Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2018

LIBEŇSKÝ MOST

  • Realizace: 2015 – 2018
  • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Předmětem souboru diagnostik a statických analýz provedených v letech 2015 – 2018 byl hlavní most V-009 přes Vltavu a inundační most X-656. V r. 2015 byla na základě předložených diagnostických prohlídek a projektové dokumentace provedena analýza a posouzení technického stavu soumostí a možností oprav či výstavby nového mostu. V r. 2016 následovala diagnostika a zatěžovací zkoušky mostu X-656, včetně statické analýzy a stanovení zatížitelnosti klenby a navazujících rámových konstrukcí. Na přelomu let 2016 a 2017 byla provedena podrobná diagnostika základu a podvodní části 3. pilíře mostu V-009. V průběhu celého roku 2017 probíhal ve spolupráci se společnostmi Pontex, s.r.o. a Inset, s.r.o. rozsáhlý diagnostický průzkum mostu V-009, včetně zatěžovacích zkoušek, jehož výsledkem bylo stanovení zatížitelnosti s ohledem na jeho zjištěný aktuální stav a z toho vyplývající nezbytná opatření (zásadním opatřením bylo provizorní podepření částí rámových konstrukcí v havarijním stavu realizované v únoru 2018), možnosti rekonstrukce, oprav a sanačních zásahů pro zajištění zatížitelnosti a životnosti mostu dle současných standardů. Na základě doporučení vzešlého z výsledků diagnostiky mostu V-009 byla na počátku r. 2018 provedena diagnostika rámových konstrukcí mostu X-656, včetně stanovení jejich zatížitelnosti a zatížitelnosti mostu X-656 jako celku. Cílem diagnostiky železobetonových rámových konstrukcí inundačního mostu X-656 Libeňského soumostí bylo zhodnotit aktuální stav rámových konstrukcí, zejména s ohledem na degradační vlivy, korozní stav výztuže a oslabení příčných průřezů konstrukčních prvků v důsledku degradace betonu, ověřit vyztužení a rozměry vybraných konstrukčních prvků a porovnat zjištěné skutečnosti s údaji uvedenými v dostupných podkladech a ověřit funkci a stav provizorního podepření kloubu jednoho z rámů a tím vytvořit dostatečný podklad pro statické posouzení rámových konstrukcí a stanovení jejich zatížitelnosti. Statické posouzení rámových konstrukcí a stanovení jejich zatížitelnosti provedla spolupracující firma Pontex, s.r.o.

MOST LEGIÍ

  • Realizace: 2018
  • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
S ohledem na velikost stadionu byly práce rozděleny do pěti etap diagnostických průzkumů, jejichž cílem bylo zhodnotit stavebně technický stav tribun, provést jejich statické posouzení se zohledněním výsledků diagnostiky a stanovit jejich zatížitelnost. Stávající železobetonové tribuny pocházejí z různých časových období. Nejstarší je západní tribuna s přilehlými oblouky z let 1932 – 1938, o cca 10 let později byla pro XI. všesokolský slet v r. 1948 postavena severní a jižní tribuna a nejmladší je tribuna východní s přilehlými oblouky a osmi venkovními schodišti postavená pro IV. československou spartakiádu v r. 1975, která s navazujícími oblouky je postavena již z železobetonových prefabrikátů. V šesti navštívených archivech byla dohledána původní projektová dokumentace pouze k východní tribuně (kromě dokumentace ocelových konstrukcí bran borců), zatímco k ostatním tribunám byly nalezeny pouze fragmenty dokumentace, zpravidla neodpovídající skutečnému provedení tribun. Diagnostické průzkumy zahrnovaly zejména měření rozměrů a tvarů konstrukcí, stanovení pevnosti betonu v tlaku, pevnost povrchových vrstev betonu v tahu, míru karbonatace betonu a obsah ve vodě rozpustných solí, vyztužení konstrukčních prvků a zhodnocení korozního stavu výztuže, včetně korozních rizik pro výztuž, mechanické vlastnosti výztuže a konstrukční oceli, zjištění skladeb podlah a hlediště, vizuální prohlídky a řadu dalších činností. Výsledky diagnostiky tvořily hlavní podklad pro statickou analýzu tribun v programu SCIA a stanovení jejich zatížitelnosti. Pro každou tribunu byly formulovány návrhy a doporučení na opatření, sanaci a opravy, které směřovaly k minimalizaci nevratných degradačních procesů konstrukcí, jelikož o budoucím využití tribun stadionu není stále rozhodnuto.

