Výzkumné projekty
Jiný tuzemský poskytovatel

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Jiný tuzemský poskytovatel

Rok

2023

Označení

Vnitřní soutěž ČVUT

Název

Koroze ocelí – příprava online podkladů

Řešitel

Ing. Tomáš Chobotský

Rok

2023

Označení

OHK1-070/23

Název

Inovativní zinečnaté fosfátování s použitím kationtů lithia a ceru.

Řešitel

Mgr. Adam Zabloudil

Rok

2023

Označení

OHK1-071/23

Název

Inovativní způsoby vyztužování v oborech 3D tisku cementových směsí a zesilování zděných konstrukcí.

Řešitel

Ing. arch. Oto Melter

Rok

2023

Označení

OHK1-072/23

Název

Systémové řešení dopravy, míchání a extruze cementových směsí pro 3D tisk.

Řešitel

MgA. Aleš Hvízdal

Rok

2023

Označení

Vnitřní soutěž

Název

Koroze ocelí.

Řešitel

Bc. Tomáš Chobotský

Rok

2020

Označení

SGS20/149/OHK1/2T/31

Název

3D tisk UHPFRC.

Řešitel

Ing. arch. Oto Melter

Rok

2019

Označení

SGS19/138/OHK1/2T/31

Název

Prefabrikované lávky z UHPFRC.

Řešitel

Ing. Petr Kněž

Rok

2019

Označení

SGS19/139/OHK1/2T/31

Název

Využití UHPC pro rekonstrukce a zesilování betonových konstrukcí.

Řešitel

Ing. Jan Mlčoch

Rok

2019

Označení

RPMT 2019

Název

Rozvoj mladých týmů.

Řešitel

Ing. Michaela Kostelecká

Rok

2018

Označení

SGS18/165/OHK1/2T/31

Název

Spřažené sklo – UHPC mostní konstrukce.

Řešitel

Ing. Lucie Prchlíková

Rok

2018

Označení

RPMT 2018

Název

Rozvoj mladých týmů.

Řešitel

Ing. Michaela Kostelecká

Rok

2017

Označení

SGS17/160/OHK1/2T/31

Název

 Tepelně vlhkostní analýza historických dvojitých oken a navrhovaných variantních řešení jejich výměn v oblasti připojovací spáry.

Řešitel

Ing. Lucie Kudrnáčová

Rok

2017

Označení

SGS17/161/OHK1/2T/31

Název

Spřažené dřevo – UHPFRC mostní konstrukce.

Řešitel

Ing. Petr Kněž

Rok

2017

Označení

SGS17/162/OHK1/2T/31

Název

 Vliv superplastifikačních přísad a různých typů cementů na zpracovatelnost a vlastnosti velmi vysokohodnotných betonů.

Řešitel

Ing. Tomáš Mandlík

Rok

2016

Označení

SGS16/196/OHK1/2T/31

Název

Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů vystavených vysokým teplotám.

Řešitel

Ing. Milan Rydval

Rok

2016

Označení

SGS16/195/OHK1/2T/31

Název

Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových konstrukcí.

Řešitel

Ing. Jan Mlčoch

Rok

2016

Označení

1051610

Název

Rozvoj prezentačních dovedností doktorandů v rámci výuky uskutečňované na FA ČVUT.

Řešitel

Ing. Tomáš Bittner, Ph. D.

Rok

2016

Označení

59/16/F1

Název

Konference k 95. Výročí vzniku Kloknerova ústavu ČVUT.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2015

Označení

1051458

Název

Rozvoj interaktivní výuky předmětů 522ST1 a 522ST2.

Řešitel

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.

Rok

2015

Označení

CZ.2.16/3.1.00/21543

Název

Chemicko-fyzikální laboratorní centrum.

Řešitel

Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2015

Označení

SGS15/175/OHK1/2T/31

Název

Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn z tepelně-technického hlediska v oblasti okenních výplní a okolních konstrukcí.

Řešitel

Ing. Lucie Kudrnáčová

Rok

2015

Označení

SGS15/176/OHK1/2T/31

Název

Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce.

Řešitel

Ing. Marek Blank

Rok

2015

Označení

SGS15/177/OHK1/2T/31

Název

Numerická analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů.

Řešitel

Ing. Jan Mourek

Rok

2014

Označení

SGS14/108/OHK1/1T/31

Název

Podrobné sledování difuzních vlastností historických cihel s ohledem na sérii povrchových úprav za konstantních okrajových podmínek.

Řešitel

Ing. Šárka Nenadálová

Rok

2014

Označení

SGS14/109/OHK1/1T/31

Název

Analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů.

Řešitel

Ing. Veronika Steinerová

Rok

2014

Označení

SGS14/171/OHK1/2T/31

Název

Přetvárné vlastnosti desek z UHPC vyztužených textilní skleněnou výztuží.

Řešitel

Ing. Tomáš Bittner

Rok

2014

Označení

SGS14/172/OHK1/2T/31

Název

Zkoumání vlivu soudržnosti UHPC na optimalizaci konstrukčních detailů.

Řešitel

Ing. David Čítek

Rok

2014

Označení

CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005

Název

Vocational Training in Assessment of Existing Structures.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2013

Označení

SGS13/103/OHK1/1T/31

Název

Sledování difusních vlastností historických cihel s ohledem na povrchovou úpravu.

