Obhájené disertační práce – rok 2022

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2022

Údaje o disertační práci Ing. Kláry Kotasskové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Pravděpodobnostní přístup k hodnocení technického stavu zařízení
Název disertační práce anglicky: Probabilistic approach for reliability assessment of energetic devices

Studijní obor: Teorie konstrukcí (3607V025)

Oponenti: 

Ing. Ondřej Němec, Ph.D. (ČEZ, a.s.,)

doc. Dr. Ing. Pavel Polach, FEng. (Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o.)

Datum odevzdání: 27.06.2022

Datum obhajoby: 13.12.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: čeština

Klíčová slova česky: Životnost, pravděpodobnost poruchy, parovody, degradační mechanismus, prediktivní údržba, riziková analýza, asset management, optimalizace nákladů.

Klíčová slova anglicky: Lifetime, probability of failure, steam tube, degradation mechanism, predictive maintenance, risk analysis, asset management, cost optimization.

Anotace česky: Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

 Ing. Klára Kotassková, Ph.D.

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Jana Mlčocha, Ph.D.

Název disertační práce česky: Pravděpodobnostní hodnocení rozsáhlých železobetonových konstrukcí zasažených korozí způsobenou karbonatací betonu

Název disertační práce anglicky: Probalistic assesment of large reinforced concrete structures affected by carbonation-induced corrosion

Studijní obor: Teorie konstrukcí (3607V025)

Oponenti: 

doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult, s.r.o.)

doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. (VŠB Technická univerzita Ostrava)

Datum odevzdání: 27.06.2022

Datum obhajoby: 13.12.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: angličtina

 

Klíčová slova česky: Chladící věže, karbonatace, opadávání krycí vrstvy, trhliny, životnost, pravděpodobnostní hodnocení, optimalizace nákladů

Klíčová slova anglicky: Cooling towers, carbonation, spalling, cracks, service life, probabilistic assessment

Anotace česky: Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

Ing. Jan Mlčoch, Ph.D.

 doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Jana Mourka, Ph.D.

Název disertační práce česky: Spáry mezi segmenty mostů z velmi-vysokohodnotných betonů (UHPFRC)

Název disertační práce anglicky: Joints between segments of UHPFRC bridges

Studijní obor: Teorie konstrukcí (3607V025)

Oponenti: 

doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

Datum odevzdání: 09.09.2021

Datum obhajoby: 23.11.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: čeština

Klíčová slova česky: Most, UHPFRC, segment, spára, smyková únosnost, smykový ozub, Mohrova kružnice, zkouška šikmým smykem, součinitel tření

Klíčová slova anglicky: Bridge, UHPFRC, Segment, Joint, Shear Resistance, Shear Key, Mohr’s circle, Slant Shear Test, Friction Coefficient

Anotace česky: Ing. Jan Mourek, Ph.D.
Anotace anglicky: Ing. Jan Mourek, Ph.D.

Ing. Jan Mourek, Ph.D.

Ing. Petr Tej, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

 P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Petra Kněže, Ph.D.

Název disertační práce česky: Numerická analýza metody spřažení smykovými ozuby pro dřevo-UHPC kompozitní mostní konstrukce

Název disertační práce anglicky: Numerical analysis of shear notch coupling method for timber-UHPC composite bridge structures

Studijní obor: Teorie konstrukcí (3607V025)

Oponenti: 

Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

Datum odevzdání: 28.02.2022

Datum obhajoby: 23.11.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: čeština

 

Klíčová slova česky: Dřevo, UHPC, UHPFRC, spřažení, smykový ozub, nelineární analýza, materiálové modely, validace výpočetního modelu, Atena, Ansys, parametrická studie

Klíčová slova anglicky: Timber, UHPC, UHPFRC, coupling, shear notch, nonlinear analysis, material models, validation of computational model, Atena, Ansys, parametric study

Anotace česky: Ing. Petr Kněž, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Petr Kněž, Ph.D.

 Ing. Petr Kněž, Ph.D.

Ing. Petr Tej, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Mgr. Dity Frankeové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Změny vlastností hydraulických vápenných pojiv vlivem zrychleného stárnutí

Název disertační práce anglicky: Changes in the properties of hydraulic lime binders due to accelerated aging

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách (3906V002)

Oponenti: 

prof. Ing. P. Rovnaníková, CSc. (VUT Brno, FAST)

prof. Ing. M. Pavlíková, Ph.D. (ČVUT v Praze, FSv)

Datum odevzdání: 22.09.2021

Datum obhajoby: 27.06.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: čeština

Klíčová slova česky: Historická vápenná pojiva, přirozeně hydraulické vápno, karbonatace, dekalcifikace, zrychlené stárnutí, TGA/MS, XRD, SEM/EDS, MIP, N2 fyzisorpce

Klíčová slova anglicky: Historic lime binder, natural hydraulic lime, carbonation, decalcification, accelerated aging, TGA/MS, XRD, SEM/EDS, MIP, N2 physisorption

Anotace česky: Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

Anotace anglicky: Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

Mgr. Dita Frankeová, Ph.D.

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Michala Kalinského, Ph.D.

Název disertační práce česky: Hodnocení spolehlivosti silničních zádržných systémů

Název disertační práce anglicky: Reliability assessment of road restraint systems

Studijní obor: Teorie konstrukcí (3607V025)

Oponenti: 

doc. Ing. Pavel Ryjáček, PhD. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)

plk.(v.z.) doc. Ing. Pavel Maňas, PhD (VUT Brno, FSI)

Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.)

Datum odevzdání: 26.11.2021

Datum obhajoby: 18.03.2022

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: angličtina

Klíčová slova česky: Silniční svodidla, nárazová zkouška, pravděpodobnost, spolehlivost, numerické simulace, crash test

Klíčová slova anglicky: Road barriers, Crash test, Impact, Probability, Reliability, Numerical simulation

Anotace česky: Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

 Ing. Michal Kalinský, Ph.D.

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství