Doktorské studium – Stavební inženýrství

Značnou část aktivit na Kloknerově ústavu ČVUT zaujímá pedagogická činnost. Doktorandi a doktorandky mají možnost přihlásit se do níže uvedeného studijního programu.

Studijní program P 3607 Stavební inženýrství.

Garantem studijního programu je v Kloknerově ústavu:
prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
(tel.: +420 224 353 842, milan.holicky@cvut.cz)

Studijní obory mají platnou akreditaci do 31.12.2024, tudíž do těchto oborů již nelze přijímat nové studenty.

Oborová rada oboru Teorie konstrukcí

 

Předsedkyně:

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. – KÚ

 

Interní členové:

prof. Ing. Milan Holický, DrSc. – KÚ

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

Ing. Jaromír Král, CSc. – KÚ

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – FSv

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – FSv

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. – KÚ

 

Externí členové:

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. – UP Pardubice

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. – VUT Brno

Ing. Jiří Náprstek, DrSc. – ÚTAM

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. – ÚTAM

Ing. Radomír Pukl, CSc. – Červenka Consulting

doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. – ZČU, FAV, Plzeň

Oborová rada oboru Nauka o nekovových a stavebních hmotách

 

Předseda:

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. – KÚ – KÚ

 

Interní členové:

doc. Ing. Petr Bouška, CSc. – KÚ

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. – KÚ

doc. Ing. Karel Kolář, CSc. – FSv

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. – FA

Ing. Ivo Šimůnek, CSc. – KÚ

 

Externí členové:

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – VUT Brno, Fakulta stavební

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. – VUT v Brně

doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. – VŠCHT Praha

prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. – ČVUT v Praze, FSv

Ing. Radomír Pukl, CSc. – Červenka Consulting, s.r.o

doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D. – Ústav Teoretické a aplikované mechaniky AV ČR