Spolupráce

Kloknerův ústav jakožto samostatný výzkumný ústav ČVUT navazuje spolupráce se společnostmi jak v ČR, tak v zahraničí. Základní náplní těchto spoluprací je kvalitativní i kvantitativní výzkum spolehlivosti konstrukcí, monitorování chování staveb a s tím související zpracování znaleckých posudků o bezpečnosti materiálů a konstrukcí.

Stavební průzkumy a diagnostika konstrukcí

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2020

ČECHŮV MOST

  • Realizace: 2020
  • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro Stavební fakultu ČVUT v Praze, která byla vedoucím zakázky, část diagnostického průzkumu Čechova mostu, včetně prací na variantním návrhu rekonstrukce mostovky. Diagnostické práce prováděné Kloknerovým ústavem byly zaměřeny na zhodnocení korozního stavu zábradlí a jeho PKO, provedení a stav mostních závěrů, pilířů a opěr, stožárů veřejného osvětlení a dekoračních prvků na pilířích. Ve variantním návrhu rekonstrukce mostovky byla posuzována možnost náhrady stávající ocelové mostovky za mostovku z UHPC.

ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV

  • Realizace: 2020
  • Objednatel: Novák & Partner
Pro účely rekonstrukce podzemního objektu V12 v areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi byla provedena diagnostika železobetonových konstrukcí monolitického skeletu objektu. Cílem prací bylo zjistit pevnost betonu v tlaku a vliv olejových produktů na jeho mechanické vlastnosti, vyztužení konstrukčních prvků skeletu, stanovit návrhové charakteristiky výztuže a zjistit její korozní stav, včetně korozních rizik a mechanických vlastností výztuže. Součástí diagnostiky byly i návrhy a doporučení pro rekonstrukci objektu.

PALACKÉHO MOST

  • Realizace: 2018 – 2020
  • Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Kloknerův ústav ČVUT v Praze provedl pro firmu Inset s.r.o., která byla vedoucím zakázky, rozsáhlý diagnostický průzkum konstrukcí Palackého mostu. Most byl postaven v letech 1876 – 1878, současně s částí nábřeží na Novoměstské straně. Most je postaven dle projektu Ing. J. Reitera a arch. B. Münzbergera. V r. 1951 byl most rozšířen železobetonovými konzolami. Nosná konstrukce sestává ze sedmi kleneb z žulových kvádrů o světlostech 27,2 + 28,8 + 30,4 + 32,0 + 30,4 + 28,8 + 27,2 m a jedné cihelné klenby na smíchovské straně o světlosti 9,0 m. Součástí diagnostických prací byly zatěžovací zkoušky, statické analýzy zohledňující aktuální stav mostu a výsledky diagnostických prací, zpracování stavebně historického průzkumu, ověření restaurátorských postupů in-situ a pro příp. výměnu kamenů při opravě i vytipování vhodných kamenolomů, a to na základě zkoušek kamene. Zhodnocen byl celkový stav mostu, stanovena jeho zatížitelnost, formulovány návrhy opatření pro správce mostu a zpracován návrh rekonstrukce mostu.