Řešitel

Ing. Šárka Nenadálová

Rok

2013

Označení

CZ/13/LLP-LdV/TOI/134005

Název

Přenos inovací pro hodnocení a management rizik degradující infrastruktury.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2012

Označení

SGS12/098/OHK1/1T/31

Název

Rázová odolnost vláknobetonu.

Řešitel

Ing. Stanislav Řeháček

Rok

2012

Označení

SGS12/170/OHK1/2T/31

Název

Aplikace HVFAC v ČR.

Řešitel

Ing. Lucie Kratochvíle

Rok

2012

Označení

SGS12/169/0HK1/2T/31

Název

Dynamická a statická analýza lávek pro pěší na bázi konstrukčního systému tensegrity.

Řešitel

Ing. Petr Tej

Rok

2012

Označení

SGS12/170/OHK1/2T/31

Název

Aplikace HVFAC v ČR.

Řešitel

Ing. Lucie Kratochvíle

Rok

2010

Označení

SGS10/228/OHK1/2T/31

Název

Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou hodnotu modulu pružnosti moderního betonu.

Řešitel

Ing. Petr Huňka, Ph.D.

Rok

2010

Označení

SGS10/227/OHK1/2T/31

Název

Studium degradace vláknocementových desek s různými typy nekovových vláken.

Řešitel

Ing. Micheala Kostelecká, Ph.D.

Rok

2010

Označení

SGS10/229/OHK1/2T/31

Název

Rozvoj systému dlouhodobého monitorování betonových konstrukcí s vyuzitím optovlákenných senzorů.

Řešitel

Ing. Martin Zatřepálek

Rok

2010

Označení

CZ/08/LLP-LdV/TOI/134020

Název

Transfer of Innovations Provided in Eurocodes.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2010

Označení

A/CZ0046/2/0013

Název

Hodnocení historických nemovitostí.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2009

Označení

FRV 1846/2009

Název

Rozvoj přístrojové techniky v oblasti instrumentální chemické analýzy stavebních materiálů.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2009

Označení

RPM

Název

Podpora talentovaných studentů a absolventů doktorského studia v KÚ.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.

Rok

2009

Označení

RPM

Název

Modernizace laboratoří.

Řešitel

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2008

Označení

CZ.04.3.07/3.2.01.3/3323

Název

Celoživotní vzdělávání v oblasti protivýbuchové ochrany staveb.

Řešitel

doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.

Rok

2008

Označení

CTU 08054131

Název

Studium vlivu tvaru a velikosti zkušebního tělesa na výsledek zkoušky statického modulu pružnosti betonu v tlaku.

Řešitel

Ing. Petr Huňka, Ph.D.

Rok

2008

Označení

CTU 08053131

Název

Vývoj a rozpracování 3D optické metody pro stanovení charakteru pórového systému silikátových materiálů.

Řešitel

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Rok

2008

Označení

RP-14010

Název

Optovláknový měřící systém pro stavebnictví.

Řešitel

Ing. Jaromír Král, CSc.

Rok

2008

Označení

RP-13300

Název

Činnost pracovníků KÚ v mezinárodních organizacích.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.

Rok

2008

Označení

RP-14620

Název

Rozvoj přístrojového vybavení experimentálních pracovišť FSv a KÚ.

Řešitel

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Rok

2007

Označení

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005

Název

Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2007

Označení

CTU 07095131

Název

Využití alkalicky aktivovaných odpadních surovin pro přípravu umělého kameniva.

Řešitel

Ing. Václav Petrů

Rok

2007

Označení

CTU 07096131

Název

Elektroosmotický transport ve stavebních materiálech – vliv pH.

Řešitel

Ing. Tadeáš Mejdr

Rok

2007

Označení

CTU 07161131

Název

Zkušebnictví a jakost ve stavebnictví 2007.

Řešitel

Ing. Petr Tůma

Rok

2007

Označení

RPM

Název

Program celoživotního vzdělávání se zaměřením na perspektivní technické obory.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.

Rok

2007

Označení

RPM

Název

Získání certifikátu Evropské komise ECTS a DS Label včetně přípravy automatické aktualizace databází akreditovaných předmětů na webových stránkách vysoké školy.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.

Rok

2007

Označení

RPM

Název

Habilitační příprava akad. pracovníků a příprava k zahájení řízení ke jmenování profesorem.

Řešitel

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2006

Označení

FRV

Název

Zatížení stavebních konstrukcí v programu celoživotního vzdělávání.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.

Rok

2006

Označení

FRV

Název

Zásady navrhování konstrukcí podle nových evropských předpisů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2006

Označení

FRV

Název

Podklady pro zavedení nového předmětu Hodnocení rizik technických systémů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2006

Označení

CTU 0612631

Název

Optimalizace návrhu složení pohledového betonu s ohledem na jeho optické a vizuální vlastnosti.

Řešitel

Ing. Norbert Dubský

Rok

2006

Označení

CTU 0612831

Název

Komplexní metodika měření a dlouhodobého sledování trhlin v betonových konstrukcích.

Řešitel

Ing. Bohuslav Novotný, DrSc.

Rok

2006

Označení

CTU 0612731

Název

Srovnání metod stanovujících otevřenou pórovitost hydofobizovaných malt.

Řešitel

Ing. Michaela Ibehejová

Rok

2006

Označení

RPMT

Název

Příprava a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label.

Řešitel

Ing. Marie Studničková, CSc.