Výzkumné projekty
Grantová agentura České republiky

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Grantová agentura České republiky

Rok

2023

Označení

GA23-06222S

Název

Vliv stochastické interakce účinků klimatických zatížení na spolehlivost konstrukcí.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2023

Označení

GA23-08038S

Název

Optimalizované uspořádání výztuže v cementových kompozitech.

Řešitel

Ing. Petr Tej, Ph.D.

Rok

2022

Označení

GA22-33039S

Název

Charakterizace chování spřažených konstrukcí ocel beton vystavených zatížení výbuchem.

Řešitel

spoluřešitel prof.Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2022

Označení

GA22-14105S

Název

Lepené spoje pro konstrukce ze skla – společný vliv dlouhodobého statického namáhání a vlhkosti.

Řešitel

spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2020

Označení

GA20-01781S

Název

Modelování nejistot při hodnocení spolehlivosti betonových konstrukcí

Řešitel

spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2020

Označení

GA20-24234S

Název

Nová generace ekologických protikorozních povlaků konvenční výztuže betonu na bázi funkčních nanodisperzních organosilanů.

Řešitel

Ing. Petr Pokorný, Ph.D.

Rok

2019

Označení

GA17-22796S

Název

Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC) za vysokých teplot

Řešitel

prof.Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2019

Označení

GA17-04215S

Název

Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů

Řešitel

spolupříjemce Ing. David Čítek

Rok

2019

Označení

GA15-10591S

Název

Vliv dlouhodobého působení na hydrofobní vlastnosti povrchových vrstev

Řešitel

Ing. Petr Pokorný, Ph.D.

Rok

2018

Označení

GA18-10907S

Název

Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnictví

Řešitel

Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.

Rok

2018

Označení

GA16-04132S

Název

Epistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcích

Řešitel

spolupříjemce prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2018

Označení

GA16-01438S

Název

Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech

Řešitel

spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2018

Označení

GA16-17461S

Název

Dynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrstvených sklech

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2018

Označení

GA16-11378S

Název

Rozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizik

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2018

Označení

GBP105/12/G059

Název

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích

Řešitel

Fsv ČVUT, UTAM AV/ KÚ spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2017

Označení

GA15-05791S

Název

Analýza fyzikálních a chemických procesů při vysokoteplotním zatížení vysokohodnotných cementových kompozitů s hybridní vláknovou výztuží.

Řešitel

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2017

Označení

GA15-22670S

Název

Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysokohodnotným betonem (UHPC)

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2016

Označení

GA14-20856S

Název

Kinetika korozních dějů a transportu korozních médií v ultra-vysokopevnostních betonech (UHPC)

Řešitel

spolupříjemce Ing. Miroslav Vokáč, Ph. D.

Rok

2016

Označení

GA14-19561S

Název

Cementové kompozity v náročných podmínkách prostředí

Řešitel

Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

Rok

2016

Označení

GA14-35225P

Název

Analýza zbytkových napětí v sendvičových kompozitech

Řešitel

Ing. Dita Jiroutová, Ph. D.

Rok

2016

Označení

GA13-12676S

Název

Pokročilý výzkum UHPC matrice pro ultra tenké prvky s nekonvenční výztuží

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2016

Označení

GA13-15175S

Název

Prvky z funkčně vrstvených vláknocementových kompozitů

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph. D.

Rok

2014

Označení

GPP105/12/P281

Název

Rozvoj Bayesovských sítí pro hodnocení rizik konstrukcí vystavených nárazům

Řešitel

Ing. Karel Jung, Ph.D.

Rok

2014

Označení

GAP105/12/2051

Název

Modelové nejistoty odolnosti železobetonových konstrukcí

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2014

Označení

GAP105/12/0589

Název

Pravděpodobnostní optimalizace směrné spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2013

Označení

GAP105/11/1580

Název

Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dynamickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků a výbuchů.

Řešitel

doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.

Rok

2012

Označení

GA103/09/1935

Název

Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné uložiště jaderného odpadu.

Řešitel

Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2012

Označení

GAP104/10/2359

Název

Přetvárné vlastnosti betonu vyšší pevnosti.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2012

Označení

GAP104/10/1390

Název

Analýza vlivu mikrovlného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2011

Označení

GA103/08/0859

Název

Odezva konstrukcí při statických a dynamických zatíženích působených přírodní a lidskou seismicitou.