KOLBENOVA, HALA MALÉ STROJE

  • Realizace: 2018
  • Objednatel: EDIFICE Development I, s.r.o.
Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro firmu Pontex s.r.o., která byla vedoucím zakázky, část diagnostického průzkumu, který zahrnoval dále popisované činnosti. V rámci průzkumných prací a následných laboratorních zkoušek byla stanovena pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti betonu nosné konstrukce, zkoušky a analýzy betonu, resp. i ušlechtilé omítky, zahrnující zkoušky mrazuvzdornosti, nasákavosti, odolnosti proti působení chemických rozmrazovacích látek, povrchové nasákavosti, obsahu ve vodě rozpustných solí v betonu, identifikaci ASR kameniva v betonu mikroskopickou analýzou i uranylacetátovou zkouškou, analýzy pro stanovení poměru míšení betonu, granulometrie kameniva a druhu použitého pojiva, dále byly provedeny termické analýzy betonu a omítky. V rámci průzkumu byla dále zjišťována mocnost a skladba vozovkového souvrství a tramvajového tělesa a stav hydroizolací. Součástí prací byl i projekt tzv. Referenčního ploch, ve kterém byla in-situ i laboratorně ověřována možnost použití reprofilačních materiálů a omítkovin. Jelikož nosnou konstrukci mostu tvoří trojkloubové oblouky, byla provedena diagnostika žulových kloubových kamenů a endoskopická prohlídka olověných desek sevřených mezi kloubovými kameny (klouby obsahují celkem 312 olověných desek). Součástí prací byl i stavebně historický průzkum zpracovaný Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze, na kterém se podílel i Kloknerův ústav, a který kromě Mánesova mostu zahrnoval i jeho předchůdce, tj. Železnou lávku.

KINO 64 U HRADEB

  • Realizace: 2018
  • Objednatel: Tichý & Kolářová, s.r.o.
V rámci plánované rekonstrukce budovy kina byl proveden stavebně technický průzkum vybraných železobetonových konstrukcí (pevnost betonu, vyztužení, korozní stav výztuže a korozní rizika pro výztuž), dále byl zhodnocen stav ocelových závěsů podhledu z moniérky nad kinosálem a korozní stav předpínacích lan umístěných v podlaze kinosálu, které zajišťují jeho stabilitu.

OBCHODNÍ DŮM KOTVA

  • Realizace: 2017, 2018
  • Objednatel: Němec Polák, s.r.o., První nemovitostní, a.s.
Předmětem diagnostiky OD Kotva v r. 2017 byly železobetonové konstrukce zejména podzemních garáží. Práce byly zaměřeny na zjištění vyztužení a korozního stavu výztuže stropních desek a hlavic, pevnost betonu v tlaku, formulaci korozních rizik výztuže v důsledku působení chloridových iontů a procesu karbonatace betonu, zjištění skladby podlah, zhodnocení míry poškození stropních desek trhlinami. Na základě výsledků diagnostiky byla formulována doporučení pro návrh sanace. Výsledky diagnostiky byly použity jako podklad pro statický přepočet konstrukcí.
V r. 2018 byla provedena diagnostika stropní desky ± 0,0 m, tj. stropní desky nad prodejnou Albert, která je pod prostranstvím před hlavním vstupem do OD. Práce byly zaměřeny na zjištění pevnosti betonu, vyztužení hlavic sloupů, formulaci korozních rizik výztuže v důsledku působení chloridových iontů a procesu karbonatace betonu a v neposlední řadě i ověření parametrů zesilující stropní desky realizované v r. 1992.