Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2022

ROMÁNSKÝ MOST V AREÁLU NKP VYŠEHRAD

 • Realizace: 2022
 • Objednatel: Národní kulturní památka Vyšehrad
V rámci Memoranda o spolupráci mezi Národní kulturní památkou Vyšehrad a Kloknerovým ústavem byla provedena diagnostika torza románského mostu z poslední třetiny 11. stol. Most je v místě bývalé královské akropole a kdysi spojoval knížecí a královský okrsek s románskou bazilikou sv. Petra a Pavla a byl pravděpodobně součástí opevnění Přemyslovského paláce. Torzo mostu bylo odkryto při archeologickém výzkumu v r. 1931. Cílem prací bylo provést diagnostiku vlastního kamenného mostu a jeho statické posouzení s ohledem na stávající poškození klenby mostu a se zohledněním mechanických vlastností kamene a malty zjištěných diagnostikou, dále provést diagnostiku železobetonové stropní konstrukce nad románským mostem, včetně statického posouzení, dále zhodnotit dynamické vlivy dopravy, která je částečně vedena po uvedené železobetonové konstrukci a zhodnotit parametry vnitřního prostředí na základě výsledků ročního monitorování. Ze získaných poznatků a výsledků byly formulovány návrhy a doporučení na opatření, která si kladla za cíl co nejvíce prodloužit životnost torza románského mostu.

SPARTAKIÁDNÍ STADION V PRAZE NA STRAHOVĚ

 • Realizace: 2020 – 2022
 • Objednatel: Hlavní město Praha zastoupené spol. Liga-servis, s.r.o.
S ohledem na velikost stadionu byly práce rozděleny do pěti etap diagnostických průzkumů, jejichž cílem bylo zhodnotit stavebně technický stav tribun, provést jejich statické posouzení se zohledněním výsledků diagnostiky a stanovit jejich zatížitelnost. Stávající železobetonové tribuny pocházejí z různých časových období. Nejstarší je západní tribuna s přilehlými oblouky z let 1932 – 1938, o cca 10 let později byla pro XI. všesokolský slet v r. 1948 postavena severní a jižní tribuna a nejmladší je tribuna východní s přilehlými oblouky a osmi venkovními schodišti postavená pro IV. československou spartakiádu v r. 1975, která s navazujícími oblouky je postavena již z železobetonových prefabrikátů. V šesti navštívených archivech byla dohledána původní projektová dokumentace pouze k východní tribuně (kromě dokumentace ocelových konstrukcí bran borců), zatímco k ostatním tribunám byly nalezeny pouze fragmenty dokumentace, zpravidla neodpovídající skutečnému provedení tribun. Diagnostické průzkumy zahrnovaly zejména měření rozměrů a tvarů konstrukcí, stanovení pevnosti betonu v tlaku, pevnost povrchových vrstev betonu v tahu, míru karbonatace betonu a obsah ve vodě rozpustných solí, vyztužení konstrukčních prvků a zhodnocení korozního stavu výztuže, včetně korozních rizik pro výztuž, mechanické vlastnosti výztuže a konstrukční oceli, zjištění skladeb podlah a hlediště, vizuální prohlídky a řadu dalších činností. Výsledky diagnostiky tvořily hlavní podklad pro statickou analýzu tribun v programu SCIA a stanovení jejich zatížitelnosti. Pro každou tribunu byly formulovány návrhy a doporučení na opatření, sanaci a opravy, které směřovaly k minimalizaci nevratných degradačních procesů konstrukcí, jelikož o budoucím využití tribun stadionu není stále rozhodnuto.