Řešitel

doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.

Rok

2011

Označení

GA103/09/0693

Název

Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2011

Označení

GA103/09/1881

Název

Dlouhodobé sledování odezvy stavebních konstrukcí zatížených větrem.

Řešitel

Ing. Jaromír Král, CSc.

Rok

2011

Označení

GA103/09/0055

Název

Odolnost cementovláknových kompozitů proti rázovému zatížení.

Řešitel

Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

Rok

2010

Označení

GA103/08/0922

Název

Vliv otřesů a nárazů na stavební konstrukce.

Řešitel

prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.

Rok

2010

Označení

GA103/08/1612

Název

Hodnocení vlivu povrchové vrstvy na vlastnosti pohledových betonů na základě mikroskopické analýzy.

Řešitel

Ing. Karel Kolář, CSc.

Rok

2010

Označení

GA103/08/1452

Název

Studium vlivu hydrofobizace na změnu chování pórového systému silikátových materiálů.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2010

Označení

GA103/08/1527

Název

Globální formát posuzování bezpečnosti železobetonových konstrukcí.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2010

Označení

GP103/08/P608

Název

Lomové parametry stavební keramiky.

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2009

Označení

GA103/07/0107

Název

Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin jako pojiv malt a betonů.

Řešitel

Ing. Jiří Dohnálek, CSc.

Rok

2009

Označení

GA103/07/1082

Název

Vlhkostní roztažnost pórovitého keramického materiálu.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2009

Označení

GA103/07/1275

Název

Plastické chování vláknobetonových konstrukcí vyztužených tradiční betonářskou výztuží.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2009

Označení

FI-IM3/052

Název

Inovace výroby bezazbestových desek pojených hydrosilikátovou matricí a vyztužených organickými vlákny.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2008

Označení

GA103/06/0685

Název

Lehké konstrukční vláknobetony prosté a vyztužené.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2008

Označení

GA103/06/1562

Název

Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a materiálů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, CSc.

Rok

2008

Označení

GA103/06/1492

Název

Chování betonu při působení agresivních složek kapalných prostředí.

Řešitel

Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2008

Označení

GA103/06/1521

Název

Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukcí v extrémních podmínkách.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2008

Označení

GA103/06/1522

Název

Zatížení budov větrem a posouzení větrné pohody v jejich blízkém okolí.

Řešitel

Ing. Jaromír Král, CSc.

Rok

2008

Označení

GP103/06/P237

Název

Pravděpodobnostní rozbor časově závislé spolehlivosti konstrukcí.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2008

Označení

GP103/06/P456

Název

Studium vlivu podmínek na účinnost elektroosmotických metod při dodatečném vysušování zdiva.

Řešitel

Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

Rok

2007

Označení

GA103/05/0334

Název

Mechanizmus porušování křehkých hornin v kritických hloubkách.

Řešitel

prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.

Rok

2007

Označení

GA106/05/2519

Název

Eluace silikátových kompozitů při působení kapalného neproudícího i proudícího média.

Řešitel

Ing. Sylva Modrý, CSc.

Rok

2007

Označení

GA103/05/2133

Název

Optimalizace vlivu podkladního systému vozovek na jejich provozní výkonnost.

Řešitel

Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.

Rok

2007

Označení

GA103/05/0679

Název

Modelování a zpětná analýza dopravních staveb.

Řešitel

prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.

Rok

2007

Označení

GA103/05/2687

Název

Speciální kompozitní materiály extrémních užitných vlastností na bázi reaktivních práškových složek.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2006

Označení

GA103/06/1382

Název

Mikrohlediska únavových poruch v ocelích různých pevností.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2006

Označení

GA103/04/1321

Název

Konstitutivní modely pro zdivo.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2006

Označení

GA103/04/0668

Název

Vztah mikrostruktury a predikce dlouhodobých změn stability vysokohodnotných kompozitních materiálů definovaných vlastností.

Řešitel

Ing. Karel Kolář, CSc.

Rok

2006

Označení

GA103/05/2020

Název

Řízení expanze cementem pojených materiálů s vysokou mrazuvzdorností.

Řešitel

Ing. Petr Tůma