav, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů.