Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2013

ŽST. PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ZASTŘEŠENÍ HALY

  • Realizace: 2013
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Jako součást přípravy projektu rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha hlavní nádraží byla provedena diagnostika spodních uzavřených částí sloupů nýtované ocelové konstrukce, kterou vyrobila v letech 1901 – 1909 firma S. Bondy, mostárna Praha – Bubny. V rámci diagnostických prací byla provedena vizuální kontrola vnitřních povrchů a výztuh uzavřených částí sloupů i pomocí fibroskopu, dále byl proveden rozsáhlý soubor měření korozních úbytků ocelových prvků, byly zjištěny rozměry a dimenze příčných průřezů sloupů a odebrány vzorky oceli. Na odebraných vzorcích oceli byly provedeny zkoušky v tahu, zkoušky svařitelnosti, včetně zkoušek svarů tahem a ohybem a mikroskopická analýza. Výsledkem diagnostických prací bylo posouzení stavu této části ocelové konstrukce z hlediska koroze, stanovení pevnostní třídy a svařitelnosti konstrukční oceli.

ZÁMEK NÁVAROV

  • Realizace: 2013
  • Objednatel: Radka Turková
Předmětem série stavebně technických průzkumů bylo několik objektů v areálu zámku Návarov (zámek, dům hospodáře, sýpka, konírna, stodola, altán a hospodářský domek). Průzkumné práce byly soustředěny zejména zhodnocení stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřevokaznými činiteli a zděných konstrukcí z hlediska zasažení vlhkostí a solemi. Předmětem průzkumných prací byly u některých objektů základové konstrukce, včetně stanovení únosnosti základových zemin.

BUDOVA VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

  • Realizace: 2013
  • Objednatel: AED Project, a.s.
Předmětem prací bylo provést zhodnocení stavebně technického stavu 831 dřevěných oken, a to v souvislosti s jejich plánovanou výměnou. V rámci stavebně technického průzkumu byla provedena vizuální prohlídka oken budovy, zhodnocen stav nátěrů a dřeva, upevnění okenního rámu v ostění, zatékání srážkové vody do interiérů, funkce otevíráni okenních křídel a funkce otevíracích mechanizmů a dále bylo provedeno orientační hodnocení oken z tepelně technického hlediska. Výsledkem průzkumu bylo hodnocení stavebně technického stavu oken budovy, které bylo jedním z podkladů projektu výměny oken.

BUDOVA ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ HL. M. PRAHY

  • Realizace: 2013
  • Objednatel: Tichý & Kolářová, s.r.o.
Předmětem rozsáhlého souboru diagnostických prací byl původní keramický obklad fasády výše uvedené budovy postavené v letech 1930 – 34 a od r. 1958 zapsané v Seznamu kulturních památek. V rámci diagnostických prací byl podrobně zmapován stav obkladu a zjištěna skladba fasády, která byla posouzena z tepelně technického hlediska. Dále byla provedeny zkoušky in-situ a rozsáhlá série laboratorních zkoušek obkladu. Zjišťována byla přídržnost obkladu k podkladu, modul pružnosti, pevnost v tahu a v tahu za ohybu, mrazuvzdornost doplněná zkouškou ultrazvukovým impulzem, pórovitost a otevřená pórovitost, teplotní a vlhkostní roztažnost, nasákavost, mikroskopická analýza střepu a glazury a odolnost proti náhlým změnám teploty. Na základě výsledků diagnostických prací a laboratorních zkoušek byl zhodnocen stávající stav keramického obkladu, stanovena jeho zbytková životnost a formulovány návrhy a doporučení.

ŽST. PLZEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

  • Realizace: 2012 – 2013
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o.
V souvislosti s přestavbou zastřešení nástupišť v areálu hl. n. Plzeň byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení některých nástupišť. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků, stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny, zjistit způsob kotvení zastřešení do zděných budov a posoudit stav dřevěného podbití.