MÁNESŮV MOST

 • Realizace: 2021 – 2022
 • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro firmu Pontex s.r.o., která byla vedoucím zakázky, část diagnostického průzkumu, který zahrnoval dále popisované činnosti. V rámci průzkumných prací a následných laboratorních zkoušek byla stanovena pevnost betonu v tlaku a modul pružnosti betonu nosné konstrukce, zkoušky a analýzy betonu, resp. i ušlechtilé omítky, zahrnující zkoušky mrazuvzdornosti, nasákavosti, odolnosti proti působení chemických rozmrazovacích látek, povrchové nasákavosti, obsahu ve vodě rozpustných solí v betonu, identifikaci ASR kameniva v betonu mikroskopickou analýzou i uranylacetátovou zkouškou, analýzy pro stanovení poměru míšení betonu, granulometrie kameniva a druhu použitého pojiva, dále byly provedeny termické analýzy betonu a omítky. V rámci průzkumu byla dále zjišťována mocnost a skladba vozovkového souvrství a tramvajového tělesa a stav hydroizolací. Součástí prací byl i projekt tzv. Referenčního ploch, ve kterém byla in-situ i laboratorně ověřována možnost použití reprofilačních materiálů a omítkovin. Jelikož nosnou konstrukci mostu tvoří trojkloubové oblouky, byla provedena diagnostika žulových kloubových kamenů a endoskopická prohlídka olověných desek sevřených mezi kloubovými kameny (klouby obsahují celkem 312 olověných desek). Součástí prací byl i stavebně historický průzkum zpracovaný Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze, na kterém se podílel i Kloknerův ústav, a který kromě Mánesova mostu zahrnoval i jeho předchůdce, tj. Železnou lávku.

DIVADLO NA VINOHRADECH

 • Realizace: 2021, 2022
 • Objednatel: Masák & Partner
V rámci projektu Generální rekonstrukce Divadla na Vinohradech byly provedeny dva stavebně technické průzkumy budovy. Práce byly soustředěny na stanovení pevnosti zdiva, zjištění skladby a konstrukčního řešení stropních konstrukcí a průvlaků z válcovaných ocelových profilů, stanovení mechanických vlastností výztuže a konstrukční oceli včetně nýtů, ověření tvaru a hloubky vybraných základových konstrukcí a základového podloží a míru kontaminace podlahy pod jevištěm olejovými produkty.

OBCHODNÍ DŮM KOTVA

 • Realizace: 2022

 • Objednatel: AED PROJECT, a.s.
V rámci projektu Revitalization of the Kotva Building byla provedena diagnostika vybraných konstrukcí horní stavby, zaměřená na stanovení pevnosti betonu v tlaku, ověření vyztužení konstrukčních prvků dle původní projektové dokumentace, zjištění skladeb střešních plášťů, podlah a chodníků nad spodní stavbou. Dále byla zjišťována tloušťka milánské stěny včetně vyztužení a pevnosti betonu a vyztužení základové desky při horním líci. V další fázi byla provedena diagnostika železobetonových desek podzemních garáží, jejíž cílem bylo zjistit, zda od předchozí diagnostiky provedené v r. 2017 došlo či nedošlo ke zhoršení stavebně technického stavu, zejména korozního stavu výztuže.

BUDOVA ČESKÉ SPOŘITELNY V ÚSTÍ N. L.

 • Realizace: 2022
 • Objednatel: AZ Palác Zdar
Pro projekt rekonstrukce bývalé budovy České spořitelny v centru Ústí n. L. postavené ve 30. letech 20. stol. byla provedena diagnostika nosných konstrukcí zaměřená na stanovení pevnosti betonu v tlaku, zjištění konstrukčního řešení stropních konstrukcí (keramické stropy), vyztužení, stanovení pevnosti zdiva, tvaru základových konstrukcí a hloubky založení a únosnosti základové půdy.

ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

 • Realizace: 2021, 2022
 • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
V rámci projektu Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží byly provedeny čtyři stavebně technické průzkumy. Předmětem prací byly budovy podél 1. nástupiště, ocelová konstrukce hal C1 a základy sloupů na rozhraní hal C1 a C2. U budov podél 1. nástupiště byla zjišťována hloubka založení a materiál základů, vzájemná pozice 1.PP a 1.NP a pozice rubového líce vnitřní stěny 1.PP, skladby podlah, materiál a způsob založení příček, tvar a konstrukční řešení anglického dvorku a trasy kabelových vedení. V případě hal byl zjišťován způsob uložení nosné ocelové konstrukce na stěnu budovy a bagrovanou sondou byl ověřen tvar a konstrukčního řešení základů sloupů.

ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ

 • Realizace: 2021, 2022
 • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Pro projekt Stavby č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží byla provedena diagnostika souvrství nad podzemními objekty, tj. byla zjišťována mocnost a skladba souvrství nad konstrukcí stanice metra a dalšího přilehlého objektu. V rámci diagnostiky byly zaměřeny neužívané podzemní prostory pod výpravní budovou přístupné pouze otvorem na „podlaze“ ve veřejné části budovy. Dále byl zjišťován tvar, materiál a hloubka založení vybraných sloupů jak ve veřejné části haly, tak i ve služebních prostorech.