Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2017

HOTEL RAMADA A NEOLUXOR V PRAZE

  • Realizace: 2017
  • Objednatel: DaM, spol. s r.o.
Pro účely výměny kamenného fasádního obkladu a rekonstrukce fasády objektu hotel Ramada a Neoluxor byl proveden stavebně technický průzkum zahrnující vizuální prohlídku fasády, zjištění konstrukčního řešení a tvaru konzoly 2.NP a rohových konstrukcí, zaměření tvaru vnějšího líce nosné konstrukce, stanovení tloušťky zděného parapetu, vnitřní moniérky a ověření existence dutiny v parapetu, zjištění korozního stavu odhalené výztuže nosné konstrukce a stanovení pevnosti betonu v tlaku. Výstupem průzkumných prací bylo zhodnocení zjištěných poruch a stavu diagnostikovaných konstrukcí, včetně rámcových návrhů a doporučení.

MEOPTA PRAHA KOŠÍŘE

  • Realizace: 2017 – 2018
  • Objednatel: YIT Stavo, s.r.o.
S ohledem na velikost stadionu byly práce rozděleny do pěti etap diagnostických průzkumů, jejichž cílem bylo zhodnotit stavebně technický stav tribun, provést jejich statické posouzení se zohledněním výsledků diagnostiky a stanovit jejich zatížitelnost. Stávající železobetonové tribuny pocházejí z různých časových období. Nejstarší je západní tribuna s přilehlými oblouky z let 1932 – 1938, o cca 10 let později byla pro XI. všesokolský slet v r. 1948 postavena severní a jižní tribuna a nejmladší je tribuna východní s přilehlými oblouky a osmi venkovními schodišti postavená pro IV. československou spartakiádu v r. 1975, která s navazujícími oblouky je postavena již z železobetonových prefabrikátů. V šesti navštívených archivech byla dohledána původní projektová dokumentace pouze k východní tribuně (kromě dokumentace ocelových konstrukcí bran borců), zatímco k ostatním tribunám byly nalezeny pouze fragmenty dokumentace, zpravidla neodpovídající skutečnému provedení tribun. Diagnostické průzkumy zahrnovaly zejména měření rozměrů a tvarů konstrukcí, stanovení pevnosti betonu v tlaku, pevnost povrchových vrstev betonu v tahu, míru karbonatace betonu a obsah ve vodě rozpustných solí, vyztužení konstrukčních prvků a zhodnocení korozního stavu výztuže, včetně korozních rizik pro výztuž, mechanické vlastnosti výztuže a konstrukční oceli, zjištění skladeb podlah a hlediště, vizuální prohlídky a řadu dalších činností. Výsledky diagnostiky tvořily hlavní podklad pro statickou analýzu tribun v programu SCIA a stanovení jejich zatížitelnosti. Pro každou tribunu byly formulovány návrhy a doporučení na opatření, sanaci a opravy, které směřovaly k minimalizaci nevratných degradačních procesů konstrukcí, jelikož o budoucím využití tribun stadionu není stále rozhodnuto.

HOTEL EVROPA V PRAZE

  • Realizace: 2017
  • Objednatel: Václavské 25, s.r.o.
V rámci plánované rekonstrukce secesní budovy hotelu Evropa (dříve hotel Šroubek) byl proveden stavebně technický průzkum stropních konstrukcí s cílem zjistit jejich konstrukční a materiálové řešení, skladby, dimenze a uspořádání nosných prvků. V rámci průzkumných prací byla provedena diagnostika dřevěného krovu a dřevěných prvků stropních konstrukcí, včetně návrhů a doporučení pro sanaci dřeva.

TESLA PRAHA HOLEŠOVICE

  • Realizace: 2017
  • Objednatel: LEXINGTON, s.r.o.
První stavebně technický průzkum objektu M3 realizoval KÚ ČVUT již v r. 2006. Tehdy byly předmětem prací železobetonové konstrukce nadzemních podlaží, zejména předpjaté průvlaky a stropní panely, železobetonové monolitické stropní desky a sloupy, včetně stanovení mechanických vlastností betonu. Předmětem dalších dvou stavebně technických průzkumů realizovaných v r. 2017 byly základové konstrukce, tj. zjištění konstrukčního řešení a tvaru základů, včetně hloubky založení. Dále byl zkoumán obvodový plášť z panelů, zejména způsob jeho kotvení k nosné konstrukci a vzájemné stykování obvodových, resp. atikových panelů. V neposlední řadě byly zjišťovány skladby podlah a střešního pláště. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.

AREÁL DOPRAVNÍCH PODNIKŮ HL. M. V PRAZE HLOUBĚTÍN

  • Realizace: 2017
  • Objednatel: METROPROJEKT Praha, a.s.
Stavebně technický průzkum objektů v areálu DP hl. m. Prahy, Elektrické dráhy o.z., které jsou určeny k demolici, byl zaměřen na identifikaci nebezpečných materiálů ve stavebních konstrukcích a jejich součástech. S ohledem na charakter objektů, účel jejich využití a klasifikaci nebezpečných materiálů zejména dle zákona 185/2001 a 229/2014 Sb. a vyhlášek MŽP 93/2016 Sb., MŽP a MZ 94/2016 Sb., MŽP 383/2001 Sb. a MŽP 294/2005 Sb., byly průzkumné práce soustředěny převážně na vyhledání materiálů s obsahem azbestu a dehtu a dále materiálů kontaminovaných olejovými produkty, příp. rtutí.