Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

S kým Kloknerův ústav nejčastěji spolupracuje?

Nesmírně si vážíme každé týmové práce, a to na našem území i v zahraničí. Možnost navazovat lukrativní spolupráce bereme jako příležitost neustále se zdokonalovat, dozvědět se o nejmodernějších zkušebních postupech a metodách, a na oplátku přispět vlastními pozorováními.

Kloknerův ústav ČVUT nejčastěji spolupracuje s:

 • vědecko-technickými univerzitami
 • průmyslovými firmami
 • státní správou
 • soukromými zadavateli

Významné spolupráce

Za více než sto let působení se Kloknerův ústav podílel na celé řadě projektů. Ty nejvýznamnější si zaslouží podrobnější popis, který vám dá představu o tom, jak takové vědecko-inženýrské spolupráce probíhají.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

Spartakiádní stadion na Strahově

 • Realizace: rok 2021
 • Objednatel: Hlavní město Praha zastoupené společností Liga-servis, s.r.o.
 • Zadání: Hodnotili jsme spolehlivost a bezpečnost jižní a severní tribuny spartakiádního stadionu. 
 • Průběh: Prověřili jsme tvary a rozměry tribun, provedli podrobnou vizuální prohlídku a zhodnotili pevnost betonu v tlaku a tahu společně s vyztužením konstrukčních prvků tribun. Dále jsme zhodnotili korozní stav a rizika výztuže a zkontrolovali materiálovou skladbu podlah a hlediště.

Divadlo na Vinohradech

 • Realizace: rok 2021
 • Objednatel: Masák & Partner
 • Zadání: V rámci projektu Generální rekonstrukce Divadla na Vinohradech jsme provedli úvodní technický průzkum budovy. 
 • Průběh: Stanovili jsme pevnost zdiva, podívali se na stropní konstrukce a stanovili mechanické vlastnosti výztuží a ocelových konstrukcí. Dále jsme diagnostikovali spolehlivost nýtů, ověřili vybrané základové konstrukce a základové podloží a posvítili si na možnou míru kontaminace podlahy pod jevištěm olejovými produkty.

Čechův most

 • Realizace: rok 2020
 • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Zadání: Kloknerův ústav provedl pro vedoucího zakázky, Stavební fakultu ČVUT v Praze, část diagnostického průzkumu Čechova mostu, včetně návrhu rekonstrukce mostovky. 
 • Průběh: Zhodnotili jsme korozní stav zábradlí, mostních závěrů, pilířů, opěr, stožárů veřejného osvětlení a dekoračních prvků na pilířích. Ve variantním návrhu rekonstrukce mostovky jsme posoudili možnost náhrady stávající ocelové mostovky za mostovku z UHPC.

Obchodní dům Kotva

 • Realizace: roky 2017 a 2018
 • Objednatel: Němec Polák, s.r.o., První nemovitostní, a.s.
 • Zadání: Hodnotili jsme spolehlivost železobetonové konstrukce podzemních garáží obchodního domu Kotva. 
 • Průběh: Zaměřili jsme se na kontrolu vyztužení a korozního stavu výztuže stropních desek a hlavic, pevnost betonu v tlaku, formulaci korozních rizik výztuže v důsledku působení chloridových iontů a procesu karbonatace betonu, zjištění skladby podlah a zhodnocení míry poškození stropních desek trhlinami. Na základě výsledků diagnostiky byla formulována doporučení pro návrh sanace. Výsledky diagnostiky byly použity jako podklad pro statický přepočet konstrukcí.
 • V roce 2018 jsme provedli doplňkovou diagnostiku stropní desky nad prodejnou Albert, nacházející se pod hlavním vstupem do OD. Zkontrolovali jsme pevnost betonu, vyztužení hlavic sloupů a korozních rizika výztuže v důsledku působení chloridových iontů. V neposlední řadě došlo k ověření parametrů zesilující stropní desky realizované v r. 1992.

Materiálové zkoušky ve zkušebnách KÚ

Stanovení pevnosti v připojení mezi geomříží a betonovými prvky / GeoWall Block V

 • Realizace: rok 2017
 • Objednatel: GEOMAT s.r.o.
 • Zadání: V rámci realizace zakázky byly prováděny zkoušky sestav betonových prvků typu GeoWall Block V s vloženými kotevními výztužnými geomřížemi typu Miragrid GX 400/30 za účelem stanovení pevnosti v připojení mezi geomřížemi a betonovými prvky podle zkušebního standardu ASTM D 6638.