Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2015

ŽELEZNIČNÍ MOST MYSLINKA

  • Realizace: 2015
  • Objednatel: SUDOP PRAHA, a.s.
Předmětem diagnostických prací byl železniční most v ev. km 360, 592 na trati Plzeň – Stříbro, postavený cca v r. 1878. Most tvoří dva rovnoběžné klenbové tubusy z pískovce délky 45 m. Pod jedním tubusem je vedena silnice II. třídy a pod druhým protéká Myslinský potok. Cílem prací bylo zjistit poškození konstrukce mostu s ohledem na silové působení nestabilního ŽB rámu, dodatečně postaveného při rozšiřování železniční trati. Dále byly zjišťovány tloušťky kamenných kleneb, pevnost kamene v tlaku při různých stavech vlhkosti, obsah ve vodě rozpustných solí v kameni, vlhkost kamene in-situ a stanovena byla i pevnost kamenného zdiva.

ŽST. BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

  • Realizace: 2015
  • Objednatel: Projekt OKV, s.r.o.
V souvislosti s celkovou opravou zastřešení nástupišť ŽST Brno, hl. n., byla provedena diagnostika litinových a ocelových konstrukcí zastřešení II. – IV. nástupiště. Cílem prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků a stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny.

BUDOVA ŽIVNOSTENSKÉ BANKY V PRAZE

  • Realizace: 2014 – 2015
  • Objednatel: DaM, s.r.o., CPI, a.s.
Jako podklad pro projekt ZIBA Glass Experience Museum byl proveden rozsáhlý stavebně technický průzkum budovy rozdělený do několika etap. Cílem prací bylo zjistit konstrukční a materiálové řešení stropních konstrukcí, jejich skladbu včetně skladby podlah, zjistit skladby střešních plášťů, stanovit pevnost cihelného i kamenného zdiva včetně vlhkostního průzkumu zdiva vybraných částí budovy a zjistit konstrukční řešení vybraných detailů. Dále byl zjišťován tvar a materiál základových konstrukcí včetně hloubky založení a únosnosti základových zemin. V rámci prací byl proveden i průzkum komínových průduchů, zasklení světlíků a dřevěných krovů. Zjišťována byla i existence v minulosti zazděných a nepřístupných prostor. Během prací byla provedena řada destruktivních a nedestruktivních zkoušek pevnosti cihel, kamene, malty, betonu a oceli.